JENNIFER GARNER - AMERIČKA LJUBIMICA

Na­kon ‘Pe­per­min­ta’ sti­že ‘Cam­ping’, no­va HBO-ova se­ri­ja ko­ja po­či­nje 15. lis­to­pa­da u 21 sat, a u ko­joj glav­nu ulo­gu tu­ma­či upra­vo tam­no­ko­sa glu­mi­ca

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Zo­ran Vi­tas Fo­to­gra­fi­je: PROMO

Jennifer Garner sva­ka­ko je jed­na od onih glu­mi­ca uz či­je se ime mo­že ured­no sta­vi­ti ne­ka­da po­pu­lar­ni pri­djev “all ame­ri­can”. Tek­sa­ška cu­ra bez afe­ra s ured­nim ži­vo­tom za jed­nu hol­lywo­od­sku zvi­jez­du, čak i s bo­nu­som zbog Be­na Af­flec­ka i nje­go­vih pro­ble­ma s al­ko­ho­lom i sta­rim ve­za­ma, ra­do je vi­đe­na na sva­kom ma­lom ekra­nu i pot­pu­no ot­por­na na sva­ku dnev­no­po­li­tič­ku po­dje­lu. A i da­lje, i u svo­joj 46. godini, izgleda sjaj­no! Kao da ni­je proš­lo 17 go­di­na od po­čet­ka pri­ka­zi­va­nja “Ali­asa”, se­ri­je ko­ja ju je smjes­ti­la u zvjez­da­no ne­bo, Jennifer Garner ka­me­ra i da­lje vo­li, a ona na ekra­nu izgleda kao da je vri­je­me sta­lo. La­ko je to za­klju­či­ti ka­da se po­gle­da “Pe­per­mint”, nje­zin no­vi film ko­ji se vr­ti u ki­ni­ma. Iako je za­bi­lje­žio po­zi­ti­van uči­nak na bla­gaj­na­ma, kri­ti­ča­ri su re­dom slož­ni da je te­ško vje­ro­va­ti da bi se ta­ko ne­što do­go­di­lo da u nje­mu ne­ma Jennifer. Film o osvet­ni­ci ko­ja kaž­nja­va re­dom ma­fi­ja­še, ko­rum­pi­ra­ne po­li­caj­ce i su­ce za smrt svo­je obi­te­lji pri­lič­no je de­ja vu i ne­uvjer­ljiv iako svo­ju pri­ču pri­ča iz­rav­no i jas­no, no da­le­ko je iz­nad nje­ga Jennifer Garner, ko­ja je svoj po­sao odra­di­la bes­pri­je­kor­no. Na­kon “Do­brih di­le­ra iz Dal­la­sa” Jennifer Garner, iako je stal­no u pos­lu, tra­ži ne­ki svoj put do one sta­re sla­ve ko­ju je stek­la “Ali­asom”, a ko­ja je odr­ža­va­na nje­zi- nom blje­šta­vom po­ja­vom i po­zi­tiv­nom ka­riz­mom, da­ka­ko i bra­kom s Be­nom Af­flec­kom. Kao što je mno­gi­ma i poz­na­to, 12-go­diš­nja ve­za dvo­je glu­ma­ca ko­nač­no je i služ­be­no puk­la po­čet­kom go­di­ne, a ras­pad je kul­mi­ni­rao ta­ko da je Jennifer odvez­la Be­na na još jed­no li­je­če­nje od ovis­nos­ti o al­ko­ho­lu. Kao da je sve to malo da­lo da­ha li­je­poj glu­mi­ci pa su je ove go­di­ne pu­ni me­di­ji. Jer, na­kon “Pe­per­min­ta”, evo i “Cam­pin­ga”, no­ve HBO- ove se­ri­je ko­ja po­či­nje 15. lis­to­pa­da u 21 sat, a u ko­joj glav­nu ulo­gu tu­ma­či upra­vo Jennifer. Ka­ko su re­ma­ke­ovi po­mod­na stvar u Hol­lywo­odu i di­gi­tal­nom kre­ativ­nom svi­je­tu, ta­ko ni­je pu­no druk­či­je ni s “Kam­pi­ra­njem”, ko­je je pre­ra­da is­to­ime­ne bri­tan­ske se­ri­je iza ko­je sto­ji is­ta auto­ri­ca kao i iza HBOo­va osmo­di­jel­nog se­ri­ja­la, Ju­lia Da­vis. Ka­ko smo vi­dje­li u pr­ve če­ti­ri epi­zo­de ko­je nam je pret­pre­mi­jer­no na gle­da­nje us­tu­pio HBO, ri­ječ je o sre­do­vječ­nom sit­co­mu, kla­sič­noj