UPOZNAJTE HRVATSKE GLUMAČKE DINASTIJE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Mia Bu­va Fo­to­gra­fi­je: Pixsell

Ne pa­da ja­bu­ka da­le­ko od sta­bla. Do­ka­zu­ju to i na­še broj­ne glumačke dinastije. Šo­va­go­vi­ći, Šer­be­dži­je, Ju­ri­či­ći, Ke­re­ke­ši... Sto­pa­ma svo­jih oče­va, ali i maj­ki, kre­nu­la su i dje­ca. Već na sa­mom po­čet­ku svo­je­ga glu­mač­kog us­po­na mno­gi od njih po­ka­za­li su za­vi­dan ta­lent.

FILIP I IVI­CA VIDOVIĆ

Filip Vidović, sin ne­pre­ža­lje­nog glum­ca Ivi­ce Vi­do­vi­ća i glu­mi­ce Gor­da­ne Ga­džić, imao je sa­mo 12 go­di­na ka­da je do­bio prvu oz­bilj­ni­ju ulo­gu. Ri­ječ je o ulo­zi Ni­či­jeg dje­te­ta u pred­sta­vi “Play Bec­kett” Ka­za­li­šta Uly­sses. Da glu­mač­kim vo­da­ma nas­to­ji oz­bilj­no plo­vi­ti, po­ka­zao je i na­kon što je upi­sao Aka­de­mi­ju dram­ske umjet­nos­ti ko­ju je us­pješ­no i za­vr­šio. Da­nas mu je 27 go­di­na, a iza se­be već ima vo­de­ću ulo­gu u pred­sta­vi HNK “Ci­ga­nin, ali naj­ljep­ši”. – Za­uvi­jek ću bi­ti “ma­li od Ivi­ce”. Ja je­sam nje­gov sin. Bi­lo je tre­nu­ta­ka u ko­ji­ma je pre­zi­me bi­lo te­ret i onih u ko­ji­ma je bi­lo pred­nost. To ne ovi­si o me­ni ne­go o tu­đim pro­jek­ci­ja­ma. Ne­ka­da zbog to­ga do­bi­je­te pri­li­ku, a ne­ka­da su oče­ki­va­nja pre­ve­li­ka ili po­greš­na, ali na kon­cu se sve svo­di na to da sam ja na toj sce­ni. Sce­na vas ogo­li. Ne­ma tu la­ži. Ne­ma tu ni ma­me ni ta­te. Od­mah se po­ka­že je li vam na njoj mjes­to ili ni­je – iz­ja­vio je mla­di glu­mac ne­dav­no u in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list.

JAN I LJUBOMIR KEREKEŠ

S is­tim se pro­ble­mi­ma na po­čet­ku ka­ri­je­re su­očio i glu­mac Jan Kerekeš iza ko­jeg su broj­ne ka­za­liš­ne, te­le­vi­zij­ske i film­ske ulo­ge. Ne­ko­li­ko pu­ta di­je­lio je po­zor­ni­cu i s ocem Lju­bo­mi­rom, ko­ji je u nje­mu odu­vi­jek vidio go­le­mi po­ten­ci­jal. – Sre­tan sam što je kre­nuo mo­jim sto­pa­ma jer sam odu­vi­jek vidio ta­lent ko­ji se u nje­mu skri­va. No, kao ro­di­telj si ni­ka­da nisam do­pus­tio da od­lu­ču­jem o važ­nim od­lu­ka­ma ko­je se ti­ču mo­je dje­ce. Jed­na­ku po­dr­šku do­bio bi i da se od­lu­čio za bi­lo ko­ju dru­gu pro­fe­si­ju –

go­vo­ri Ljubomir Kerekeš. Nje­go­ve ri­je­či po­t­vr­đu­je i sam Jan. – Kad je pa­la fi­nal­na od­lu­ka da idem na Aka­de­mi­ju, tek tad je doš­la i ve­li­ka po­dr­ška s ta­ti­ne stra­ne. Do­tad je uvi­jek bio neg­dje po stra­ni pu­šta­ju­ći me da sam oda­be­rem svoj put – go­vo­ri mla­di Va­ra­ždi­nac ko­jeg tre­nu­tač­no mo­že­te vi­dje­ti na da­ska­ma ka­za­li­šta “Luda ku­ća” ko­je di­je­li s Re­ne­om Bi­to­raj­cem.

