Svjet­ska eki­pa u fil­mu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U Vi­li Dal­ma­ci­ja u Spli­tu ti­je­kom po­s­ljed­njih da­na sni­ma­ni su ka­dro­vi HRT-ova igra­no­ga fil­ma i te­le­vi­zij­ske se­ri­je “Ge­ne­ral” o ži­vot­nom pu­tu ge­ne­ra­la An­te Go­to­vi­ne. U pro­jek­tu su uz Go­ra­na Viš­nji­ća su­dje­lo­va­li poz­na­ti ame­rič­ki glu­mac Ar­mand Assan­te te mla­da glu­mi­ca Ja­smin Lord. Nje­mi­ca ko­lum­bij­sko­ga po­dri­je­tla tu­ma­či ulo­gu Xi­me­ne, pr­ve su­pru­ge ge­ne­ra­la An­te Go­to­vi­ne, a Ar­mand Assan­te glu­mi An­dre­asa, nje­zi­na dje­da. Pri­zo­ri su to ko­ji nas vra­ća­ju u 1991. go­di­nu, kad je An­te Go­to­vi­na svo­joj ta­daš­njoj su­pru­zi naj­a­vio po­vra­tak u Hr­vat­sku ka­ko bi su­dje­lo­vao u obra­ni svo­je do­mo­vi­ne. Film­ska eki­pa do­sad je sni­mi­la vi­še od dvi­je tre­ći­ne ma­te­ri­ja­la, a slje­de­ća su odre­di­šta na­kon Spli­ta Su­ko­šan, Obro­vac i Đur­đe­vac, u ko­je­mu će se do­ča­ra­ti pus­tinj­ski uvje­ti. Po­čet­kom lip­nja eki­pa se se­li na Pag, na ko­je­mu će se sni­ma­ti ak­cij­ske sce­ne iz raz­dob­lja Go­to­vi­ni­ne ak­tiv­ne služ­be u Le­gi­ji stra­na­ca, ti­je­kom ko­je je bio i ra­njen. Po­čet­kom sr­p­nja pre­dvi­đe­no je sni­ma­nje u Fran­cu­skoj, ko­je će ta­ko­đer pos­lu­ži­ti za pri­zo­re iz le­gi­onar­skog di­je­la ge­ne­ra­lo­va ži­vo­ta. “Oz­ra­čje na sni­ma­nju je sjaj­no jer ima­mo to­li­ko do­brih glu­ma­ca ko­ji iz­vr­s­no ra­de svoj po­sao. Oče­ku­je­mo da će sni­ma­nje tra­ja­ti do sre­di­ne sr­p­nja, a od­mah na­kon to­ga sli­je­di pos­t­pro­duk­ci­ja ka­ko bi ci­je­li pro­jekt bio do­vr­šen do si­ječ­nja slje­de­će go­di­ne“, iz­ja­vio je pro­du­cent An­dri­ja Vr­do­ljak. Pri­ka­zi­va­nje te­le­vi­zij­ske se­ri­je “Ge­ne­ral” na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji (HRT) pre­dvi­đe­no je ti­je­kom 2018. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.