PO­VRA­TAK THE VO­ICE I MILIJUNAŠA NA HRT

MOJ JE STAV DA PRETPLATNICI HRT-a, TRE­BA­JU MO­ĆI GLE­DA­TI ONO ŠTO JE TRE­NU­TAČ­NO NAJ­BO­LJE U SVI­JE­TU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Bo­že­na Ma­ti­je­vić Fo­to­gra­fi­je: HRT

Za­bav­nog sa­dr­ža­ja u pro­gra­mi­ma HTV-a ne manj­ka. I u ovoj je tek za­po­če­toj se­zo­ni upot­pu­njen s ne­ko­li­ko no­vih emi­si­ja, dok se po­vra­tak ne­kih već do­bro zna­nih za­bav­nih adu­ta tek oče­ku­je. A upra­vo za taj dio TV pro­gra­ma za­du­žen je Ma­rio Sed­mak ko­ji je već dvije i pol go­di­ne vr­ši­telj duž­nos­ti ru­ko­vo­di­te­lja HTV-ova odje­la za­ba­ve.

Je li vam, i ko­li­ko, du­go­tra­jan sta­tus “vr­ši­te­lja duž­nos­ti” ogra­ni­če­nje u pos­lu?

Prema mom miš­lje­nju, ni­je to ni­kak­vo ogra­ni­če­nje jer je su­rad­nja s iz­a­bra­nim glav­nim ured­ni­kom svih HTV-ovih pro­gra­ma Bru­nom Ko­va­če­vi­ćem i rav­na­te­ljem pro­gra­ma HRT-a Re­na­tom Ku­ni­ćem – iz­vr­s­na.

Ka­da se ras­pi­še na­tje­čaj za tu funk­ci­ju, pla­ni­ra­te li se ja­vi­ti i do­bi­li pra­vi man­dat?

Vje­ro­jat­no ću se ja­vi­ti na taj na­tje­čaj jer je i moj pro­gram ko­ji sam po­nu­dio glav­nom ured­ni­ku i rav­na­te­lju pro­gra­ma – pri­hva­ćen. A u nje­mu je, kao što je ne­dav­no i naj­a­vio glav­ni rav­na­telj HRT-a Ka­zi­mir Ba­čić, bi­la mo­ja ide­ja da po­no­vi­mo ne­ke pri­jaš­nje vr­lo us­pješ­ne pro­gram­ske adu­te. Tu mis­lim i na “Ples sa zvi­jez­da­ma”, no No­va TV ku­pi­la je li­cen­ci­ju za taj show do 2021., a za­što oni ta­mo sad to ne pro­izvo­de, pi­ta­nje je. Ka­ko smo mi taj show ra­di­li u pa­ru s na is­ti na­čin us­pješ­nim showom “Zvi­jez­de pje­va­ju”, pro­ci­je­nio sam da bi po­vra­tak i tog showa za­in­tri­gi­rao na­še gle­da­te­lje ta­ko da bi­smo u pro­lje­će na ekra­nu po­nu­di­li osmu se­zo­nu “Zvi­jez­de pje­va­ju”. K to­me, u tom su pla­nu i po­vra­tak “Milijunaša”, ko­ji je prema mom miš­lje­nju naj­bo­lji kviz, te showa “Vo­ice”. “Mi­li­ju­naš” bi kre­nuo po­čet­kom je­sen­ske she­me 2019., dok bi­smo u stu­de­nom idu­će go­di­ne po­če­li emi­ti­ra­ti i tre­ću se­zo­nu “Vo­icea”.

Ho­će li u nas­tav­ci­ma tih showo­va do­ći do pro­mje­na što se ti­če vo­di­te­lja i ži­ri­ja?

O to­me za sa­da ne mo­gu ni­šta re­ći. Pre­ra­no je go­vo­ri­ti o tak­vim de­ta­lji­ma jer tek za­vr­ša­va­mo fi­nan­cij­sku stra­nu sve­ga ka­ko bi­smo iš­li u ot­kup li­cen­ci­ja. Ipak, ka­ko su pri­jaš­nje se­zo­ne bi­le od­lič­no odra­đe­ne, mo­že se oče­ki­va­ti da će ih i sa­da ra­di­ti is­te eki­pe iako ne mo­gu re­ći da mo­žda ne­će bi­ti i ne­kih pro­mje­na. No, dok ne­ma­mo cr­no na bi­je­lo pot­pi­sa­ne li­cen­c­ne ugo­vo­re, ne mo­gu iz­no­si­ti de­ta­lje. Tre­ba li u pro­gra­mu bi­ti to­li­ko li­cen­c­nih emi­si­ja ka­da je “A stra­na” do­kaz da kre­ativ­ci na HTV-u i sa­mi zna­ju osmisliti od­li­čan,