ANJA, FILIP I FABIJAN ŠOVAGOVIĆ

Lju­bav prema glu­mi s ko­lje­na na ko­lje­no pre­no­si­la se i u obi­te­lji Šovagović. Fabijan Šovagović svo­ju strast prema glu­mi pre­nio je na kćer Anju, a po­tom i na si­na Fi­li­pa ko­je je do­bio u bra­ku s pro­fe­so­ri­com hr­vat­skog je­zi­ka Ma­jom Bla­škov. Da­nas su obo­je ci­je­nje­ni ka­za­liš­ni i film­ski glum­ci, no una­toč to­me glu­mač­ka tra­di­ci­ja u obi­te­lji Šovagović ni­je nas­tav­lje­na. Za raz­li­ku od Fi­li­pa i Anje, nji­ho­va dje­ca ni­su kre­nu­la sto­pa­ma svo­jih ro­di­te­lja. Fi­li­po­va kći Kla­ra stu­di­ra fran­cu­ski i an­tro­po­lo­gi­ju, a u slo­bod­no vri­je­me ba­vi se i vi­de­opro­duk­ci­jom. Ta­lent za je­zi­ke ima i nje­zi­na ses­trič­na Ana, ko­ju je Anja do­bi­la u bra­ku s glum­cem Dra­ga­nom Des­po­tom. Ana je ma­gis­tra en­gle­skog i fran­cu­skog je­zi­ka, dok nje­zin brat Josip po­ha­đa Pri­vat­nu kla­sič­nu gim­na­zi­ju.

RA­DE ŠERBEDŽIJA i na­s­ljed­ni­ci

Obi­telj Šerbedžija vje­ro­jat­no je naj­plo­do­nos­ni­ja umjet­nič­ka obi­telj na ovim pros­to­ri­ma. Ra­de Šerbedžija iz dva bra­ka ima ukup­no pe­te­ro dje­ce, a njih če­tve­ro po­ka­za­lo je nas­li­je­đe­nu umjet­nič­ku cr­tu. Sto­pa­ma svo­jeg oca Ra­de Šer­be­dži­je kre­nu­le su kći Lu­ci­ja iz pr­vog te kći Ni­na iz dru­gog bra­ka, dok se sin Da­ni­lo pro­na­šao u re­da­telj­skim vo­da­ma. Mi­li­ca, ko­ju je Šerbedžija do­bio u bra­ku s Len­kom Udo­vič­ki, mla­da je kan­ta­uto­ri­ca ko­ja čes­to nas­tu­pa sa svo­jim ocem, dok je Va­nja je­di­na Šer­be­dži­ji­na kći ko­ja ni­je za­ro­ni­la u umjet­nič­ke vo­de, već se pro­naš­la u hu­ma­nis­tič­kim zna­nos­ti­ma. Naj­sta­ri­ja kći Lu­ci­ja do­bro je poz­na­ta hr­vat­skoj jav­nos­ti zbog broj­nih an­ga­žma­na u fil­mo­vi­ma do­ma­će i stra­ne pro­duk­ci­je, ali i ka­za­liš­nim pred­sta­va­ma. Po­seb­nu po­zor­nost iz­a­zva­la je nje­zi­na ulo­ga u pred­sta­vi “Žu­ta cr­ta” u ko­joj se po­ja­vi­la pot­pu­no go­la. Dva­de­set­šes­to­go­diš­nja Ni­na već je sa 16 go­di­na glu­mi­la u pred­sta­vi “Ro­meo i Ju­li­ja” Te­atra Uly­sses, a iza se­be ima i ulo­ge u fil­mo­vi­ma “Wel­co­me”, “Cry of the But­ter­fly” te u fil­mu “Blo­ssom” ko­ji je sni­mi­la sa svo­jim ocem.

ANOČIĆI

Gluma je u kr­vi i Ano­či­ći­ma. Mia Ano­čić Va­len­tić kći je is­tak­nu­tog glum­ca Sa­še Ano­či­ća i ne­ća­ki­nja Živ­ka Ano­či­ća. Glu­mu je za­vo­lje­la još kao de­ve­to­go­diš­nja djevojčica gle­da­ju­ći ta­ti­ne predstave. – Ro­di­te­lji su me uvi­jek po­dr­ža­va­li u mo­jim ide­ja­ma i že­lja­ma, ni­su me spu­ta­va­li. Mis­lim da je ta­ta sa­mo bio svjes­tan te­ži­ne na­šeg pos­la, po­go­to­vo jer sam že­na, a i htio se uvje­ri­ti da ja to stvar­no že­lim zbog se­be – ka­že Mia, ko­ja je ne­dav­no pos­ta­la i maj­ka. Po­že­li li nje­zin sin­čić Mar­li bi­ti glu­mac, Mia se ne­će bu­ni­ti. – Ne­ću mu bra­ni­ti ni­ti ga for­si­ra­ti da oda­be­re put – ka­že glu­mi­ca.

