“USKOCI”, SERIJA KO­JA ĆE POS­TA­TI IZVOZNI PROZVOD

SCE­NA­RIJ JE NAS­TAO ZA 10 DA­NA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Čes­to HTV svoj pro­gram upot­pu­ni re­pri­zi­ra­njem sta­rih an­to­lo­gij­skih igra­nih i do­ku­men­tar­nih serija iz svo­je bo­ga­te ar­hiv­ske riz­ni­ce, nas­ta­lih u proš­lom sto­lje­ću. No kao gle­da­te­lji HTV-a sa svom si­gur­noš­ću mo­že­mo re­ći da i u ovom 21. sto­lje­ću svje­do­či­mo stva­ra­nju ne­če­ga što pos­ta­je an­to­lo­gi­ja i no­vo ne­pro­cje­nji­vo ne sa­mo te­le­vi­zij­sko ne­go i na­ci­onal­no ar­hiv­sko bla­go. To su autor­ske do­ku­men­tar­no-igra­ne se­ri­je ured­ni­ka, re­da­te­lja, sce­na­ris­ta i skla­da­te­lja Bo­ži­da­ra Do­ma­go­ja Bu­ri­ća. S div­lje­njem i za­ni­ma­njem od­gle­da­li smo do sa­da tak­va če­ti­ri nje­go­va pro­jek­ta – “Taj­no­vi­ti sred­nji vi­jek”, “Lu­de rim­ske ca­re­ve”, “Hr­vat­ske kra­lje­ve” i “Re­pu­bli­ku”. A idu­će go­di­ne oče­ku­je nas pe­ti Bu­ri­ćev po­vi­jes­ni se­ri­jal, če­ti­ri ra­skoš­ne, 50-mi­nut­ne epi­zo­de igra­no-do­ku­men­tar­ne se­ri­je “Do­ba usko­ka”, za ko­ju, na upit ka­ko bi je on sam naj­a­vio i za­što je za te­mu ovog pro­jek­ta iz­a­brao baš uskoke, uz­vra­ća: – Naj­a­vio bih je jed­nom jed­nos­tav­nom re­če­ni­com – po­gle­daj­te za­div­lju­ju­ću po­vi­jest hr­vat­skih pi­ra­ta iz Se­nja, na­uči­te mnoš­tvo no­vih stva­ri o na­šoj po­vi­jes­ti i pri­tom se do­bro za­ba­vi­te. A po­ti­caj za te­mu dao mi je pri­ja­telj, ro­dom Se­nja­nin, ko­ji me, kad sam raz­miš­ljao o no­voj se­ri­ji, upi­tao: “A za­što ne na­pra­viš se­ri­ju o usko­ci­ma?” Svi­dje­lo mi se to. Bio mi je ve­lik iza­zov. U ro­ku od de­se­tak da­na na­pi­sao sam kom­ple­tan sce­na­rij za se­ri­ju. No, ka­ko je po­tom sli­je­dio dug put stva­ra­nja, za­ni­ma­lo nas je što je pri tom ra­du na se­ri­ji bi­lo naj­zah­tjev­ni­je, naj­kom­pli­ci­ra­ni­je, a mo­žda i naj­de­li­kat­ni­je te do­no­si li serija kak­vo ot­kri­će ili no­vo po­vi­jes­no tu­ma­če­nje. – Ci­je­li se­ri­jal ne­us­po­re­di­vo je zah­tjev­ni­ji od bi­lo če­ga što sam do­sad ra­dio na HRT-u. Te­ško je iz­dvo­ji­ti ne­ki seg­ment, ali ova­ko na pr­vu re­kao bih da su “mor­ske” sce­ne s bro­do­vi­ma i bro­di­ca­ma bi­le vr­lo zah­tjev­ne, kao i sce­ne na re­kons­tru­ira­noj mle­tač­koj ga­li­ji u na­šem stu­di­ju. Što se ti­če no­vih tu­ma­če­nja, ovi­si tko gle­da se­ri­ju. Ma­lom broju lju­di, po­gla­vi­to po­vjes­ni­ča­ri­ma, prak­tič­ki će sve bi­ti već vi­še-ma­nje poz­na­to, no ogrom­noj ve­ći­ni go­to­vo će sve bi­ti no­vo i ne­poz­na­to – ka­zao je Bu­rić do­da­ju­ći da u ovoj se­ri­ji ima pu­no vi­še di­ja­lo­ga ne­go u pret­hod­ni­ma pa je ta­ko pr­vi put iz­bor pro­fe­si­onal­nih glu­ma­ca za naj­zah­tjev­ni­je ulo­ge bio lo­gi­čan i nu­žan, prem­da su na­tur­š­či­ci i da­lje u broj­ča­noj pre­mo­ći. Poz­na­va­ju­ći Bu­ri­ćev pri­jaš­nji na­čin ra­da te slu­ša­ju­ći ka­ko je nas­ta­ja­la “uskoč­ka” serija, sa­svim je la­ko i lo­gič­no po­mis­li­ti da bi se ovaj put od snim­lje­nog ma­te­ri­ja­la, osim se­ri­je, dao slo­ži-

