Za­vr­ši­la eko­no­mi­ju, ra­di za Ma­tu Rim­ca i osva­ja me­da­lje

Na­šoj tek­von­da­ši­ci ovo je pr­va me­da­lja na­kon osam go­di­na

Večernji list - Hrvatska - - Sport - dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Dra­žen Braj­dić

Na­kon pu­nih osam go­di­na i bron­ča­ne me­da­lje osvo­je­ne na Olim­pij­skim igra­ma u Pe­kin­gu Mar­ti­na Zub­čić do bron­ce na EP-u 2016. Mar­ti­na Zub­čić (57 kg) po­nov­no se do­mo­gla od­li­čja na ne­kom ve­li­kom na­tje­ca­nju. Uči­ni­la je to ju­čer u švi­car­skom Mon­tre­uxu, na Pr­vens­tvu Eu­ro­pe. Iz­me­đu Pe­kin­ga i Mon­tre­uxa, čla­ni­ca za­gre­bač­ke Du­bra­ve i di­plo­mi­ra­na eko­no­mis­ti­ca nas­tu­pi­la je na tri svjet­ska i dva eu­rop­ska pr­vens­tva, no kar­ta je ni­je htje­la. Sre­ćom, Mar­ti­na je ju­čer ima­la svoj dan i po­ka­za­la da se enor­m­na upor­nost i vje­ra uvi­jek is­pla­te.

Bri­tan­ka ipak pre­ja­ka

– To bi se sa­da ta­ko mo­glo re­ći i to iz­gle­da kao li­je­pa pri­ča, no ja ci­je­lo vri­je­me tre­ni­ram i osje­ćam da sam i da­lje bli­zu me­da­lja na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma. A ona je ko­nač­no i sti­gla i mno­gi će re­ći da sam se vra­ti­la, a ja mis­lim da ni­sam nig­dje ni­ti otiš­la – ka­za­la je ova upor­na 26-go­diš­nja­ki­nja. Na­kon što je u osmi­ni fi­na­la na­dvi­si­la Ru­ski­nju Dri­amo­vu (5:1), Mar­ti­na je u vr­lo dra­ma­tič­noj bor­bi za me­da­lju po­bi­je­di­la Fin­ki­nju Mik­ko­nen. Gu­bi­la je Za­grep­čan­ka u po­s­ljed­njoj run­di sa 3:6, ali je za­vri­je­di­la če­ti­ri bo­da u ni­zu i sa 7:6 sla­vi­la i ve­li­ku osob­nu po­bje­du. Ona bi bi­la još ve­ća da je us­pje­la sla­vi­ti i u po­lu­fi­na­lu, no to je vr­lo te­ška mi­si­ja jer na­su­prot se­be ima­la ak­tu­al­nu olim­pij­sku po­bjed­ni­cu Bri­tan­ku Ja­de Jo­nes (5-7). – Ovo nam je bi­la šes­ta bor­ba i če­t­vr­ta nje­na po­bje­da. Ovaj put, ja sam bi­la ja­ko bli­zu, no jed­na me gre­ški­ca sku­po sta­ja­la. Ve­li­ki po­vra­tak Mar­ti­ne Zub­čić sla­vio je i glav­ni tre­ner re­pre­zen­ta­ci­je To­ni To­mas ko­ji ju je vo­dio na ovo pr­vens­tvo una­toč to­me što ju je u dva fi­na­la dr­žav­nog pr­vens­tva po­bje­đi­va­la Ta­nja Ras­to­vić, cu­ra iz nje­go­va klu­ba (Mar­jan). – Mar­ti­na mo­že bi­ti pri­mjer mla­dim spor­ta­ši­ma, svi­ma oni­ma iz­me­đu 16 i 20 go­di­na ko­je po­ku­ša­va­mo afir­mi­ra­ti. Ona je pri­mjer ka­ko se tre­ba od­no­si­ti pre­ma sport­skim obve­za­ma, ali i ško­lo­va­nju. Za­vr­ši­la je fa­kul­tet i ra­di u Ri­mac auto­mo­bi­li­ma kao asis­ten­ti­ca pa tre­ni­ra i uz re­dov­no rad­no vri­je­me.

Mar­ti­na: Ne bih o pos­lu

A Mar­ti­nin pos­lo­da­vac Ma­te Ri­mac za­ci­je­lo je sre­tan što ima ta­ko us­pješ­nu i bor­be­nu asis­ten­ti­cu. No, ona o svom pos­lu ovaj put ni­je htje­la go­vo­ri­ti. – Ne bih sa­da o to­me, o to­me će­mo dru­gom pri­li­kom, a sa­da bih, ako mo­že­mo, o spor­tu. A sport­sko je pi­ta­nje bi­lo mo­že li ovaj us­pjeh pro­du­lji­ti nje­zi­nu ka­ri­je­ru s ob­zi­rom na to da vi­še ni­je stu­den­ti­ca, već ima stal­no rad­no vri­je­me. – Mo­žda sa­da i jest te­že, no ja sam za­pra­vo shva­ti­la da mi taj ri­tam tre­nin­ga od­go­va­ra i da se na na­tje­ca­nji­ma do­bro osje­ćam. Na na­tje­ca­nji­ma se po­nov­no do­bro osje­ća i Ana Za­ni­no­vić (53 kg), no ona ni­je us­pje­la do­hva­ti­ti pos­to­lje kao dan pri­je nje­zi­na bron­ča­na ses­tra Lucija. Tros­tru­ka fi­na­lis­ti­ca svjet­skih pr­vens­ta­va iz­gu­bi­la je u če­t­vr­t­fi­na­lu od kas­ni­je fi­na­lis­ti­ce Ru­ski­nje Ku­da­šo­ve (na zlat­ni bod), u bor­bi za ko­ju je nje­zin tre­ner To­ni To­mas ka­zao da će od­lu­či­ti eu­rop­sku pr­va­ki­nju. A upra­vo je To­mas, ko­ji ses­tra­ma tem­pi­ra for­mu za Rio, ka­zao da je za­do­vo­ljan Ani­nim nas­tu­pom na­kon to­li­ko oz­lje­da i s ta­ko ni­skom ra­zi­nom for­me. No, ona se s ti­me baš i ni­je mi­ri­la: – Ne­ću tra­ži­ti oprav­da­nje u oz­lje­da­ma i tem­pi­ra­nju for­mi. Me­ni je ovo bi­lo do­bro otrež­nje­nje. Kao što to To­ni stal­no is­ti­če, na­še okru­že­nje u do­broj na­mje­ri mo­že lo­še utje­ca­ti na na­šu mo­ti­va­ci­ju. A kad To­mas ka­že da okru­že­nje otup­lju­je oš­tri­cu, on­da mis­li na sve one hva­los­pje­ve ko­je su ses­tre svih ovih go­di­na do­bi­va­le i ko­je ih odva­ja­ju od zem­lje. A okru­že­nje či­ne me­di­ji, ro­di­te­lji, bra­ća, du­go­go­diš­nji deč­ko, spon­zo­ri i svi oni mo­gu utje­ca­ti na cu­re­nje mo­ti­va­cij­skog go­ri­va.

Mar­ti­na je pri­mjer da se pri­je uz fa­kul­tet, sa­da uz po­sao, mo­že us­pješ­no ra­di­ti – re­kao je To­mas

Sjaj­na Mar­ti­na Zub­čić na­kon go­di­na pos­ta do od­li­čja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.