Gos­to­va­nje u Ka­na­di

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

An­sambl na­rod­nih ple­so­va i pje­sa­ma Hr­vat­ske Lado kre­nuo je na pe­tod­nev­no gos­to­va­nje na sje­ver­no­ame­rič­ki kon­ti­nent ti­je­kom ko­jeg će odr­ža­ti tri kon­cer­ta u naj­važ­ni­jim kul­tur­nim sre­di­šti­ma is­toč­ne Ka­na­de - Win­d­so­ru, Mi­ssi­ssa­ugi i Mon­tre­alu. Lado će se ka­nad­skoj pu­bli­ci pred­sta­vi­ti cje­lo­ve­čer­njim ples­nim kon­cer­ti­ma na ko­ji­ma će bi­ti pri­ka­za­ne fol­k­lor­ne ko­re­ogra­fi­je s pro­gra­ma “Is­pod du­ba sto­ljet­no­ga”, ko­ji je ove go­di­ne već ima­lo pri­li­ke po­gle­da­ti go­to­vo de­set ti­su­ća lju­di u Hr­vat­skoj. “Ia­ko nam je iz­nim­no žao što se ni­su us­pje­li re­ali­zi­ra­ti i naj­av­lje­ni nas­tu­pi u SAD-u, za­is­ta smo sret­ni što mo­že­mo po­ka­za­ti dio na­še­ga bo­ga­to­ga kul­tur­nog nas­li­je­đa u Ka­na­di te vje­ru­je­mo da će pu­bli­ka bi­ti za­do­volj­na. Ovo je je­di­no tak­vo pred­stav­lja­nje hr­vat­ske tra­di­cij­ske kul­tu­re na ame­rič­kom kon­ti­nen­tu i na­da­mo se odje­ku jed­na­ko do­brom kao i pri­je osam go­di­na, ka­da smo po­s­ljed­nji put po­sje­ti­li tu zem­lju“, re­kao je rav­na­telj an­sam­bla Lado Kre­ši­mir Da­bo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.