for­mu­li smje­šta­nja lju­di s kla­sič­nim pro­ble­mi­ma i u kla­sič­nim od­no­si­ma u neo­bič­no okru­že­nje gdje će ti od­no­si i pro­ble­mi kul­mi­ni­ra­ti do nes­lu­će­nih gra­ni­ca. Jennifer Garner je Kat­hryn ko­ja svo­jem mu­žu Wal­tu od­lu­či za 45. ro­đen­dan pok­lo­ni­ti je­din- stve­no is­kus­tvo, kam­pi­ra­nje. No, ta­mo ne­će bi­ti sa­mi, s nji­ma su i klin­ci, ali i Kat­hryni­na ses­tra, naj­bo­lja pri­ja­te­lji­ca, nji­ho­vi deč­ki, pa i po­ko­ji med­vjed iz oko­li­ce na ko­je upo­zo­ra­va­ju ta­ko­đer po­ne­što ne­uobi­ča­je­ne do­ma­ći­ce kam­pa snab­di­je­va­ju­ći Kat­hryn i Wal­ta oruž­jem u slu­ča­ju da ka­kav me­do za­lu­ta me­đu kam­pe­re. Pro­blem je što pri­ro­da ne od­go­va­ra Kat­hryi­ni­nu ka­rak­te­ru ko­ji je na­vi­kao sve dr­ža­ti pod kon­tro­lom pa, ka­da se uz to po­ja­ve i oso­be iz nje­zi­na ži­vo­ta ko­je ne­ma­ju na­mje­ru, ni­ti su ika­da pri­je to či­ni­le, po­što­va­ti što Kat­hryn ho­će, nas­ta­ne ka­os. Pr­vo u me­đu­ljud­skim od­no­si­ma, a on­da i u ve­za­ma gos­ti­ju ko­ji su sa­mo tre­ba­li na neo­bi­čan na­čin pros­la­vi­ti Wal­tov ro­đen­dan. HBO je uz Jennifer Garner us­pio u se­ri­ju pri­vu­ći još ne­ko­li­ko do­is­ta sjaj­nih glu­ma­ca. Wal­ta, pri­mje­ri­ce, glu­mi Da­vid Ten­nant, i vi­še ne­go od­lič­ni bri­tan­ski ka­rak­ter­ni glu­mac ko­je­ga do­ma­ća pu­bli­ka pri­je sve­ga poz­na­je kao de­tek­ti­va Ale­ca Har­dyja iz kul­t­ne se­ri­je “Bro­ad­c­hur­ch”, da ne spo­mi­nje­mo Doc­to­ra Whoa. Po mno­gi­ma je­dan od naj­bo­ljih škot­skih glu­ma­ca dos­ta je če­kao da pro­ba na naj­ve­ćoj sce­ni, onoj ame­rič­kih vi­so­ko­bu­džet­nih fil­mo­va i se­ri­ja.

Ulo­gu u “Kam­pi­ra­nju” oz­na­či­li bi­smo ne­kim pr­vim ko­ra­či­ćem, jer se­ri­ja je pri­je sve­ga us­mje­re­na pre­ma Jennifer Garner, gdje je čak i Da­vid Ten­nant do­is­ta ono što je na­ve­de­no u cas­tin­gu – glav­na mu­ška ulo­ga, a za­pra­vo pr­va spo­red­na po­red Garner. Uvi­jek ne­ka­ko ve­se­li vi­dje­ti po­ja­vu Ju­li­et­te Lewis u či­joj se ka­ri­je­ri na­kon i vi­še ne­go sjaj­nog po­čet­ka 90-ih go­di­na i ulo­ga u “Ro­đe­nim ubo­ji­ca­ma”, “Ka­li­for­ni­ji”, “Od su­mra­ka do zo­re”, “Dnev­ni­ku ko­šar­ka­ša”, “Što mu­či Gil­ber­ta Gra­pea”, “Rtu stra­ha”, ni­su kas­ni­je po­nav­lja­li ti us­pje­si ni­ti su nje­zi­ni fil­mo­vi pos­ti­za­li ta­kav kul­t­ni sta­tus. Osim mo­žda se­ri­je “Se­crets and Li­es” ko­ja je emi­ti­ra­na dvi­je se­zo­ne, 2015. i 2016. No, ka­ko je i sa­ma čes­to vo­lje­la is­ti­ca­ti, ili je ne­što do­volj­no ne­ko­nven­ci­onal­no za nje­zin ukus ili se ona u to­me ne na­la­zi. Ta je se­ri­ja oči­to bi­la kom­pro­mis, da bi se sa­da, u“Ka m pi­ra­nju” vra­ti­la ne­ko­nven­ci­onal­nom e u ulo­zi Jan­di­ce ko­ja je DJ-ica, re­iki-maj­sto­ri­ca i ra­ču­no­vot­ki­nja u jed­no­me, a ži­vot joj obo­ga­ću­je ska­ka­nje s mu­škar­ca na