GDJE SU BRAĆA VRAGEC IZ SMOGOVACA

OTKRIVAMO VAM GDJE SU DA­NAS I ŠTO RA­DE LE­GEN­DAR­NA BRAĆA VRAGEC I OS­TA­LI LIKOVI

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Ivana Ca­re­vić Sni­mio: HRT scre­en­shot, Bor­na Fi­lić/Pixsell

Oni su ma­li, ali su ve­li­ki, od­nos­no, ho­ću re­ći, ni­su vi­še ma­li, ali su dos­ta ve­li­ki da ne bu­du ma­li, ovu sa­da već kul­t­nu re­če­ni­cu iz se­ri­je “Smogovci” pam­te i sta­ri­ji, ali gle­da­te­lji ko­ji su se ro­di­li de­be­lo na­kon pre­mi­jer­nog pri­ka­zi­va­nja “Smogovaca” te sad već dav­ne 1982. Do­bro zna­ju i tko su Ma­za­lo, Co­bra, Bu­co, Šte­fek, Pero i Dra­gec Vragec, le­gen­dar­na braća ko­ja su ži­vje­la u Na­sel­ku, če­t­vr­ti na za­gre­bač­koj Peš­če­ni­ci i svo­jim vra­go­li­ja­ma, lju­bav­nim zgo­da­ma i pos­lov­nim pot­hva­ti­ma za­bav­lja­li nas ti­je­kom šest se­zo­na pri­ka­zi­va­nja. Za­hva­lju­ju­ći od­lič­noj glu­mač­koj pos­ta­vi, ali i iz­vr­s­nom pi­sa­nom pred­lo­šku Hr­vo­ja Hi­tre­ca, ova se­ri­ja sa­da s pra­vom ima kul­t­ni sta­tus. Pu­no se aneg­do­ta stvo­ri­lo iza i is­pred ka­me­re, ne­ke od glu­ma­ca iz se­ri­je i da­lje vi­đa­mo na ma­lim ekra­ni­ma i ka­za­liš­nim da­ska­ma, dio njih okre­nuo se dru­gim za­ni­ma­nji­ma, a ne­ki su na­ža­lost i tra-

Ne­ke od glu­ma­ca i da­lje vi­đa­mo na ma­lim ekra­ni­ma, dio njih je oti­šao u dru­ga za­ni­ma­nja, a ne­ki su na­ža­lost i tra­gič­no pre­mi­nu­li

gič­no pre­mi­nu­li. Naj­sta­ri­jeg bra­ta Dra­ge­ca Vra­ge­ca glu­mio je To­mis­lav Štri­ga, još uvi­jek ak­ti­van u glu­mi, a za HRT je proš­le go­di­ne, kad se obi­lje­ža­va­la 35. go­diš­nji­ca od po­čet­ka emi­ti­ra­nja re­kao ka­ko mu je ne­vje­ro­jat­no što ga lju­di i da­nas na uli­ci pre­poz­na­ju baš po ovoj ulo­zi. Ivi­ca Za­dro sa­da je član glu­mač­kog an­sam­bla Ko­me­di­je, a u Smo­gov­ci­ma je bio ge­ni­ja­lan kao no­go­me­taš Pero Vragec.

– Naj­go­re mi je bi­lo što mi je eki­pa ule­ta­va­la da igram s nji­ma no­go­met o ko­jem poj­ma ne­mam. Ni­ti ga igram ni­ti gle­dam. Do­ba­ci­va­li bi mi: “Kaj se pra­viš va­žan, daj, igraj s na­ma.” A ni lop­tu ne znam pri­mi­ti – pri­sje­tio se Za­dro za Ve­čer­nji list pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Ko­li­ko je eki­pa u se­ri­ji bi­la bli­ska, do­volj­no go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je Za­dro bio vjen­ča­ni kum Štri­gi.

Da­mi­ra Ša­ba­na da­nas naj­vi­še gle­da­mo u pred­sta­va­ma ZKM-a, a svi ga naj­vi­še i da­lje pam­te kao Ma­za­la Vra­ge­ca. I dan-da­nas mu na ces­ti pro­laz­ni­ci pje­va­ju uvod­nu te­mu iz se­ri­je kad ga sret­nu. Ma­rio Mir­ko­vić da­nas je član ka­za­li­šta Ke­rem­puh, a u se­ri­ji smo ga gle­da­li kao Co­bru Vra­ge­ca ko­ji je bio vječ­ni ro­man­tik i iz­u­mi­telj. Edin Bre­ški odras­tao je sni­ma­ju­ći “Smo­gov­ce” jer je Bu­cu glu­mio od svo­je če­t­vr­te do 19. go­di­ne, a Bu­co su ga zva­li i izvan se­ri­je, a či­ne to i da­nas nje­go­vi pri­ja­te­lji.

