Ko­ki­ce Zo­ra­na Vi­ta­sa

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Zo­ra­na Vi­ta­sa

Na­kon od­lič­nog po­čet­ka je­se­ni sa sjaj­nim TV tjed­nom, ki­no uz­vra­ća uda­rac! Ovaj tje­dan do­is­ta je bo­gat pre­mi­je­ra­ma ni­za od­lič­nih fil­mo­va pa je do­is­ta za raz­mis­li­ti ho­će­te li os­ta­ti kod ku­će i pra­ti­ti sve ono što je kre­nu­lo proš­log tjed­na ili se za­pu­ti­ti do ne­ke od obliž­njih ki­no dvo­ra­na. Već ovog vi­ken­da če­ka vas re­da­telj­ski pr­vi­je­nac ina­če jed­nog od ako već ne naj­bo­ljih a ono naj­o­mi­lje­ni­jih hol­lywo­od­skih glu­ma­ca Brad­leyja Co­ope­ra. Zvi­jez­da Snaj­pe­ra, Ame­rič­kih va­ra­li­ca, na­rav­no Ma­mur­lu­ka, od­lu­čio je da mu prvi film bu­de Zvi­jez­da je ro­đe­na. Iza ste­re­otip­nog ime­na na­la­zi se pri­ča u ko­joj os­ta­rje­li i al­ko­ho­lu sklo­ni Jac­k­son Ma­ine ko­je­ga tu­ma­či sam Brad­ley Co­oper po­ma­že mla­doj pje­va­či­ci da us­pi­je u pje­vač­koj ka­ri­je­ri. A tu mla­du pje­va­či­cu tu­ma­či nit­ko dru­gi do­li Lady Ga­ga! Dak­le, osim što glu­mi os­ta­rje­log pje­va­ča ko­ji gle­da ka­ko mu vlas­ti­ta ka­ri­je­ra pro­pa­da a us­put po­ma­že ne­poz­na­toj pje­va­či­ci i što je re­ži­rao film, Co­oper je sam i na­pi­sao sce­na­rij. Tu će­mo mu malo odu­ze­ti jer je ri­ječ o tre­ćem re­ma­keu ori­gi­na­la iz 1937. go­di­ne. Bi­lo bi to i ra­ni­je u re­ži­ji Clin­ta Eas­two­oda s Beyon­ce u glav­noj ulo­zi. Da Beyon­ce ni­je za­trud­nje­la. Pri­lič­no ne­vje­ro­jat­no, kao da je poz­na­ti glu­mac po­ne­što po­ku­pio iz Ču­des­ne for­mu­le, sje­ća­te se, ta­mo je glu­mio mla­di­ća ko­ji se slu­čaj­no do­če­pa ta­ble­ta ko­je vi­šes­tru­ko uve­ća­va­ju in­te­li­gen­ci­ju. No, zna­ju­ći ka­ko je svo­jim ta­len­tom u re­la­tiv­no krat­ko vri­je­me Co­oper osvo­jio Hol­lywo­od, ne tre­ba ču­di­ti da je ovaj pro­jekt iz­nio sam i za nje­ga osim Lady Ga­ge do­bio ‘yes’ i od Sa­ma El­li­ot­ta. Ako ne­ko­me ne­što zna­či, film je do sa­da do­bio iz­nim­no vi­so­ke ocje­ne na IMDB-u kao i kod pro­fe­si­onal­nih kri­ti­ča­ra zbog iz­nim­nih iz­ved­bi Co­ope­ra i Ga­ge. Ako nis­te od glaz­be­nih dra­ma, on­da se pre­ba­ci­te na Ve­nom. Još je­dan film zas­no­van na Mar­ve­lo­vom li­ku pri­ča je o is­tra­ži­vač­kom no­vi­na­ru Ed­di­eju u či­je ti­je­lo ula­zi van­ze­ma­ljac stva­ra­ju­ći ta­ko sim­bi­ozu. Ko­ja je ču­do­viš­na jer da­je Ed­di­eju al­ter-ego ko­ji on ne mo­že kon­tro­li­ra­ti. No za­uz­vrat do­bi­va su­per­mo­ći. Ako ste od onih ko­je Mar­ve­lo­vi ju­na­ci (i an­ti­ju­na­ci) ne im­pre­si­oni­ra­ju, mo­žda će vas pri­vu­ći ne­što dru­go. Ed­di­eja, na­ime, glu­mi Tom Har­dy. U sva­kom je slu­ča­ju on bo­lji iz­bor od Top­he­ra Gra­cea ko­ji je Ve­no­ma tu­ma­čio u tre­ćem Spi­der-Ma­nu, rek­li bi­smo. Sam je Har­dy ve­li­ki fan Ve­no­ma pa ga ni­je tre­ba­lo pu­no na­go­va­ra­ti, a to­me je po­mo­gla i či­nje­ni­ca ka­ko će se za Ve­no­ma iz­gra­di­ti no­vi svi­jet ne­ve­zan s dru­gim Mar­ve­lo­vim fran­ši­za­ma, ba­rem dok se na­la­zi u pro­duk­ci­ji Sonyja. Pro­pus­ti­te li vi­kend, ne oča­ja­vaj­te jer 11. je lis­to­pa­da po­se­ban da­tum, ta­da se, na­ime, po­či­nje