Zvuč­ni zid Hr­vo­ja Hor­va­ta

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Hr­vo­ja Hor­va­ta

Gru­pa The Strange, za­jed­nič­ka pos­ta­va do­ma­ćih Bam­bi Mo­les­ter­sa i Chri­sa Ec­k­ma­na iz ame­rič­ke gru­pe The Wal­ka­bo­uts, 2004. do­ni­je­la je na svi­jet, i u svi­jet, od­li­čan al­bum “Nig­h­ts of For­got­ten Films”. Ra­di­lo se dos­lov­no o svi­je­tu jer su do­ta­daš­nji me­đu­na­rod­ni us­pje­si is­tak­nu­li Bam­bi Mo­les­ter­se kao naj­us­pješ­ni­ji domaći izvozni rock-proizvod, ko­jem se u gru­pi The Strange pri­dru­žio Ec­k­man. Ne­po­sred­no na­kon sni­ma­nja upra­vo objav­lje­nog no­vog al­bu­ma “Ec­ho Cham­ber”, The Bam­bi Mo­les­ters su se ra­ziš­li, a singl The Stran­gea “Last Sum­mer Song” pos­tao je ljet­ni epi­taf go­di­na­ma za­jed­nič­ko­ga ra­da. Šte­ta da se ovak­ve ne­su­gla­si­ce do­ga­đa­ju u tre­nut­ku pro­mo­ci­je no­vog al­bu­ma ko­ji je i HDS-ZAMP pot­po­mo­gao sa 150 ti­su­ća ku­na u ok­vi­ru pro­jek­ta “In­ter­na­ti­onal” i sti­mu­li­ra­nja do­ma­ćih glaz­be­ni­ka ko­ji ima­ju po­kri­će za pro­boj u me­đu­na­rod­nim ok­vi­ri­ma. Da­pa­če, The Bam­bi Mo­les­ters su taj pro­boj odav­no os­tva­ri­li pa je ovo do­nek­le bi­la re­tro­ak­tiv­na mje­ra. S The Stran­ge­om je nas­ta­vio gi­ta­rist i skla­da­telj Da­li­bor Pa­vi­čić, sku­pa s Ec­k­ma­nom, a pri­dru­ži­li su im se čla­no­vi sjaj­nih ri­ječ­kih My Bud­dy Mo­ose, či­ji je Lu­ka Ben­cić na kla­vi­ja­tu­ra­ma već ra­ni­je bio di­je­lom kon­cert­ne pos­ta­ve Bam­bi Mo­les­ter­sa. Dak­le, al­bum “Ec­ho Cham­ber” sni­mi­li su Bam­bi Mo­les­ters i Chris Ec­k­man, a na kon­cer­ti­ma će ga pro­mo­vi­ra­ti no­va pos­ta­va The Stran­gea, da­ka­ko s Ec­k­ma­nom, ko­ja će se do­ma­ćoj pu­bli­ci prvi put pred­sta­vi­ti na kon­cer­tu u Tvor­ni­ci kul­tu­re 13. pro­sin­ca.

