Lju­bav­ni zov

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Vodič -

Ian (Josh Zuc­ker­man) je upra­vo na­pu­nio 18 go­di­na i se­be vi­di kao po­s­ljed­njeg djev­ca na svi­je­tu. Na­po­s­ljet­ku, Ian od­lu­či pro­na­ći dje­voj­ku pre­ko in­ter­ne­ta. Na onli­nea da­te ser­vi­su upoz­na­je priv­lač­nu pla­vu­šu Ms. Tas­ty, ko­ja je pris­ta­la bi­ti nje­go­va pr­va. Ona je sve što je Ian ika­da že­lio od dje­voj­ke, ali Ms. Tas­ty ži­vi u 500 mi­lja uda­lje­nom Knoxvil­leu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.