TARA ROSANDIĆ U ULOZI MEDICINSKE SESTRE UNOSI NEMIR

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time... -

Mla­du za­gre­bač­ku glu­mi­cu Ta­ru Rosandić gle­da­te­lji će od ovog tjed­na mo­ći pra­ti­ti u RTL-ovoj dram­skoj se­ri­ji “Po­gre­šan čo­vjek” u ko­joj igra me­di­cin­sku ses­tru Ti­nu.

– Ti­na je pa­met­na, sa­mo­s­vjes­na mla­da že­na ko­ja je mo­žda ma­lo iz­gub­lje­na u mo­der­nom svi­je­tu jer je nje­zi­na pro­fe­si­ja da se bri­ne o dru­gim lju­di­ma, što baš i ni­je prak­sa u da­naš­nji­ci. Svi­đa mi se nje­zin lik jer mis­lim da je pri­mjer svih že­na ko­je se da­nas tra­že u ži­vo­tu – iz­ja­vi­la je Tara ko­ja se od­mah uk­lo­pi­la eki­pu. – Sre­ćom, imam ne­ko­li­ko ko­le­ga ko­je već poz­na­jem, svi su ne­vje­ro­jat­no su­sret­lji­vi i bri­nu se da me uči­ne sret­nom. Ta­ko da mo­gu re­ći da je ci­je­la stvar – pje­sma – is­ti­če per­s­pek­tiv­na za­gre­bač­ka glu­mi­ca ko­joj baš sve po­la­zi od ru­ke – ka­za­li­šte, fil­mo­vi i se­ri­je. Tara je dio Ga­vel­li­na an­sam­bla i glu­mi­la je u mno­gim do­ma­ćim fil­mo­vi­ma po­put “Na­rod­ni he­roj Lji­ljan Vi­dić”, “Ko­sac”, “Zviz­dan” ili “Ži­vot je tru­ba”. Pra­ti­li smo je i u se­ri­ja­ma “Za­uvi­jek su­sje­di”, “Pod sret­nom zvi­jez­dom”, “Čis­ta lju­bav” te “Po­či­va­li u mi­ru 3”. A od ovog tjed­na gle­da­te­lji će je pra­ti­ti i u ulozi briž­ne medicinske sestre Ti­ne ko­ju kra­se hva­le­vri­jed­ne oso­bi­ne po­put op­ti­miz­ma, ve­dri­ne i otvo­re­nos­ti te će joj za oko po­seb­no za­pe­ti Cr­ni u ko­jem će pre­poz­na­ti do­bru du­šu i is­kre­nog čo­vje­ka.

U ko­jem će se smje­ru ra­zvi­ja­ti nje­zi­na ulo­ga i od­nos s Cr­nim, ne pro­pus­ti­te doz­na­ti u no­vim epi­zo­da­ma dram­ske se­ri­je “Po­gre­šan čo­vjek” od po­ne­djelj­ka do petka u 20 sa­ti na RTL-u! – Ti­na je pa­met­na, sa­mo­s­vjes­na mla­da že­na ko­ja je mo­žda ma­lo iz­gub­lje­na u mo­der­nom svi­je­tu jer je nje­zi­na pro­fe­si­ja da se bri­ne o dru­gim lju­di­ma – ka­za­la je Tara Rosandić o svo­joj ulozi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.