Şü­kran Ova­li: Pris­ta­la bih umri­je­ti na po­čet­ku fil­ma ako bi me ubi­li Joh­n­ny Depp ili Se­an Penn!

Tur­sku glu­mi­cu gle­da­te­lji No­ve TV ima­li su pri­li­ku pra­ti­ti u po­pu­lar­noj se­ri­ji Tu­đi ži­vot u li­ku Aj­še, psi­hi­ja­tri­ce ko­ja do­no­si no­ve za­ple­te u se­ri­ji. Jed­na je od glu­mač­kih zvi­jez­da ko­ja je u po­s­ljed­nje vri­je­me čest gost na ma­lim ekra­ni­ma. U in­ter­v­juu gov

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sapunice - Sa­mir Mi­la sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net

Pre­li­je­pa glu­mi­ca, ko­ju od­ne­dav­no gle­da­mo u ulo­zi psi­ho­lo­gi­nje Aj­še u Tu­đem ži­vo­tu, za­pra­vo ima dva ime­na, zo­ve se Şü­kran Pi­nar Ova­li. Glu­mi­ca ka­že ka­ko je po­nos­na na svo­ju obi­telj. – Moj je otac uis­ti­nu drag i sr­da­čan. I maj­ka je sr­dač­na, ali za­tvo­re­ni­ja je od oca. Şü­kran se zva­la i mo­ja ba­ka ko­ju sam ja­ko vo­lje­la. Vo­lim zna­če­nje to­ga ime­na ko­jim se is­ka­zu­je za­hval­nost. Da bis­te ne­ko­mu bi­li za­hval­ni, mo­ra­te ga zna­ti ci­je­ni­ti – rek­la je glu­mi­ca. Ia­ko čes­to uži­va pu­nu po­zor­nost mu­ška­ra­ca, zna se do­go­di­ti i da je net­ko od­bi­je. – Da mi ka­že da mu se ne svi­đam a da ga ja pri­je to­ga ni­šta ni­sam pi­ta­la, sma­tra­la bih to vr­lo smi­ješ­nim i za­nim­lji­vim. U ži­vo­tu je li­je­po sve što čo­vje­ka zbu­ni i za­ču­di. Da ne­ko­mu pos­ta­vim to pi­ta­nje i do­bi­jem is­ti od­go­vor, zna­la bih ci­je­ni­ti is­kre­nost – ve­li sim­pa­tič­na Şü­kran. Glu­mi­la je raz­ne ulo­ge, a ka­že ka­ko bi pod odre­đe­nim uvje­ti­ma pris­ta­la i po­gi­nu­ti od­mah na po­čet­ku ne­kog fil­ma. – Pri­je sve­ga mo­ra­la bih zna­ti ka­ko ću umri­je­ti. Me­đu­tim, ako će me ubi­ti Joh­n­ny Depp ili Se­an Penn, smjes­ta pris­ta­jem! Mis­lim da već mno­go stva­ri ri­ski­ra­mo kao glum­ci. Sva­ki je naš tre­nu­tak pro­žet glu­mom i ži­vi­mo u skla­du s ti­me. Odri­če­mo se mno­gih stva­ri u ži­vo­tu. Zbog to­ga što su­osje­ća­mo sa sva­kom ulo­gom ko­ju igra­mo u sta­nju smo is­te emo­ci­je pre­ni­je­ti u stvar­ni ži­vot. Uos­ta­lom, u glu­mi uvi­jek pos­to­ji ne­što slič­no de­žur­stvi­ma u ško­li. Bez ob­zi­ra na dob, glu­mač­ki za­nat ni­kad ne mo­že­te do kra­ja iz­u­či­ti – ka­že glu­mi­ca ko­ja tre­nu­tač­no uči teh­ni­ku pra­vil­nog di­sa­nja, što joj po­seb­no go­di. – Ta teh­ni­ka uve­li­ke mi po­di­že ras­po­lo­že­nje. Osim to­ga, in­te­re­si­ra me uče­nje stra­nih je­zi­ka. Obo­ža­vam gle­da­ti fil­mo­ve, a tru­dim se i čes­to od­la­zi­ti na ka­za­liš­ne pred­sta­ve – ka­že Şü­kran ko­ja obo­ža­va i du­ge te­le­fon­ske raz­go­vo­re. – Pi­tam se je li u tre­nut­ku kad je iz­mis­lio te­le­fon Gra­ham Bell mis­lio da će se te­le­fo­ni­ja ta­ko br­zo ra­zvi­ja­ti. Da­nas u bi­lo ko­jem tre­nut­ku mo­že­te vi­dje­ti oso­bu na dru­gom kra­ju svi­je­ta i raz­go­va­ra­ti s njo­me. Mo­bi­te­li su sve ubr­za­li i na­met­nu­li se kao po­tre­ba. Da­nas pu­no to­ga obav­lja­mo pre­ko pa­met­nih te­le­fo­na – ka­že Şü­kran ko­ja sve slo­bod­no vri­je­me pro­vo­di s obi­te­lji, a u po­s­ljed­nje vri­je­me i po­če­la je ku­ha­ti. Pri­mje­ri­ce, iz­vr­s­no ra­di ri­žo­to s glji­va­ma. Ia­ko ima pu­no pri­ja­te­lja, naj­vi­še se po­vje­ra­va obi­te­lji. – Obi­telj je ta ko­ja me naj­bo­lje poz­na­je. Te­ško je na­ći pri­ja­te­lja ko­mu ćeš mo­ći sve re­ći – mis­li Şü­kran Pi­nar Ova­li.

Ovis­na o mo­bi­te­lu Pi­tam se je li u tre­nut­ku kad je iz­mis­lio te­le­fon Bell znao da će se te­le­fo­ni­ja ta­ko ra­zvi­ja­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.