PERO, FILIP I JAN JURIČIĆ

Strast prema is­toj pro­fe­si­ji di­je­le i Pero i Filip Juričić. Dok je Pero pre­poz­nat­ljiv za­hva­lju­ju­ći svo­jim ka­za­liš­nim ulo­ga­ma, Filip je poz­na­to li­ce zbog svo­jih broj­nih ulo­ga u se­ri­ja­ma. Po­seb­no za­pa­že­na bi­la mu je ulo­ga no­go­me­ta­ša Mar­ka Ma­ru­ši­ća u se­ri­ji “Lju­bav u za­le­đu”, a na­kon to­ga za­re­da­le su se i ulo­ge u se­ri­ja­ma ko­mer­ci­jal­nih te­le­vi­zi­ja kao što su “Za­kon lju­ba­vi”, “La­rin iz­bor”, “Taj­ne”, “Va­tre ivanj­ske” i “Pra­va že­na”. Tre­nu­tač­no ga gle­da­mo na No­voj TV u se­ri­ji “Na gra­ni­ci”. Glu­mač­ka tra­di­ci­ja nas­ta­vi­la se i u tre­ćoj ge­ne­ra­ci­ji. Fi­li­pov sin Jan svo­ju prvu ulo­gu do­bio je sa sa­mo osam go­di­na u pred­sta­vi “Blje­sak zlat­nog zu­ba”, a ka­za­liš­nu po­zor­ni­cu di­je­lio je ta­da s ocem. Baš

kao što je i nje­gov otac Filip po­zor­ni­cu di­je­lio sa svo­jim ocem Pe­rom u pred­sta­vi “Ži­vot u ka­za­li­štu”.

ECIJA OJDANIĆ I CVITA VILJAC

Glu­mač­ku uz­da­ni­cu ima i Ecija Ojdanić. Nje­zi­na kći Cvita Viljac na fil­mu se prvi put po­ja­vi­la sa sa­mo šest go­di­na.

I to u fil­mu “Hi­tac” či­ji je au­tor maj­čin dru­gi su­prug, Ro- bert Or­hel. Pet go­di­na kas­ni­je Cvita je do­bi­la i glav­nu ulo­gu u fil­mu “An­ka” ko­ju je re­ži­rao De­jan Aći­mo­vić. Djevojčica se na se­tu snaš­la od­lič­no, a s ob­zi­rom na ta­lent ko­ji je po­ka­za­la, mno­ge ra­du­je či­nje­ni­ca što Cvita ne kri­je da u bu­duć­nos­ti že­li nas­ta­vi­ti maj­či­nim sto­pa­ma. Su­de­ći prema tre­nu­tač­noj si­tu­aci­ji i mo­ti­va­ci­ji iz­da­na­ka glu­mač­kih ve­li­ka­na, za hr­vat­sko glu­mi­šte u bu­duć­nos­ti ne­ma stra­ha.

Ke­re­ke­ši Ta­ta Ljubomir odu­vi­jek je u si­nu Ja­nu vidio glu­mač­ki po­ten­ci­jal, ali pus­tio ga je da sam od­lu­či či­me će se ba­vi­ti. Da­nas ta­ta i sin za­jed­no di­je­le ka­za­liš­ne da­ske

Šer­be­dži­je Ra­de Šerbedžija iz dva bra­ka ima ukup­no pe­te­ro dje­ce, a njih če­tve­ro po­ka­za­lo je nas­li­je­đe­nu umjet­nič­ku cr­tu. Na sli­ci s kće­ri Lu­ci­jom

Ju­ri­či­ći Ta­ta Pero i sin Filip poz­na­ta su nam glu­mač­ka ime­na, a nji­hov na­s­ljed­nik za­si­gur­no je Fi­li­pov sin Jan ko­ji je s osam go­di­na glu­mio u pred­sta­vi “Blje­sak zlat­nog zu­ba”

Anočići Mia Ano­čić Va­len­tić kći je is­tak­nu­tog glum­ca Sa­še Ano­či­ća i ne­ća­ki­nja Živ­ka Ano­či­ća. Glu­mu je za­vo­lje­la još kao 9-go­diš­nja djevojčica. Glu­mi­ca je ne­dav­no ro­di­la si­na i ka­že da se ne­će pro­ti­vi­ti ako i on bu­de htio pos­ta­ti glu­mac Ecija Ojdanić i Cvita Viljac Cvita ne skri­va da že­li ići sto­pa­ma ma­me Eci­je, a svoj ta­lent po­ka­za­la je u fil­mo­vi­ma “Hi­tac” i “An­ka”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.