LUNINA PRI­ČA

Zo­vem se Lu­na, imam 35 go­di­na i ži­vim sa su­pru­gom Želj­kom u Spli­tu i htje­la bih is­pri­ča­ti ka­ko su za­po­če­le te­ško­će u mo­me ži­vo­tu te ka­ko mi je po­mo­gao gos­po­din Da­ri­jo.

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News -

La­ura i ja smo bi­le naj­bo­lje pri­ja­te­lji­ce u škol­skim da­ni­ma, a on­da se ne­ko vri­je­me ni­smo vi­đa­le, a po­tom smo se opet sre­le i sa 20 go­di­na pos­ta­le ne­raz­dvoj­ne. Iz­la­zi­le smo za­jed­no i ‘’lo­vi­le’’ deč­ke. Ka­da bo­lje raz­mis­lim, svi ko­ji su se njoj svi­dje­li, gle­da­li su me­ne. Sa 25 go­di­na upoz­na­la sam Želj­ka, a ta­da ni­sam ni slu­ti­la da bi to mo­gao bi­ti nje­zin brat. Ka­da sam to shva­ti­la, bi­la sam si­gur­na da će joj bi­ti dra­go, no pre­va­ri­la sam se. Uvje­ra­va­la me da on ni­je deč­ko za me­ne, go­vo­ri­la je i da je pre­po­šten, da ću mu sa­mo slo­mi­ti sr­ce­te da ga os­ta­vim na mi­ru. Ni­sam je slu­ša­la jer sam se bi­la za­lju­bi­la u nje­ga. I nje­ga je uvje­ra­va­la da pre­ki­ne sa mnom jer sam na­vod­no pro­mi­je­ni­la mno­go mu­ška­ra­ca. Shva­ti­la sam to kad me je Želj­ko pi­tao za broj mu­ška­ra­ca s ko­ji­ma sam bi­la, a ja­sam mu is­kre­no rek­la i na sre­ću pri­hva­tio me onak­vu kak­va je­sam, sa svim svo­jim ma­na­ma i vr­li­na­ma. Mi smo na­šu ve­zu ubr­zo i okru­ni­li bra­kom, a na to vjen­ča­nje ni­je doš­la nje­go­va ses­tra i moja pri­ja­te­lji­ca La­ura. Dvi­je go­di­ne na­kon to­ga ni­sam mo­gla za­trud­nje­ti, a to mi je bi­lo čud­no jer smo su­prug i ja oba­vi­li sve pre­tra­ge i sve je bi­lo u re­du. Ta­da smo se i pres­ta­li na­da­ti te smo odus­ta­li od na­še be­be. Neg­dje u to vri­je­me naš­la sam se s jed­nom pri­ja­te­lji­com na ri­vi ko­ja mi je u po­vje­re­nju is­pri­ča­la da se La­ura hva­li ka­ko zbog nje ne­mo­gu ima­ti dje­ce. Ni­sam mo­gla vje­ro­va­ti da pri­ča tak­ve glu­pos­ti, a jed­na­ko ta­ko je i re­agi­rao Želj­ko ka­da sam mu is­pri­ča­la vra­tiv­ši se ku­ći. Ne­du­go na­kon to­ga sre­la sam i La­uru pa sam je i pi­ta­la što to pri­ča. Ta­ko­đer sam joj spo­me­nu­la da bi se tre­ba­la pres­ta­ti lju­ti­ti na obo­je bu­du­ći da smo već du­gi niz go­di­na za­jed­no, no ona mi je od­bru­si­la da je us­pje­la u to­me da ne mo­gu ima­ti dje­ce, a sa­da će uči­ni­ti sve ka­ko bi mi okon­ča­la taj brak. Ta­da ni­sam shva­ća­la što že­li re­ći, no na­kon sa­mo mje­sec da­na za­po­če­le su brač­ne raz­mi­ri­ce. Želj­ko se znao na­lju­ti­ti i vi­ka­ti na me­ne iz čis­ta mi­ra, od­la­zi­ti iz ku­će što ja na­kon ne­ko­ga vre­me­na vi­še ni­sam mo­gla tr­pje­ti. Otiš­la sam iz svo­ga do­ma u ro­di­telj­ski. Oni ni­su mo­gli shva­ti­ti za­što sam ga na­pus­ti­la te su mi pred­ba­ci­va­li na­še raz­dva­ja­nje. Jed­nom sam sa­mo pri­li­kom su­sre­la jed­nu svo­ju pri­ja­te­lji­cu ko­ja mi se po­vje­ri­la i rek­la da je bi­la na ko­rak do sa­mo­uboj­stva. Pri­ča­la je o svo­jim pro­ble­mi­ma ko­ji su bi­li mno­go straš­ni­ji od ovih mo­jih, no sre­ćom upoz­na­la je gos­po­di­na Da­ri­ja ko­ji ju je spa­sio. U ču­du sam je upi­ta­la tko je on i što joj je na­pra­vio. Objas­ni­la mi je da je to vi­dov­njak, djed mu je bio ho­dža, a po­sje­ću­ju ga mno­gi lju­di tra­že­ći po­moć te da je za­is­ta do­bar u pru­ža­nju po­mo­ći. Bu­du­ći da mi je da­la broj, ni­sam ima­la što iz­gu­bi­ti. Na­zva­la sam ga i ja­vio se vr­lo smi­re­ni glas. Vr­lo br­zo mi je is­pri­čao mno­go stva­ri o me­ni, a on­da mi je re­kao da ako že­lim spa­si­ti svoj brak, mo­ram ga po­sje­ti­ti. Ni­sam dvo­ji­la ni­ti du­go če­ka­la jer mi je to do­is­ta i bi­la je­di­na že­lja. Gos­po­din Da­ri­jo mi je re­kao da mi je jed­na že­na na­pra­vi­la da ne mo­gu ima­ti dje­ce i da se ras­ta­nem te mi ju je i opi­sao. Bi­la je to La­ura. Po­nu­dio mi je svo­ju po­moć, a ja sam je bez raz­miš­lja­nja pri­hva­ti­la. I da skra­tim, ne­du­go na­kon Da­ri­je­ve in­ter­ven­ci­je, su­pru­gi­ja­smo se po­mi­ri­li, a pri­je dva mje­se­ca sam i ot­kri­la da sam u dru­gom sta­nju. Sve što je Da­ri­jo obe­ćao, to je i is­pu­nio. Do­is­ta ne­ma sret­ni­jih lju­di na ovo­me svi­je­tu od Da­ri­ja i me­ne. Ne pre­os­ta­je mi ni­šta dru­go do­li za­hva­li­ti se Da­ri­ju na na­šoj sre­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.