Se­ri­ja o hr­vat­skim “pi­ra­ti­ma s Ka­ri­ba”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Na­kon me­đu­na­rod­nog us­pje­ha do­ku­men­tar­nih se­ri­ja “Hr­vat­ski kra­lje­vi” i “Re­pu­bli­ka”, Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja (HRT) po­če­la je sni­ma­ti igra­no-do­ku­men­tar­nu se­ri­ju “Do­ba usko­ka” sce­na­ris­ta, re­da­te­lja i skla­da­te­lja Bo­ži­da­ra Do­ma­go­ja Bu­ri­ća. No­va se­ri­ja iz za­bo­ra­va iz­vla­či za­div­lju­ju­ću po­vi­jest Se­nja, gra­da ko­ji je go­to­vo ci­je­lo sto­lje­će pr­ko­sio ve­li­kim europ­skim si­la­ma. Rad­nja pra­ti zbi­va­nja ti­je­kom 16. i 17. sto­lje­ća, ali se u odre­đe­nim sce­na­ma, ko­je će se ti­je­kom lip­nja sni­ma­ti na za­gre­bač­kom Ja­ku­šev­cu, do­ti­če 14. i 15. sto­lje­ća. “Senj­ske usko­ke mo­že­mo na­zva­ti hr­vat­skim ‘pi­ra­ti­ma s Ka­ri­ba’, s tom raz­li­kom da su se pus­to­lo­vi­ne ko­je na­ša se­ri­ja po­ka­zu­je do­is­ta i do­go­di­le. Ci­je­la se eki­pa ve­se­li po­čet­ku ra­da na pro­jek­tu i či­nje­ni­ci da će se po­vi­jest senj­skih usko­ka usko­ro gle­da­ti di­ljem svi­je­ta“, is­ti­če Bo­ži­dar Do­ma­goj Bu­rić, či­ja je se­ri­ja “Hr­vat­ski kra­lje­vi” pro­da­na u vi­še od 30 ze­ma­lja. Sli­čan us­pjeh ima­la je i se­ri­ja “Re­pu­bli­ka”, ko­ja se po­čet­kom svib­nja po­če­la pri­ka­zi­va­ti na pro­gra­mu Vi­asat His­tory. “Sni­ma­nje na Ja­ku­šev­cu bit će ja­ko atrak­tiv­no jer upri­zo­ru­je­mo bit­ku kod Ni­ko­po­lja 1396., kad su Tur­ci na­bi­ja­li svo­je pro­tiv­ni­ke na ko­lac. Re­kons­tru­ira­mo taj do­ga­đaj. On­dje će se sni­ma­ti i pad Kons­tan­ti­no­po­la 1453. go­di­ne. Glav­ni je lik Meh­med Osva­jač, ko­ji je hr­vat­skoj jav­nos­ti do­bro poz­nat kao sul­tan“, naj­av­lju­je pro­du­cen­ti­ca Ma­ri­ja Ko­sor. HRT je za po­tre­be se­ri­je dao iz­ra­di­ti pri­bliž­no 600 kos­ti­ma, ko­ji su uni­ka­tan ruč­ni rad. Kos­ti­mo­graf­ki­nja Jas­na Zvon­ko­vić Lje­va­ko­vić ka­že da su se uskoč­ki kos­ti­mi iz­ra­di­li pre­ma za­pi­si­ma do ko­jih se doš­lo te cr­te­ži­ma. U iz­ra­di je po­mo­gao i To­mis­lav Ara­li­ca, ko­lek­ci­onar i je­dan od vo­de­ćih struč­nja­ka za hr­vat­sko po­vi­jes­no oruž­je. Igra­no-do­ku­men­tar­na se­ri­ja “Do­ba usko­ka” sas­to­ji se od če­ti­ri­ju nas­ta­va­ka po 50 mi­nu­ta, ko­je sni­ma eki­pa ko­ja je pri­pre­ma­la i “Hr­vat­ske kra­lje­ve” i “Re­pu­bli­ku”. Se­ri­ja bi se na HRT-u tre­ba­la po­če­ti pri­ka­zi­va­ti pot­kraj idu­će go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.