ŽE­NA KO­JA ZNA SVE O LJUDSKOM PO­NA­ŠA­NJU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Ga­bri­je­la Ki­ši­ček, struč­na su­rad­ni­ca za go­vor na No­voj TV i do­cen­ti­ca na Od­sje­ku fo­ne­ti­ke Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, iz­da­la je knji­gu “Re­to­ri­ka i po­li­ti­ka” u ko­joj ot­kri­va ko­ji hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri su do­bri, a ko­ji lo­ši re­to­ri­ča­ri, a na­ma u raz­go­vo­ru ot­kri­va što je važ­no u vo­di­telj­skom pos­lu i če­ga bi se svi vo­di­te­lji tre­ba­li pri­dr­ža­va­ti.

Kak­ve po­ru­ke i pri­mje­re či­ta­telj mo­že pro­na­ći u va­šoj knji­zi “Re­to­ri­ka i po­li­ti­ka”?

Svi pri­mje­ri su auten­tič­ni, po­li­ti­ča­ri ko­ji su ih iz­go­vo­ri­li u tre­nu­ci­ma u ko­ji­ma su ih iz­go­va­ra­li, za či­ta­te­lja je ko­ris­no što mo­že, či­ta­ju­ći odre­đe­ne pri­mje­re, even­tu­al­no shva­ti­ti po­gre­ške ne­či­je re­to­ri­ke i on­da, na kra­ju kra­je­va, uz ne­ke su­ges­ti­je do­ni­je­ti vlas­ti­ti sud o to­me ka­ko po­li­ti­ča­ri ko­mu­ni­ci­ra­ju, što je kod ne­ko­ga do­bro, što je kod ne­ko­ga lo­še. Sve to s kraj­njim ci­ljem da bi či­ta­telj pos­tao bi­rač ko­ji je kri­tič­ni­ji i pos­tav­lja vi­še kri­te­ri­je pred po­li­ti­ča­re ko­ji im se obra­ća­ju.

Tko su da­nas na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni do­bri re­to­ri­ča­ri?

Nit­ko ne­ma sa­vr­še­nu re­to­ri­ku, ali ne mo­že­mo za­ni­je­ka­ti da je An­drej Plen­ko­vić dobar u jav­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, ne mo­že­mo ne spo­me­nu­ti Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ko­ji je ta­ko­đer bio ja­ko dobar, na­rav­no s odre­đe­nim ne­dos­ta­ci­ma ko­je svat­ko od njih ima. Spo­me­nu­la bih tu i An­ku Mrak Ta­ri­taš ko­ja je pro­naš­la je­dan spe­ci­fi­čan dobar na­čin ka­ko da do­pre do gra­đa­na i svo­jih bi­ra­ča, na­rav­no tu je i Mi­lan Ban­dić ko­ji za odre­đe­nu vr­stu pu­bli­ke bi­ra stra­te­gi­je ko­je pro­la­ze. Mo­že­mo re­ći da je mje­ri­lo do­brog go­vor­ni­ka uvi­jek publika, to je po­an­ta do­ći i uvje­ri­ti pu­bli­ku. Mo­žda se na­ma ne­će svi­dje­ti ne­ki oblik ko­mu­ni­ka­ci­je ko­ji on pri­mje­nju­je, ali pu­bli­ci ko­joj se obra­ća on je pri­hvat­ljiv i to se ne mo­že za­ni­je­ka­ti. Ta­ko da ima ne­ko­li­ko za­nim­lji­vih re­to­ri­ča­ra tre­nu­tač­no u Hr­vat­skoj. Što se svjet­ske sce­ne ti­če sva­ka­ko bih spo­me­nu­la Ba­rac­ka Oba­mu. On je, ne ula­ze­ći u po­li­tič­ke od­lu­ke, u sva­kom seg­men­tu jav­nog nas­tu­pa iz­vr­stan, i u iz­ved­bi, sa­dr­ža­ju i u kom­bi­na­ci­ji oz­bilj­nos­ti i opu­šte­nos­ti, on je da­nas naj­bo­lji go­vor­nik 21. sto­lje­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.