ti i je­dan igra­ni film ko­ji bi se mo­gao gle­da­ti u ki­ni­ma. Za­to smo HTV-ova auto­ra od­mah upi­ta­li, na­kon što je i te ka­ko do­ka­zao da su­ve­re­no vla­da ma­lim ekra­nom, raz­miš­lja li i o onom ve­li­kom, film­skom, jer uskoci bi ima­li po­ten­ci­ja­la i za to. – Toč­no ste po­go­di­li mo­ja raz­miš­lja­nja, s tim da ne bih ra­dio kla­sič­ni igra­ni film, ne­go upra­vo ovak­vu igra­no-do­ku­men­tar­nu for­mu. Taj hi­brid­ni for­mat pu­no mi je ve­ći iza­zov jer, uz emo­ci­ju i dra­ma­tur­gi­ju, mo­ra za­do­vo­lji­ti i stro­ge znans­tve­ne kri­te­ri­je, a ni­je la­ko bi­ti i emo­ti­van i znans­tven u is­to vri­je­me. Bi­lo bi zgod­no vi­dje­ti “Do­ba usko­ka” u ki­nu kao du­go­me­traž­ni igra­no-do­ku­men­tar­ni film – nas­lu­ću­je Bu­rić da je spre­man na ko­rak vi­še. Ka­ko je pak pri­je usko­ka vr­lo te­me­lji­to i vi­šes­loj­no, go­to­vo fi­li­gran­ski, obra­dio i vri­je­me Du­bro­vač­ke Re­pu­bli­ke, mo­že li re­ći je li išta od ne­ka­daš­nje ču­ve­ne du­bro­vač­ke di­plo­ma­ci­je ili mo­žda i uskoč­ke bun­tov­nos­ti pre­ži­vje­lo do da­nas. Pre­poz­na­je­te li ne­što od tih po­vi­jes­nih os­ta­ta­ka u da­naš­njem vre­me­nu? – To je ja­ko te­ško pi­ta­nje. U mom Du­brov­ni­ku pu­no je to­ga os­ta­lo od Re­pu­bli­ke, pri­je sve­ga u ulju­đe­nom po­na­ša­nju nje­go­vih gra­đa­na i ne­kom po­seb­nom šar­mu ko­jim zra­če. U Se­nju pak pre­poz­na­jem pu­no uskoč­kog ina­ta i po­no­sa ko­ji je pre­ži­vio sve do da­nas. I to mi se svi­đa kod njih. Ja­ko vo­lim Se­nja­ne – us­po­re­dio je Bu­rić. U raz­go­vo­ru ni­smo mo­gli za­obi­ći ni či­nje­ni­cu da su nje­go­vi pret­hod­ni pro­jek­ti pos­ta­li naj­e­mi­ti­ra­ni­ji i naj­pro­da­va­ni­ji HRT-ov pro­izvod tog žan­ra u ino­zem­s­tvu pa se mo­že oče­ki­va­ti da će i uskoci do­ba­ci­ti vi­so­ko i da­le­ko. To i on po­t­vr­đu­je jer mis­li da će “Do­ba usko­ka” pre­ba­ci­ti re­kord “Re­pu­bli­ke” ko­ja je, “smi­je­niv­ši” “Hr­vat­ske kra­lje­ve”, za­sad naj­e­mi­ti­ra­ni­ja na­ša serija u ino­zem­s­tvu s ob­zi­rom na broj ze­ma­lja u ko­ji­ma se mo­gla gle­da­ti. Do sa­da se Bu­rić u svo­jim se­ri­ja­ma ba­vio dav­nim vre­me­ni­ma. Kre­nuo je od sta­rog, pa on­da pre­ko sred­njeg vi­je­ka i sti­gao sve neg­dje do po­čet­ka 19. sto­lje­ća. Po­la­ko se pri­mi­če na­šem vre­me­nu. Pa go­li­ca li ga na is­ti se autor­ski na­čin po­za­ba­vi­ti i na­ma ne­što bli­ski­jom bur­nom hr­vat­skom po­vi­ješ­ću 20. sto­lje­ća? – Ra­zo­ča­rat ću vas. Idu­ći pro­jekt, ko­ji upra­vo pri­pre­mam i ko­ji če­ka odo­bre­nje pro­gram­skog i pos­lov­nog vod­stva, oti­ći će, ako bu­de odo­bren, da­lje u po­vi­jest od bi­lo ko­jeg do­sa­daš­njeg pro­jek­ta ko­ji sam ra­dio – bi­lo je sve što nam je Bu­rić za sa­da mo­gao re­ći. Za kraj, ka­ko je svo­je­vre­me­no bio di­rek­tor pro­gra­ma HTV-a, a la­ni krat­ko i v. d. rav­na­te­lja pro­gra­ma HRT-a, a is­pro­fi­li­rao se i saz­rio u ras­nog auto­ra pra­vih te­le­vi­zij­skih dra­gu­lja, za­ni­ma­ju li ga uop­će vi­še ne­ke čel­ne funk­ci­je? Ima li tih am­bi­ci­ja ili je nje­go­va mi­si­ja ipak sa­mo autor­sko stva­ra­nje? Od­go­va­ra: – Mo­ja pri­mar­na mi­si­ja uvi­jek je autor­ski rad i je­di­no u to­me is­tin­ski uži­vam. Funk­ci­je se pri­hva­tim kad vi­dim da pos­to­ji ne­ki vri­je­dan iza­zov ko­jem mo­gu od­go­vo­ri­ti i na taj na­čin po­mo­ći HRT-u. No pri iz­bo­ru “serija” ili “funk­ci­ja” – ovo dru­go ne­ma ni­kak­ve šan­se, uvi­jek ću iz­a­bra­ti pr­vo.

Pri iz­bo­ru “serija” ili “funk­ci­ja” – ovo dru­go ne­ma ni­kak­ve šan­se, uvi­jek ću iz­a­bra­ti pr­vo

Serija će obi­lo­va­ti ra­skoš­nim, uni­kat­nim i ruč­no ra­đe­nim kos­ti­mi­ma, oruž­jem, re­kons­truk­ci­jom mle­tač­ke rat­ne ga­li­je, svi­me što do­ča­ra­va auten­tič­nost vre­me­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.