Uči­ni­mo lju­di­ma svi­jet ljep­šim

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

No­va TV pred­stav­lja no­vu emi­si­ju pod na­zi­vom ‘’Dom iz sno­va’’, či­ja je mi­si­ja po­mo­ći lju­di­ma ko­ji ži­ve na ru­bu eg­zis­ten­ci­je te im ži­vot uči­ni­ti ljep­šim i kva­li­tet­ni­jim. Se­ri­jal ko­ji po­ma­že lju­di­ma ot­kri­va snaž­ne ži­vot­ne pri­če ko­je ni­ko­ga ne­će os­ta­vi­ti rav­no­duš­nim. Iz emi­si­je u emi­si­ju gle­da­te­lji ima­ju pri­li­ku upoz­na­ti broj­ne obi­te­lji, ve­ći­nom s ma­lom dje­com, ko­je ne­ma­ju os­nov­ne uvje­te za ži­vot i ko­je ma­lim pri­ho­di­ma je­dva po­kri­va­ju sva­kod­nev­ne tro­ško­ve. Mi­si­ja emi­si­je No­ve TV jest ući u nji­ho­ve do­mo­ve, pre­ure­di­ti ih i uči­ni­ti im sva­kod­nev­ni ži­vot ljep­šim, hu­ma­ni­jim i zdra­vi­jim. U sva­koj epi­zo­di po­moć sti­že jed­noj tak­voj obi­te­lji. Pra­te­ći se­ri­jal, pos­ta­je­mo svje­do­ci ve­li­kih pro­mje­na u nji­ho­vim ži­vo­ti­ma te okre­ta­nja no­ve stra­ni­ce u nji­ho­voj sva­kod­ne- vi­ci, ko­ja ih ni­je ma­zi­la. ‘’Dom iz sno­va’’ do­no­si ži­vo­pis­ne pri­če lju­di ko­ji su proš­li te­ška raz­dob­lja, gu­bit­ke i bol te ko­ji u svo­joj ne­ima­šti­ni ni­ka­da ni­su bi­li u pri­li­ci ula­ga­ti u svo­ju ku­ću ili stan. Upra­vo će im ova emi­si­ja da­ti pri­li­ku za no­vi po­če­tak, a eki­pa maj­sto­ra, gra­đe­vi­na­ra i struč­nja­ka pre­dvo­đe­na vo­di­te­ljem i di­zaj­ne­rom Sa­mi­rom Še­ćer­ka­di­ćem dat će sve od se­be da tim obi­te­lji­ma otvo­ri vra­ta do­ma o ko­jem su du­go ma­šta­li. Re­na­ta Kon­čić Mi­nea po­bri­nut će se da do­bro upoz­na­mo obi­te­lji ko­ji­ma je ka­me­ra ‘’Do­ma iz sno­va’’ uš­la u dom i za­bi­lje­ži­la sva­ku sru­še­nu ci­glu, po­dig­nu­ti zid, pos­tav­lje­ni krov, za­mi­je­nje­ni pro­zor i sve os­ta­le ra­do­ve ko­je je po­treb­no na­pra­vi­ti za kva­li­tet­nu tran­sfor­ma­ci­ju ne­či­jeg ku­ćans­tva. Jed­no je si­gur­no - s pre­ure­đe­njem do­mo­va mno­gi osmi­je­si bit će vra­će­ni na li­ca te će mno­gi­ma ži­vot iz te­me­lja bi­ti pro­mi­je­njen.

DOMAćINI Di­zaj­ner Sa­mir Še­ćer­ka­dić i vo­di­te­lji­ca Re­na­ta Kon­čić Mi­nea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.