Ne­sret­na nja u ključ­nom si­tu­aci­ja tre­nut­ku pre­gru­pi­ra- ne sma­nju­je vri­jed­nost al­bu­ma “Ec­ho Cham­ber”, još jed­nog so­lid­nog ra­da pr­vens­tve­no na­mi­je­nje­nog ino­zem­nom tr­ži­štu. Ako tr­žiš­nog us­pje­ha i bu­de, bit će ga sa­mo ta­mo. Zna­mo što pro­la­zi na do­ma­ćem pa je te­ško kod nas oče­ki­va­ti us­pjeh glaz­be ko­ja s domaćim te­re­nom ne­ma ni­šta za­jed­nič­ko­ga, kao ni s ra­dij­skim pro­gra­mi­ma, ali ima s kri­ti­ča­ri­ma i ma­nje broj­nom za­in­te­re­si­ra­nom pu­bli­kom. Po­lo­vi­cu od de­set pje­sa­ma na al­bu­mu pot­pi­su­ju Pa­vi­čić i Ec­k­man, dvi­je je sa­mos­tal­no na­pi­sao Ec­k­man, a dvi­je, uklju­ču­ju­ći i prvi singl “Last Sum­mer Song”, na­pi­sa­li su “sta­ri” Bam­bi Mo­les­ters, Din­ko Tom­lja­no­vić, La­da Fur­lan Za­bo­rac i Hr­vo­je Za­bo­rac s Ec­k­ma­nom. Al­bum je pre­tež­no snim­ljen u Pra­gu, ne­što malo u Za­gre­bu i Ljub­lja­ni. Pje­sme su od­svi­ra­li svi na­bro­je­ni, a uz gos­to­va­nje iz­vr­s­ne Ire­ne Ži­lić s vo­ka­lom u du­etu s Ec­k­ma­nom “De­ad End Sho­re”, ko­ju pot­pi­su­ju Lu­ka Ben­cić i Ec­k­man, sva­ka­ko tre­ba na­ves­ti sjaj­nog tru­ba­ča An­dre­ja Ja­ku­ša i sak­so­fo­nis­ta Oz­re­na Žni­da­ri­ća. Njih dvo­ji­ca i kla­vi­ja­tu­re Ben­ci­ća i La­de Fur­lan pro­ši­ru­ju pje­sme do­dat­nim bo­ja­ma zvu­ka i odvo­de ih na te­ren ko­jim je proš­la i američka pos­ta­va Ca­lexi­co i mno­gi dru­gi iz­vo­đa­či “no­vog tra­di­ci­ona­liz­ma” sta­rog već tri­de­se­tak go­di­na.

Ec­ho Cham­ber” ne do­no­si bit­ne po­ma­ke u od­no­su na pr­vi­je­nac, ali ra­di se o so­lid­nom al­bu­mu, od­lič­no od­svi­ra­nom, s mno­gim de­ta­lji­ma ko­ji svje­do­če ko­li­ko domaći glaz­be­ni­ci mo­gu bi­ti u dos­lu­hu s rock-glaz­bom kak­va je uobi­ča­je­na u svi­je­tu. Zna­ju­ći ko­li­ko su Pa­vi­čić, My Bud­dy Mo­ose i Ec­k­man spo­sob­ni svi­ra­či, ne tre­ba sum­nja­ti u na­pe­tu kon­cert­nu pro­mo­ci­ju iako će ne­ki­ma za­si­gur­no ne­dos­ta­ja­ti člans­tvo Bam­bi Mo­les­ter­sa ko­je smo hva­li­li “do ne­ba”.

Chri­sa Ec­k­ma­na po­čet­kom go­di­ne gle­dao sam pred ma­lo­broj­nom pu­bli­kom u Mo­čva­ri s in­s­pi­ra­tiv­nom pos­ta­vom Dirt Mu­sic u ko­joj je bio i Hu­go Ra­ce, nekoć član The Bad Se­ed­sa Nic­ka Ca­vea. Pa ako ni tak­vo za­le­đe ni­je bi­lo u sta­nju pri­ku­pi­ti vi­še od pe­de­se­tak lju­di u dvo­ra­ni, ne­što oči­to ne šti­ma. Upra­vo te su­rad­nje go­vo­re po­naj­vi­še o glaz­be­ni­ci­ma ko­ji tra­že no­ve iz­a­zo­ve i dru­ga­či­je pu­to­ve za svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju. The Strange sto­ga ni­su ni­šta čud­no, da­pa­če, ne­go pri­rod­na sim­bi­oza lju­di na slič­nom pu­tu, s ko­jeg su Bam­bi Mo­les­ters iz­ne­na­da siš­li. I u slu­ča­ju di­zaj­na ovit­ka al­bu­ma, ko­ji pot­pi­su­je Ne­djelj­ko Špo­ljar iz za­gre­bač­kog Sen­sus De­sign Fac­toryja, mis­li­lo se na sve. Dak­le, do­ma­će a svjet­ski, iako vi­še svjet­ski ne­go do­ma­će.

THE STRANGE NI­SU ČUDNI, NE­GO SU UVJERLJIV DOMAĆI IZVOZNI ROCK-PROIZVOD

“EC­HO CHAM­BER” SNI­MI­LI SU BAMNA KON­CER­TI­MA ĆE PRO­MO­VI­RA­TI NO­VA POS­TA­VA THE STRAN­GEA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.