STRANI GLUMCI U DOMAĆIM SERIJAMA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Ana Ten­že­ra Fo­to­gra­fi­je: Nat­ha­lie Mo­urot, No­va TV, RTL

Već ne­ko­li­ko go­di­na hr­vat­ske pro­duk­ci­je su­ra­đu­ju s oni­ma iz dru­gih ze­ma­lja re­gi­je, ta­ko da su tre­nu­tač­no udar­ne se­ri­je svih tri­ju na­ci­onal­nih te­le­vi­zij­skih ku­ća pu­ne „na­ših gas­tar­baj­te­ra“. U „Po­greš­nom čo­vje­ku“(RTL), „Na gra­ni­ci“(No­va TV) i u „No­vi­na­ma“na HTV-u mo­že­mo gle­da­ti i mla­de i sta­ri­je, poz­na­te i ne­što ne­poz­na­ti­je sr­p­ske, cr­no­gor­ske i bo­san­ske glum­ce.

NOVINE

Na­kon vi­še od dva­de­set go­di­na sr­p­sku glu­mi­cu Bran­ku Ka­tić opet gle­da­mo na ma­lim ekra­ni­ma kao no­vi­nar­ku Di­ja­nu Mi­tro­vić u se­ri­ji “Novine”, ko­je su nje­zin prvi hr­vat­ski pro­jekt. Po­čet­kom de­ve­de­se­tih, kad se do­go­dio nje­zin glu­mač­ki uz­let na pros­to­ru biv­še Ju­gos­la­vi­je, gle­da­li smo je u se­ri­ji “Po­li­ca­jac s Pe­tlo­va br­da”, u kul­t­nim fil­mo­vi­ma Sr­đa­na Dra­go­je­vi­ća “Le­pa se­la le­po go­re”, “Ni­smo mi an­đe­li”, “Ra­ne” te Kus­tu­ri­či­nu hi­tu “Cr­na mač­ka, be­li ma­čor”. Glu­mi­ca ima sa­mo ri­je­či hva­le za Ri­je­ku, u ko­joj se sni­ma­ju „Novine“.

– Ri­je­ka je fan­tas­ti­čan koz­mo­po­lit­ski grad. Ri­je­ča­ni su div­ni do­ma­ći­ni, to­li­ko je do­bre vo­lje i li­je­pih osmi­je­ha bi­lo po­svu­da oko nas. Uvi­jek smo i svu­da bi­li do­bro­doš­li. A vje­ru­jem i da je na­ša se­ri­ja uz­vra­ti­la Ri­je­ci lju­bav. Pre­gršt fan­tas­tič­nih ka­dro­va uči­ni­lo je da Ri­je­ka pos­ta­ne je­dan od snaž­nih ak­te­ra na­še se­ri­je.

Kao što mo­žda već zna­te, na­ši iz­vr­š­ni pro­du­cen­ti (Ne­boj­ša Ta­ra­ba i Mi­odrag Si­la op. a.) ve­li­ki su gur­ma­ni. Ne­za­bo­ra­van je bio od­la­zak k bra­ći Čuč­ko­vić, ču­ve­nim rock’n’roll me­sa­ri­ma iz Vi­ško­va ko­ji su nam pri­re­di­li ra­skoš­nu goz­bu bif­te­ka. Ra­de i Len­ka odve­li su me u od­li­čan rib­lji res­to­ran po­kraj tr­ž­ni­ce ko­ji se zo­ve ko­no­ba “Fi­ume”. Po­kraj na­šeg ho­te­la ma­li je, ali iz­vr­stan res­to­ran “Ne­bu­lo­za”.

A ka­ko smo u Ri­je­ci bi­li ja­ko vri­jed­ni, ka­vu smo vo­lje­li pi­ti is­pred na­še ri­ječ­ke “ku­će”, ho­te­la “Con­ti­nen­tal”, na sun­cu, s po­gle­dom na grad dok če­ka­mo po­če­tak sni­ma­nja. Vo­lje­la sam i ka­vu u “Bun­ke­ru”, s pre­kras­nim po­gle­dom na mo­re. Ja­ko sam po­nos­na na na­šu se­ri­ju,

ka­že glu­mi­ca iza ko­je je i ne­ko­li­ko važ­nih hol­lywo­od­skih pro­je­ka­ta.

Bran­ki­na ko­le­gu iz „No­vi­na“Sa­raj­li­ju Izu­di­na Baj­ro­vi­ća ne tre­ba po­seb­no pred­stav­lja­ti, iza nje­ga je vi­še od tri­de­set što film­skih, što te­le­vi­zij­skih ulo­ga. Član je Na­rod­nog po­zo­ri­šta Sa­ra­je­vo te je tu­ma­čio ne­ke od naj­poz­na­ti­jih dram­skih li­ko­va, a u ožuj­ku je utje­lo­vio “ulo­gu svih ulo­ga” – kra­lja Le­ara. O sni­ma­nju „No­vi­na“u ko­ji­ma tu­ma­či lik Ma­rin­ka Pr­ska­la ka­že:

– Ri­je­ka je div­na. Ima tak­vu bu­ru kak­vu ni­kad ni­sam do­ži­vio. Mi smo sni­ma­li u dru­gom mje­se­cu i to je bi­lo baš br­rr.