HTV JE PO­KA­ZAO DA MO­ŽE OSMISLITI VLASTITE, DO­MA­ĆE PROJEKTE, A DO­KAZ ZA TO JE - A STRA­NA

Moj je stav da gle­da­te­lji, od­nos­no pretplatnici HRT-a, tre­ba­ju mo­ći gle­da­ti ono što je tre­nu­tač­no naj­bo­lje u svi­je­tu. Ta­ko je to bi­lo i s “Mi­li­ju­na­šem” ko­ji smo po­kre­nu­li 2002., u vri­je­me ka­da ga je emi­ti­ra­lo vi­še od 100 ze­ma­lja svi­je­ta. A “Vo­ice” je si­gur­no je­dan od naj­ve­ćih showo­va svjet­skih razmjera ko­ji se po­t­vr­dio i na ovim pros­to­ri­ma. I ta­da smo htje­li bi­ti u to­ku sa svjet­skim tren­do­vi­ma jer na­ši pretplatnici tre­ba­ju do­bi­ti ono što je naj­bo­lje. Pri­tom mis­lim da je gle­da­te­lji­ma ma­lo bit­no je li to li­cen­ci­ja ili na­ša pa­met. A HTV je do­ka­zao da i sam mo­že osmisliti vlastite, do­ma­će projekte i for­ma­te ko­ji on­da, na­do­pu­nje­ni ne­kim vanj­skim for­ma­ti­ma, či­ne ukup­nu sli­ku ko­ja za­do­vo­lja­va pu­bli­ku HRT-a. Do­kaz za tu, na­zo­vi­mo je do­ma­ću pa­met, si­gur­no je “A stra­na” ko­ju ra­di sjaj­na eki­pa i či­ja tre­ća se­zo­na po­či­nje 10. stu­de­nog.

Pr­va će emi­si­ja bi­ti po­sve­će­na Oli­ve­ru, a što do­no­se idu­ća iz­da­nja “A stra­ne”?

Dok su pr­va i dru­ga se­zo­na “A stra­ne” ima­le po osam emi­si­ja, ova tre­ća se­zo­na imat će ih 12, i to iz pro­gram­skih raz­lo­ga. Ka­ko je “A stra­na” do­bro prim­lje­na i kod gle­da­te­lja i u me­di­ji­ma, od­lu­či­li smo po­ve­ća­ti broj emi­si­ja, što zna­či da će nje­no emi­ti­ra­nje tra­ja­ti sve do 26. si­ječ­nja. I ta tre­ća se­zo­na po­sve­će­na je glaz­be­nim tre­nu­ci­ma ko­ji su pos­ta­li po­seb­ni za sve nas, u smis­lu: uz ko­ju smo pje­smu ot­ple­sa­li svoj prvi sen­tiš, što smo pje­va­li na ma­tu­ral­cu, što je svi­ra­lo ka­da smo se prvi put po­lju­bi­li... Ka­da po­ve­že­mo sve te tre­nut­ke i pje­sme do­bit će­mo zvuk na­šeg vre­me­na. Pri­sje­tit će­mo se i broj­nih tek­s­to­pi­sa­ca, auto­ra glaz­be, šar­me­ra glaz­be­ne sce­ne, ja­kih žen­skih sna­ga, ro­ke­ra u naj­bo­ljim go­di­na­ma, pjevača ko­ji su obi­lje­ži­li an­to­lo­gi­ju hrvatske rock i pop-glaz­be, hi­to­va ko­ji spa­ja­ju sve ge­ne­ra­ci­je, pje­sa­ma bez ro­ka tra­ja­nja... Bit će tu i lu­dih ples­nih rit­mo­va u sil­ves­tar­skom iz­da­nju “A stra­ne”. A on­da će­mo na­kon ove tre­će se­zo­ne na­pra­vi­ti pa­uzu i če­t­vr­te se­zo­ne “A stra­ne” naj­vje­ro­jat­ni­je ne­će bi­ti. Ba­rem ne idu­će go­di­ne, ali za dvije go­di­ne – tko zna. Va­ni je prak­sa da se ovak­vi for­ma­ti na go­di­nu-dvije pre­ki­nu i on­da opet po­kre­nu ka­da ih se gle­da­te­lji mo­žda i za­že­le. No na­ma je glav­ni raz­log to što ne mo­že­mo is­to­dob­no ra­di­ti i “A stra­nu” i “Vo­ice” jer “Vo­ice” tra­ži mak­si­mal­ne ka­pa­ci­te­te od stu­di­ja, lju­di, mon­ta­že, re­ži­je, glaz­be­ne pro­duk­ci­je. Uos­ta­lom, “Vo­ice” se i emi­ti­ra u is­tom ter­mi­nu, su­bo­tom u 20 sa­ti. Sve to ipak ne zna­či da “A stra­nu” ne­će­mo gle­da­ti za dvije go­di­ne. I još ne­što, u “A stra­ni” nas­tu­pa­ju i mla­de glaz­be­ne zvi­jez­de iz “Vo­icea” pa će­mo on­da s no­vom se­zo­nom “Vo­icea” do­bi­ti još ne­ke no­ve zvi­jez­de bu­du­će če­t­vr­te se­zo­ne “A stra­ne”.

U kon­tek­s­tu po­vrat­ka “Milijunaša” ko­ja je sud­bi­na “Po­tje­re”?

