Svjet­ska eli­ta u Sa­ra­je­vu na pres­tiž­nom film­skom fes­ti­va­lu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Sve­ča­nom ce­re­mo­ni­jom u sa­ra­jev­skom Na­rod­nom po­zo­ri­štu otvo­ren je 24. Sarajevo Film Festival ko­ji je u osam da­na do­nio 266 film­skih os­tva­re­nja iz 56 ze­ma­lja svi­je­ta. Sve­ča­nost otvo­re­nja obi­lje­že­na je pro­jek­ci­jom fil­ma ‘’Hlad­ni rat’’ oska­rov­ca Pawe­la Pawli­kow­skog, ko­ji je dje­lo­mič­no sni­man u Spli­tu, a za­nim­lji­vo je da je na nje­mu ra­di­lo dva­de­se­tak hr­vat­skih film­skih pro­fe­si­ona­la­ca, uklju­ču­ju­ći glum­ce Slav­ka So­bi­na i Dra­že­na Šiv­ka. Di­rek­tor fes­ti­va­la Mir­sad Pu­ri­va­tra ovo­go­diš­nje Po­čas­no sr­ce Sa­ra­je­va do­di­je­lio je tur­skom re­da­te­lju Nu­ri­ju Bil­ge Ceyla­nu i os­ni­va­ču Fon­da­ci­je Has­tor i ASA Pre­vent gru­pa­ci­je Ni­ja­zu Has­to­ru. Me­đu broj­nim fil­mo­vi­ma na SFF-u pri­ka­zan je i “Sam Sam­cat” Bo­be Jel­či­ća, “Ma­li” An­to­ni­ja Nu­ića ko­ji je u Pu­li osvo­jio ve­li­ku Zlat­nu Are­nu, “Smrt bi­je­la kost” re­da­te­lja Fi­li­pa Moj­ze­ša te “Sr­ben­ka” Ne­boj­še Sli­jep­če­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.