– Pro­ti­vio sam se da me zo­vu Bu­co, a da­nas se i sam ta­ko pred­stav­ljam. U pu­ber­te­tu mi je tre­ba­lo vre­me­na da pri­hva­tim Bu­cu kao dio se­be. To se do­go­di­lo pos­li­je – priz­nao nam je Edin ka­da smo raz­go­va­ra­li s njim na 35. go­diš­nji­cu emi­ti­ra­nja se­ri­je. Pri­sje­tio se i ka­ko su ga ot­kri­li: – Naš­li su me u vr­ti­ću ka­da su mi bi­le sa­mo če­ti­ri i pol go­di­ne. Mo­ja ma­ma ka­že ka­ko sam iz­a­bran jer sam bio ma­nje sra­me­ž­ljiv od dru­gih, da­li su mi sen­dvič i ja sam pri­čao sve što su od me­ne tra­ži­li – is­pri­čao nam je Edin ko­ji se pos­li­je glu­mom ni­je ba­vio i dos­ta du­go je ra­dio za jed­nu te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sku tvrt­ku, a pos­li­je i za jed­no osi­gu­ra­va­ju­će druš­tvo.

Pe­tog bra­ta Vragec igrao je Želj­ko Bi­len. Na­ža­lost, Bi­len je tra­gič­no preminuo u 32. go­di­ni ka­da je lik­vi­di­ran hi­cem u gla­vu dok je iz­la­zio iz pri­ja­te­lje­va auto­mo­bi­la. Bi­len je sa­mo je­dan iz ove od­lič­ne glumačke ple­ja­de ko­ji vi­še ni­su s na­ma. Slav­ko Bran­kov ko­jeg svi pam­te kao Cr­nog Dže­ka, a po nje­go­vu li­ku na­zvan je i je­dan ka­fić na Peš­če­ni­ci, preminuo je 2006. go­di­ne od ra­ka plu­ća. Ne­za­bo­ra­van je bio i lik No­so­nje ko­jeg je utje­lo­vio Đor­đe Ra­pa­ić ko­ji je preminuo pri­je 18 go­di­na.

Anu Ma­ri­ju Pe­tri­če­vić re­da­telj Mi­li­voj Pu­hlov­ski za­mi­je­tio je u jed­noj pred­sta­vi u ZKM-u ka­da joj je bi­lo 15 go­di­na. Po­zvao ju je u “Smo­gov­ce” gdje je glu­mi­la Du­nju, a una­toč po­hva­la­ma za glu­mač­ki rad, Ana Ma­ri­ja se otis­nu­la u pos­lov­ne vo­de i ko­mer­ci­jal­na je di­rek­to­ri­ca u jed­noj tvrt­ki.

Sla­vi­ca Kne­že­vić glu­mi­la je su­pru­gu Dra­ge­ca Vra­ge­ca, a Sla­vi­ca ka­že ka­ko joj je bi­lo ja­ko dra­go što je igra­la So­nju jer već ta­da je zna­la da ra­de do­bru stvar.

Edvi­na Da­uto­vi­ća sje­ća­mo se kao Bon­ga, So­nji­na i Dra­ge­co­va si­na. Na­kon ‘Smogovaca’ ni­je se vi­še ba­vio glu­mom i ra­dio je na ben­zin­skoj pos­ta­ji, bio or­ga­ni­za­tor u jed­noj pro­duk­cij­skoj ku­ći i me­na­džer u di­gi­tal­nom mar­ke­tin­gu.

Glu­mač­ka eki­pa se­ri­je la­ni se na 35. go­diš­nji­cu oku­pi­la na Peš­će­ni­ci (go­re), Sla­vi­ca Kne­že­vić igra­la je So­nju Vragec, su­pru­gu naj­sta­ri­jeg bra­ta Dra­ge­ca ko­jeg je igrao To­mis­lav Štri­ga (des­no)

Edvin Da­uto­vić igrao je Bon­ga Vra­ge­ca, glu­mu je na­pus­tio i ra­dio je u jed­noj pro­duk­cij­skoj ku­ći i bio je me­na­džer u di­gi­tal­nom mar­ke­tin­gu (des­no), Bu­cu je igrao Edin Bre­ški ko­ji is­to ni­je ostao u glu­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.