mu­škar­ca, pa na že­nu, pa opet na mu­škar­ca. Je­di­no što to ni­je baš ta­ko za­bav­no i uto­pis­tič­ki kao što bi se po­mis­li­lo, ni­je ta­ko la­ko bi­ti ono što je mo­žda neg­dje u du­bi­ni pri­želj­ki­va­ni al­ter ego ne­ko­ga po­put Kat­hryn. I Lewis u toj ulo­zi dje­lu­je dos­ta do­bro. Na­la­zi­mo je u “kom­bi­na­ci­ji” s Mi­gu­elom, glu­mi ga Ar­tu­ro del Pu­er­to, ko­ji se ne­dav­no ras­tao pa pro­la­zi kroz kri­zu sred­njih go­di­na ko­ja se dos­ta čud­no ma­ni­fes­ti­ra, u odi­je­va­nju, re­ci­mo. U ulo­zi Kat­hryni­ne ses­tre Car­le­en je Io­ne Skye, ta­ko­đer glu­mi­ca s neo­bič­nom ka­ri­je­rom ko­ju, pre­ma vlas­ti­tim riječima, hol­lywo­od­ska ka­ri­je­ra ni­ka­da ni­je pre­tje­ra­no za­ni­ma­la. Do­daj­mo tu i Ja­nic­zu Bra­vo ko­ja je ka­ri­je­ru os­tva­ri­la u kos­ti­mo­gra­fi­ji i sli­ka ot­ka­če­nih glu­ma­ca za po­mak­nu­tu se­ri­ju po­pri­lič­no je kom­plet­na. Bra­vo glu­mi su­pru­gu Wal­to­va naj­bo­ljeg pri­ja­te­lja Ge­or­gea ko­ji se ože­nio ne­ka­da naj­bo­ljom Kat­hryni­nom pri­ja­te­lji­com Ni­nom-Joy. Je­di­no što Ge­or­ge, ko­je­ga tu­ma­či Da­vid Gel­man (mo­žda ga se sje­ća­mo iz “Stran­ger Thin­g­sa”), ni­je ta­ko ve­seo iz­nu­tra kao što je pre­ma van pa ta­ko is­pa­da da je tem­pi­ra­na bom­ba, či­ne­ći ci­je­li cast po­ten­ci­jal­nim oki­da­či­ma za ur­ne­bes. Da ne za­bo­ra­vi­mo do­ma­ći­ce kam­pa Har­ry i Nan ko­je ga­je sklo­nost jed­na pre­ma dru­goj, Har­ry i ne sa­mo pre­ma Nan, a obje ima­ju i čud­nu sklo­nost – na­oru­ža­nju. I ta­ko ima­mo pri­lič­no za­nim­lji­vu eki­pi­cu neo­bič­nih glu­ma­ca i glu­mi­ca ko­ji su, izgleda, stvo­re­ni za sit­com kr­cat di­ja­lo­zi­ma ko­ji tra­že oz­bi­ljan ni­vo glu­mač­kog zna­nja. I sve to funk­ci­oni­ra do­bro, “Kam­pi­ra­nje” je ko­me­di­ja za one u sred­njim go­di­na­ma ko­ji, po­put li­ko­va u se­ri­ji, na­mjer­no ili ne­na­mjer­no pre­is­pi­tu­ju se­be i ono što su do­sad na­pra­vi­li u ži­vo­tu, ko­ji put i ne­na­mjer­no, na­tje­ra­ni oko­li­šem ili si­tu­aci­ja­ma u ko­je su pos­tav­lje­ni. Uz mu­dro oda­bra­nu glu­mač­ku eki­pu, se­ri­ja ima i dru­ge pre­du­vje­te za us­pjeh, di­ja­lo­ge ko­ji pro­iz­la­ze iz kom­plek­s­nih od­no­sa li­ko­va, sce­na­rij ko­ji iona­ko ima do­bar pred­lo­žak, a ko­ji re­ži­ja do­volj­no do­bro pra­ti. Ne bi­smo ima­li ni­šta pro­tiv još jed­noj po­t­vr­di Jennifer Garner na ma­lim ekra­ni­ma jer ovo je pr­va se­ri­ja ko­ju je odra­di­la na­kon “Ali­asa”. A ni­je to ta­ko la­ko kao on­da jer s Be­nom Af­flec­kom ima tro­je dje­ce pa odr­ža­va imidž uzor­ne maj­ke, a sa­da i briž­ne biv­še su­pru­ge pa će, ako us­pi­je po­no­vi­ti glu­mač­ke us­pje­he, pos­ta­ti uzor ka­kav Ame­ri­ci u ovom tre­nut­ku za­is­ta ne­dos­ta­je, net­ko tko je i pre­ma unu­tra i pre­ma van vje­ro­dos­to­jan od po­čet­ka do kra­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.