TUŽNO JE ŠTO NO­GO­MET GU­BI UTAK­MI­CU U BOR­BI S TERORIZMOM

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News - Ekra­ni­za­ci­ja La­na Ču­lig

Uvi­jek sam mis­li­la da ni­šta ne mo­že nad­ja­ča­ti naj­važ­ni­ju spo­red­nu stvar na svi­je­tu i da će ona uvi­jek bi­ti naj­važ­ni­ja. No stvar­nost čes­to de­man­ti­ra sva­ku mu­drost i iz­re­ku, pa i ovu. Ta­ko ovo­go­diš­nji Eu­ro upor­no nad­ja­ča­va strah od te­ro­riz­ma i broj­nim na­vi­ja­či­ma nji­ho­va si­gur­nost pos­ta­je važ­ni­ja od no­go­me­ta. I ta­ko ima­mo jed­na­ku ko­li­či­nu vi­jes­ti o no­go­me­ta­ši­ma, pri­pre­ma­ma, na­vi­ja­či­ma i nji­ho­vim lu­dos­ti­ma kao i onih o upo­zo­re­nji­ma Mi­nis­tar­sta­va vanj­skih pos­lo­va, fran­cu­ske po­li­ci­je ko­ja po­zi­va na oprez i upla­še­nih tu­ris­ta. Ne zna­či to da se sta­di­oni di­ljem Fran­cu­ske ne­će na­pu­ni­ti, ali ni­je da baš lju­di hr­le na uli­ce Pa­ri­za da bi bi­li di­je­lom spek­tak­la. Ipak su u stra­hu da ne bu­du di­je­lom ne­ke dru­ge vi­jes­ti, one po­ve­za­ne s terorizmom. Ne ohra­bru­ju baš pre­vi­še ni iz­ja­ve no­go­me­ta­ša da nji­ho­ve obi­te­lji iz tog raz­lo­ga ne­će bi­ti na utak­mi­ca­ma, ali ni fo­to­gra­fi­je s pa­ri­ških uli­ca gdje na­oru­ža­ni po­li­caj­ci i psi češ­lja­ju sva­ki ku­tak i iz­vo­de an­ti­te­ro­ris­tič­ke vjež­be. Tužno je za­is­ta, bez ob­zi­ra na to što uop­će ni­sam na­vi­ja­či­ca, da se te dvi­je stva­ri mo­ra­ju do­vo­di­ti u is­ti kon­tekst i što će broj­ne maj­ke stra­ho­va­ti za svo­ju dje­cu-na­vi­ja­če (a da to ni­je strah da će pod utje­ca­jem al­ko­ho­la na­pra­vi­ti ne­ku glu­post). Ipak, ima pri­ča i jed­nu ko­li­ko-to­li­ko do­bru stra­nu – vi­še će lju­di pra­ti­ti pri­je­nos na do­ma­ćoj te­le­vi­zi­ji, vi­še će njih sje­di­ti na svo­jim ka­uči­ma ili u kvar­tov­skim ka­fi­ći­ma pi­ti do­ma­će pi­vo i jes­ti naš čips. A na te­le­vi­zi­ja­ma je, oso­bi­to jav­noj, ko­ja ima pra­va na pri­je­no­se utak­mi­ca, da naj­važ­ni­ju spo­red­nu stvar on­da uči­ne što spek­ta­ku­lar­ni­jom.

Broj­nim na­vi­ja­či­ma no­go­met vi­še ni­je naj­važ­ni­ja spo­red­na stvar na svi­je­tu – to je pos­ta­la si­gur­nost. Pa i obi­te­lji no­go­me­ta­ša iz stra­ha od te­ro­riz­ma ne do­la­ze na utak­mi­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.