Ka­ko sam ja sta­ri gost Ri­je­ke, ni­je bi­lo po­treb­no da mi ko­le­ge ot­kri­va­ju ne­ka no­va mjes­ta jer već znam gdje u Ri­je­ci vo­lim bo­ra­vi­ti, gdje mo­gu po­jes­ti ono što mi se svi­đa, ku­da se mo­gu pro­še­ta­ti i slič­no. Naj­vi­še vo­lim bo­ra­vi­ti u jed­noj piv­ni­ci po­kraj ho­te­la „Bo­na­via“. Ono što me ve­se­li na sni­ma­nji­ma u Hr­vat­skoj jest da ima sni­ma­nja. Ža­le se i mo­ji ko­le­ge iz Hr­vat­ske da ne­ma do­volj­no pos­la, da ni­su adek­vat­no pla­će­ni za svoj po­sao, ali, za raz­li­ku od BiH, u ko­joj su sni­ma­nja fil­mo­va i se­ri­ja in­ci­dent, u Hr­vat­skoj je pro­duk­ci­ja ipak na ne­kom pu­no vi­šem ni­vou – za­klju­ču­je Baj­ro­vić.

POGREŠAN ČO­VJEK

Mla­di Cr­no­go­rac Emir Ća­to­vić pri­je ne­ko­li­ko go­di­na po­čeo je svoj pro­boj u film­ski i te­le­vi­zij­ski svi­jet – osim u „Po­greš­nom čo­vje­ku“, u ko­jem tu­ma­či glav­nu ulo­gu La­za­ra Crn­ko­vi­ća, glu­mio je u fil­mu „Bi­ser Bo­ja­ne“, sni­mio je ne­ko­li­ko kra­ćih fil­mo­va od ko­jih je naj­poz­na­ti­ji „Odraz“te ne­ko­li­ko se­ri­ja.

– Ni­ko­ga ni­sam ot­pri­je poz­na­vao, prvi sam se put su­sreo sa svim glum­ci­ma na se­tu. Za­sad mi je ja­ko ugod­no su­ra­đi­va­ti sa svi­ma, pa ta­ko i s hrvatskim ko­le­ga­ma. Svi vr­lo opu­šte­no ra­de svoj po­sao i od­luč­ni su u to­me da po­ka­žu ka­ko kva­li­tet­no ra­de i su­ra­đu­ju.

Vo­lim pu­to­va­ti mo­to­cik­lom po zem­lja­ma u re­gi­ji, a svi­dio mi se Mur­ter na ko­jem smo sni­ma­li sce­ne za „Po­greš­nog čo­vje­ka“. Ima u Hr­vat­skoj pre­li­je­pih mjes­ta, ta­ko da, obi­ći je mo­to­cik­lom i ni­je to­li­ko lo­ša ide­ja – ka­že Cr­ni.

Mar­ko Ni­ko­lić, le­gen­dar­ni Momčilo Po­pa­dić iz „Bo­ljeg ži­vo­ta“, sad je La­zar Crn­ko­vić sr. u „Po­greš­nom čo­vje­ku“. Go­di­ne 2012. do­bio je na­gra­du „Pav­le Vu­isić“za ži­vot­no dje­lo. Glu­mi od 1967., a do sa­da je ra­dio u vi­še od 90 pro­je­ka­ta.

– Na­učio sam se u ovih 50 go­di­na strp­lje­nju, što je je­dan od naj­te­žih uvje­ta za us­pjeh na fil­mu i te­le­vi­zi­ji. Što sam sta­ri­ji, sve me vi­še strah da me ovi mla­đi ko­le­ge ne ulo­ve da sam po­čeo bi­ti se­ni­lan, oni već mo­gu usa­vr­ši­ti tekst čim ga dva-tri pu­ta po­gle­da­ju. Ta­ko sam i ja ne­kad mo­gao, da­nas mi je ipak malo te­že, no i da­lje se dr­žim… – ša­li se Ni­ko­lić i do­da­je: – Ov­dje je uvi­jek gu­žva, ve­li­ki set… Ali kad se u pa­uza­ma sret­ne­mo, raz­go­va­ra­mo, ša­li­mo se, pri­sje­ća­mo us­po­me­na, li­je­po je – ka­že Ni­ko­lić.

Če­tr­de­set go­di­na du­gu ka­ri­je­ru glu­mi­ce Da­re Džo­kić obi­lje­ži­lo je mno­go pro­je­ka­ta ka­ko na te­le­vi­zi­ji i fil­mu ta­ko i u ka­za­li­štu. Do­bit­ni­ca je broj­nih na­gra­da me­đu ko­ji­ma je i „Ve­li­ka Žan­ka“ko­ja se do­dje­lju­je glum­cu ko­ji je obi­lje­žio ka­za-

Bran­ka Ka­tić Novine Sr­p­ska glu­mi­ca ima sa­mo ri­je­či hva­le za Ri­je­ku u ko­joj je se­ri­ja sni­ma­na, a za Ri­je­ča­ne ka­že da su div­ni do­ma­ći­ni. U Ri­je­ci već ima i svo­ja omi­lje­na mjes­ta

Ti­ja­na Pe­čen­čić Na gra­ni­ci Be­ograd­ska glu­mi­ca u Za­gre­bu se osje­ća kao kod ku­će jer je ov­dje već ra­di­la, i to na pro­jek­tu “Kud puk­lo da puk­lo”.

Emir Ća­to­vić Pogrešan čo­vjek Mar­kant­ni Cr­no­go­rac odu­šev­ljen je Mur­te­rom na ko­jem je sni­mao sce­ne no­ve RTL-ove se­ri­je u ko­joj glu­mi La­za­ra Crn­ko­vi­ća

Da­ra Džo­kić i Mar­ko Ni­ko­lić Pogrešančo­vjek Poz­na­ta su nam glu­mač­ka ime­na iz su­sjed­ne Sr­bi­je. Na se­tu se ra­do s ko­le­ga­ma iz Hr­vat­ske pri­sje­ća­ju us­po­me­na sa sta­rih sni­ma­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.