Emir že­li ot­kri­ti is­ti­nu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sapunice -

PONEDJELJAK Zej­nep nas­tav­lja svo­ju is­tra­gu u ku­ći te po­se­že za pr­vim ve­li­kim adu­tom ko­ji ču­va pro­tiv Emi­ra. Ni­han za to vri­je­me do­no­si važ­nu od­lu­ku ve­za­nu uz Ke­ma­lov ži­vot. Ke­mal se u bor­bi pro­tiv Emi­ra na­šao na kuš­nji u ko­joj je sa svih stra­na okru­žen va­trom. Odan­de ne pos­to­ji iz­laz ko­ji ga ne­će ope­ći. Ko­rak ko­ji Ke­mal na­pra­vi ka­ko bi se iz­vu­kao iz tog obru­ča za­uvi­jek će po­re­me­ti­ti rav­no­te­žu u nje­go­vu ži­vo­tu ili će ga uči­ni­ti slič­ni­jim Emi­ru.

UTORAK Ke­mal i obi­telj su­oče­ni su s is­pi­tom is­kre­nos­ti, sa­vjes­ti i prav­de. A oso­ba ko­ja Ke­ma­la naj­bo­lje ra­zu­mi­je u tom pro­ce­su jest Ni­han. Baš kao ne­sret­nu lju­bav, sa­da di­je­le i ra­ne. Zlo ko­je je Emir po­kre­nuo ka­ko bi uda­ljio Ni­han od Ke­ma­la uno­si te­ško­će u nji­ho­vu bes­kraj­nu lju­bav i is­pre­ple­će im pu­to­ve. Kad Ta­rik za­vr­ši u pri­tvo­ru, Emir Ko­z­džu­oglu nas­tav­lja ko­ris­ti­ti sva­ku pri­li­ku da otvo­ri no­vu fron­tu u ra­tu.

SRIJEDA Vil­dan je od­luč­na u na­mje­ri da ne pri­hva­ti Zej­ne­pin i Oza­nov brak pa po­ku­ša­va na dru­gi na­čin Zej­nep iz­ba­ci­ti iz nji­ho­vih ži­vo­ta. Vil­dan se ko­rak po ko­rak sve vi­še pri­bli­ža­va stvar­nom raz­lo­gu Ze­nje­pi­na vjen­ča­nja s nje­zi­nim si­nom. Od­sad će Zej­nep u toj vi­li sva­ki dan do­če­ka­ti nož u le­đa. Kad se Ke­mal da u is­tra­ži­va­nje naj­ve­će taj­ne u Emi­ro­vu ži­vo­tu, Ni­han i Otrov su uz nje­ga. Sva­ki trag ko­ji osva­ne pred Ke­ma­lom i nje­go­vim pri­ja­te­lji­ma još ma­lo otvo­ri vra­ta no­ve i još ve­će taj­ne.

čETVRTAK Emi­ra po­tre­se ono što je saz­nao od Ke­ma­la i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.