Za­što je Ne­da Ukra­den baš co­ol //

SHVATIO SAM - NE­DA UKRA­DEN (68) NAJŽIVAHNIJA JE DAMA NA ESTRADI!

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Proš­li tje­dan je po­nov­no bio u zna­ku mo­de. Na­kon eNVy ro­oma svo­je umi­je­će ši­va­nja i kre­ira­nja po­ka­za­li su i El­f­si bez či­jih kr­pi­ca ne pro­đe ni jed­na svad­ba ili ma­tu­ral­na za­ba­va, a no­se ih sve cu­re ko­je že­le bit in.. Ono što me je uvi­jek za­ni­ma­lo je ko­li­ko na tak­vim do­ga­đa­nji­ma do­la­zi stvar­nih za­ljub­lje­ni­ka u mo­du, ko­ji će kri­tič­ki mo­ći pro­ci­je­ni­ti no­ve kre­aci­je, a ko­li­ko onih ko­ji do­la­ze jer je to IN, i zna­ju da će ih sni­ma­ti broj­ni fo­to­re­por­te­ri. Na um mi je pa­la bri­ljant­na ide­ja da jed­nom sta­nem is­pred ula­za na re­vi­ju i ra­dim an­ke­tu me­đu do­ma­ćim ce­le­brityji­ma. Kad bih sad kre­nuo na­bra­ja­ti tko je bio na re­vi­ji “mod­nih vi­le­nja­ka” tre­ba­le bi mi dvije ko­lum­ne, no va­lja spo­me­nu­ti no­ve BFF, ili­ti­ga naj­bo­lje pri­ja­te­lji­ce za­uvi­jek, awww. NIs­kre­no, od gle­da­nja ma­ne­ken­ki ka­ko se pre­še­te­va­ju li­je­vo- des­no dra­ži mi je do­bar kon­cert. Proš­log vi­ken­da sam uži­vao i u po­vrat­nič­kom kon­cer­tu Ne­re­da i Sto­ke, ali i fan­tas­tič­nom TBF-u. Iako sam ih gle­dao po tko zna ko­jih put, kod njih je za­is­ta spek­ta­ku­lar­no to što ni­ti je­dan kon­cert ne sli­či pret­hod­nom, pa su ta­ko u Bo­oga­lo­ou iz­ve­li i ne­ke pje­sme s pr­vog al­bu­ma po­put “Slo­bod­nim sti­lom”, ko­jom su i po­če­li kon­cert. Is­kre­no, mis­lio sam da ću se is­ti­ca­ti u ma­si kli­na­ca kao g... u pun­ču, no pre­va­rio sam se. Pro­sjek go­di­na bio je de­be­lo iz­nad 30, a me­đu nji­ma se po­seb­no is­ti­ca­la jed­na le­gen­dar­na glaz­be­ni­ca. Za jed­nim sto­lom ugle­dao sam es­trad­nu kra­lji­cu Ne­du Ukra­den u prat­nji es­trad­nog me­na­dže­ra Ve­dra­na Stru­ka­ra. - Ne­da i ja smo pri­ja­te­lji vi­še od 20 go­di­na i ni­je prvi put da sku­pa iz­a­đe­mo na ova­kav kon­cert - objas­nio mi je Stru­ki. A što re­ći o Ne­di? Ne sa­mo da je ple­sa­la na hi­to­ve TBF-a, ne­go je i zna­la ri­je­či nji­ho­vih pje­sa­ma! Sva­ka čast!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.