“Po­tje­ra” će ap­so­lut­no ići i da­lje pa­ra­lel­no s “Mi­li­ju­na­šem” jer ne­moj­te za­bo­ra­vi­ti da smo svo­je­dob­no če­ti­ri pu­ta tjed­no emi­ti­ra­li “Naj­sla­bi­ju ka­ri­ku” i dva­put tjed­no “Milijunaša”. I to je funk­ci­oni­ra­lo. “Po­tje­ra” je sja­jan kviz i mis­lim da će još du­go bi­ti na HTV-u.

Opet mo­ram pi­ta­ti za vo­di­te­lja. Ako “Po­tje­ra” ko­ju vo­di Ta­rik Fi­li­po­vić os­ta­je, a vra­ća se i “Mi­li­ju­naš” či­ji je vo­di­telj ta­ko­đer bio on, zna­či li to da će Ta­rik vo­di­ti oba kvi­za?

O to­me za sa­da ne mo­gu ni­šta go­vo­ri­ti jer ugo­vor o “Mi­li­ju­na­šu” još i ni­je pot­pi­san.

A što će bi­ti sa “Ši­from” Jo­ška Lo­ka­sa?

“Ši­fra” ide još ove se­zo­ne, a on­da je ga­si­mo, što ne zna­či da je jed­nom ne­će­mo vra­ti­ti.

Pos­to­ji li sad ne­ka stra­na emi­si­ja za či­ju ste li­cen­ci­ju za­in­te­re­si­ra­ni?

Na tr­ži­štu showo­va tre­nu­tač­no vla­da ma­la su­ša i ne­ki hit ko­ji bi is­ko­čio, kao što je to ne­kad bio slu­čaj s ”Mi­li­ju­na­šem” ili “Ple­som sa zvi­jez­da­ma”, sa­da ne pos­to­ji. Stal­no os­lu­šku­je­mo što se do­ga­đa, ali za­sad ni­šta ni­je to­li­ko ja­ko i ve­li­ko da bi­smo o to­me oz­bilj­no raz­miš­lja­li.

Kon­ku­ren­ci­ja, No­va TV i RTL, ta­ko­đer imaju svo­je showo­ve. Što ka­že­te na te emi­si­je?

Ne­za­hval­no je us­po­re­đi­va­ti, no mo­gu re­ći da u vri­je­me ka­da smo mi su­bo­tom emi­ti­ra­li “Pje­va­nje” i “Ples sa zvi­jez­da­ma” kon­ku­ren­ci­ja se “mi­ca­la” od tog ter­mi­na jer smo mi bi­li vla­da­ri tog ter­mi­na. Ta­da se ni­su htje­li ni­ti mo­gli na­tje­ca­ti s na­ma pa su se u tom smis­lu vi­še usre­do­to­či­li na ne­dje­lju. Us­to, ne­ki for­ma­ti ko­ji se emi­ti­ra­ju na kon­ku­rent­skim te­le­vi­zi­ja­ma i ni­su pri­mje­re­ni za jav­nu te­le­vi­zi­ju iako su nam ti for­ma­ti bi­li nu­đe­ni.

Iz va­šeg su odje­la sad pro­izaš­le i dvije no­ve emi­si­je: “Puls” i “Klub 7”.

Pos­to­ja­la je po­tre­ba za no­vom li­fes­tyle emi­si­jom i mis­lim da smo na do­brom pu­tu da to re­ali­zi­ra­mo kao jed­nu do­bru emi­si­ju, što će­mo vi­dje­ti na­kon pe­te-šes­te emi­si­je ka­da se ma­lo boje uigra­mo. Go­vo­rim o “Klu­bu 7”. A “Puls” je ja­ka no­vi­nar­ska emi­si­ja ko­ja zah­ti­je­va an­ga­žman go­to­vo svih odje­la HRT-a, ne sa­mo za­bav­nog ne­go i in­for­ma­tiv­nog, sport­skog te do­ku­men­tar­nog. Kad se uho­da­mo, i s tom smo emi­si­jom na pu­tu prema sjaj­nim re­zul­ta­ti­ma.

No oče­ki­va­lo bi se da “Puls” pri­pa­da u in­for­ma­tiv­ni, a ne u za­bav­ni pro­gram.

U toj će emi­si­ji bi­ti le­žer­ni­ji sa­dr­ža­ji pa smo ta­ko i na­pra­vi­li kon­cept ko­ji ide če­t­vrt­kom iza kvi­za. Ne ka­žem da ta emi­si­ja ni­je mo­gla ići i u ne­kom dru­gom odje­lu, no pro­ci­je­ni­lo se da ko­le­gi­ce u za­bav­nom odje­lu to mo­gu na­pra­vi­ti, mis­lim na Ma­ju To­kić i Mo­ra­nu Ka­sa­po­vić ko­ja je doš­la iz in­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma. Pr­vim emi­si­ja­ma sam za­do­vo­ljan, no ne­ke stva­ri mi­je­nja­mo i do­ra­đu­je­mo u ho­du jer, ka­ko je to emi­si­ja u ko­joj su­ra­đu­ju ko­le­ge iz svih HRT-ovih odje­la, da bi sve do­bro funk­ci­oni­ra­lo, to tre­ba i do­bro ko­or­di­ni­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.