pri­ka­zi­va­ti Prvi čo­vjek. Pri­ča o Ne­ilu Ar­m­s­tron­gu, pr­vom, dak­le, čo­vje­ku ko­ji je kro­čio no­gom na Mje­sec ni­je se ni po­če­la pri­ka­zi­va­ti a već je uz­bu­di­la du­ho­ve. U ame­rič­kim se me­di­ji­ma naj­pri­je po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja ka­ko u fil­mu uop­će ne­ma ame­rič­ke zas­ta­ve što je, nor­mal­no, iz­a­zva­lo re­ak­ci­je, po­go­to­vo s des­nog po­li­tič­kog spek­tra. Is­pa­lo je on­da ka­ko to ni­je is­ti­na, ali ni­je ni pu­no da­lje. Jer u fil­mu ne­ma sce­ne pos­tav­lja­nja ame­rič­ke zas­ta­ve na po­vr­ši­nu Mje­se­ca. Bi­lo je to po­go­to­vo na­kon što je glav­ni glu­mac, a to je Ryan Gos­ling, iz­ja­vio ka­ko spu­šta­nje na Mje­sec ni­je bio po­dvig sa­mo Amerike ne­go ci­je­log čo­vje­čans­tva pa bi se do­ku­men­ta­ris­tič­kim pri­ka­zi­va­njem tog pri­zo­ra do­bio pogrešan do­jam. I to je on­da tek za­pa­li­lo in­ter­net, se­na­tor Mar­co Ru­bio na­pi­sao je na svo­jem twit­te­ru ka­ko je to pot­pu­no lu­đaš­tvo, a on­da su se jas­tre­bo­vi do­hva­ti­li či­nje­ni­ce ka­ko je Gos­ling – Ka­na­đa­nin pa je oči­to ka­ko je film smiš­lje­no an­ti­ame­rič­ki. Na pi­ta­nje ra­di li se o po­li­tič­koj po­ru­ci re­da­telj Da­mi­en Cha­zel­le re­kao je da to ni­ka­ko ni­je is­ti­na ne­go da je u toj sce­ni že­lio os­ta­ti fo­ku­si­ran na osje­ća­je sa­mo­će ko­ji su Ne­ila Ar­m­s­tron­ga obu­zi­ma­li kao je­di­nog čo­vje­ka na Mje­se­cu. No, miš­lje­nja su onih ko­ji su film vi­dje­li na fes­ti­va­li­ma gdje je do sa­da pri­ka­zan, ka­ko je ri­ječ o re­mek-dje­lu. Ne zna­mo još je li film tak­vog ka­li­bra da Cha­zel­leu i Gos­lin­gu još jed­nom do­ne­se sla­vu La La Lan­da, ali izgleda da ima­mo je­dan pri­lič­no si­gur­ni bloc­k­bus­ter. Ono što u sva­kom slu­ča­ju ni­je bio jest Klub mi­li­jar­de­ra ko­ji kod nas do­la­zi u za­kaš­nje­loj dis­tri­bu­ci­ji. A mo­žda se ni­je tre­ba­lo tru­di­ti uop­će jer je film i pri­je pre­mi­je­re bio osu­đen na pro­past jer u nje­mu glu­mi Ke­vin Spa­cey. Bi­za­ran je splet okol­nos­ti što je zvi­jez­da vo­za­ča An­sel El­gort sa­da iz­go­rio u dru­gom fil­mu za­re­dom u ko­jem je glu­mio u druš­tvu Ke­vi­na Spa­ceyja. Ni­je po­mo­glo ni­ti što je pri­ča te­me­lje­na na stvar­nim do­ga­đa­ji­ma. Ipak, Spa­cey ili ne, film je na­pros­to bez do­volj­no kva­li­te­te s pri­je sve­ga lo­še is­pri­ča­nom pri­čom iz ko­je je te­ško za­klju­či­ti tko je tu za­pra­vo žr­tva a tko zlo­či­nac pa pa­da u sje­nu i iza ver­zi­je iz 1987. go­di­ne ka­da je Jo­ea Hun­ta glu­mio Judd Nel­son. Ne uhva­ti li vas ni­šta od ovih ki­no-pri­jed­lo­ga uvi­jek mo­že­te uži­va­ti u jed­nom od naj­bo­ljih Bon­do­va ikad a sva­ka­ko naj­bo­ljem s Da­ni­elom Cra­igom, Skyfal­lu ko­ji je na No­vojTV već su­tra na­ve­čer.

FIL­MO­VI KO­JE NI­KA­KO NE SMIJETE PROPUSTITI

SVE ZA­NI­MA KA­KO SU SE NA FILMSKOM PLATNU ZA­JED­NIČ­KI SNAŠLI PJEVAČICA LADY GA­GA I LJUBIMAC ŽE­NA BRAD­LEY CO­OPER

Osim što glu­mi pje­va­ča ko­ji po­ma­že ne­poz­na­toj pje­va­či­ci i što je re­ži­rao film, Co­oper je sam i na­pi­sao sce­na­rij.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.