Ore­ško­vić bi mi­rio Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va, oni ne že­le

Pe­trov je za ka­vu, ali i da­lje že­li ru­ši­ti pred­sjed­ni­ka HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go, Mar­ko Špo­ljar ZAGREB

Pe­trov je za ka­vu, ali i da­lje že­li ru­ši­ti Ka­ra­mar­ka. Izvor iz vr­ha HDZ-a ka­že da mos­tov­ci ni­su le­ga­lis­ti jer su o smje­ni od­lu­či­li pri­je Po­vje­rens­tva te nje­mu pre­os­ta­je da ih iz­ba­ci iz Vla­de

Izvor iz vr­ha HDZ-a ka­že da mos­tov­ci ni­su le­ga­lis­ti jer su o smje­ni Ka­ra­mar­ka od­lu­či­li pri­je Po­vje­rens­tva pa ih on je­di­no mo­že iz­ba­ci­ti iz Vla­de Premijer Ti­ho­mir Ore­ško­vić pre­uzeo je ulo­gu ar­bi­tra iz­me­đu dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka – To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Bo­že Pe­tro­va – pa je da­nas sa­zvao sas­ta­nak na ko­jem će za is­ti stol po­sjes­ti za­va­đe­ne li­de­re HDZ-a i Mos­ta.

“Most ni­je ta­ko čvrst”

I Pe­trov i Ka­ra­mar­ko oda­zvat će se pre­mi­je­ro­vu po­zi­vu, a bi­lo bi za­nim­lji­vo bi­ti mu­ha na zi­du tog sas­tan­ka jer še­fo­vi HDZ-a i Mos­ta ne ko­mu­ni­ci­ra­ju ot­kad je Pe­trov proš­li tje­dan za­tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu smje­nu, od­nos­no naj­a­vio da će Most u Sa­bo­ru bi­ti za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de zbog afe­re Kon­zul­tan­ti­ca. Ipak, či­ni se da ni Pe­trov ni Ka­ra­mar­ko ne od­stu­pa­ju ni mi­li­me­tra i da raz­go­vor ne­će bi­ti ni­ma­lo ugo­dan. – Da, mi mo­že­mo po­pi­ti ka­vu. Važ­no je raz­go­va­ra­ti o svim te­ma­ma ko­je se do­ti­ču pro­je­ka­ta, re­for­mi i pla­no­va iz­vr­š­ne vlas­ti jer je sta­bil­nost Vla­de naj­važ­ni­ji in­te­res gra­đa­na RH. Ona ne smi­je ovi­si­ti o bi­lo kak­vim po­li­tič­kim spo­ro­vi­ma, ali to ne­će utje­ca­ti na naš stav o po­tre­bi za raz­rje­še­njem To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka – de­ci­di­ran je Bo­žo Pe­trov. Most je, nas­ta­vio je, od for­mi­ra­nja Vla­de na­gla­ša­vao po­tre­bu sta­bil­nos­ti iz­vr­š­ne vlas­ti i bo­rio se da se po­li­tič­ki od­no­si ne pre­li­je­va­ju na rad Vla­de. – Uvi­jek smo htje­li pro­ble­me rje­ša­va­ti na dis­kre­tan, di­plo­mat­ski na­čin. Sma­tra­mo da to jest pra­vi put dok god pos­to­ji mo­guć­nost za to. Jed­na­ko od­rje­ši­ta po­ru­ka, u smis­lu po­zi­ci­je pre­ma Mos­tu, sti­že i iz vr­ha HDZ-a. Izvor bli­zak To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku pre­no­si da je on uvi­jek za raz­go­vor, ali da tre­ba vi­dje­ti što će se na tom raz­go­vo­ru uop­će po­nu­di­ti, no da je pros­tor za dalj­nju su­rad­nju pot­pu­no su­žen. – Mo­ra­li bi de­be­lo po­li­za­ti što su na­pra­vi­li pa da HDZ pro­mi­je­ni svoj stav. Lju­di iz Mos­ta ni­su le­ga­lis­ti, za­što ni­su pri­če­ka­li od­lu­ku Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa pa on­da od­lu­či­li je­su li za opo­ziv Ka­ra­mar­ka? – re­kao nam je izvor iz vr­ha HDZ-a. Da su u Mos­tu os­ta­li suz­dr­ža­ni do od­lu­ke je li bi­lo su­ko­ba in­te­re­sa u pos­lo­va­nju Ka­ra­mar­ko­ve su­pru­ge s MOL-ovim lo­bis­tom (Mos­to­vi mi­nis­tri već su gla­sa­li na sjed­ni­ci Vla­de za nje­go­vu smje­nu, op. a.), HDZ bi imao vi­še pros­to­ra za su- rad­nju s nji­ma. Ova­ko, nas­ta­vio je naš izvor iz vr­ha HDZ-a, Ka­ra­mar­ku ne pre­os­ta­je dru­go ne­go da ih “ka­ta­pul­ti­ra” iz Vla­de. U HDZ-u, na­ime, nes­luž­be­no tvr­de ka­ko im se jav­lja­ju po­je­di­ni mos­tov­ci i na­vod­no ih uvje­ra­va­ju da Most ni­je ta­ko čvrst.

Otvo­re­ne sve op­ci­je

– U Mos­tu, hva­la Bo­gu, ima i ra­zum­nih lju­di ko­ji su svjes­ni da im je Pe­trov sve­zao ru­ke pri­je ne­go što je Po­vje­rens­tvo rek­lo je li Ka­ra­mar­ko u su­ko­bu in­te­re­sa ili ni­je – re­kao nam je izvor iz vr­ha HDZ-a. U HDZ-u kru­go­vi bli­ski še­fu stran­ke i da­lje su uvje­re­ni da Ka­ra­mar­ko mo­že pre­ži­vje­ti gla­sa­nje o ne­po­vje­re­nju u Sa­bo­ru. Ako u tom slu­ča­ju us­pi­je i ofor­mi­ti no­vu ve­ći­nu, on­da bi to zna­či­lo Vla­du bez Mos­ta i Bo­že Pe­tro­va, što je Ka­ra­mar­ko naj­av­lji­vao pro­tek­lih da­na. U HDZ-u tvr­de da je ne­mo­gu­će da se Ka­ra­mar­ko po­vu­če iz Vla­de, a u slu­ča­ju da pre­ži­vi iz­gla­sa­va­nje u Sa­bo­ru za­hva­lju­ju­ći suz­dr­ža­nim gla­so­vi­ma i pri­tom ne ofor­mi ve­ći­nu, on­da to, ka­žu u HDZ-u, po­dra­zu­mi­je­va no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Te­ško je oče­ki­va­ti da će se HDZ do­ves­ti u si­tu­aci­ju no­vih iz­bo­ra jer je do­bar dio lju­di u toj stran­ci, prem­da ima i ira­ci­onal­nih, svjes­tan da bi HDZ na no­vim iz­bo­ri­ma ja­ko lo­še pro­šao. Iako u Ka­ra­mar­ko­vu kru­gu is­klju­ču­ju bi­lo kak­vu mo­guć­nost nje­go­va pov­la­če­nja, mo­žda u pre­sud­nom tre­nut­ku i to pos­ta­ne op­ci­ja. Tim vi­še jer je pre­kju­čer is­kr­s­nuo i sce­na­rij po ko­jem bi se iz Vla­de po­vuk­li i Ka­ra­mar­ko i Pe­trov. Situacija je vr­lo ne­iz­vjes­na, a oči­to su sve op­ci­je, ko­li­ko god se či­ni­le ne­mo­gu­ći­ma, otvo­re­ne. Pi­ta­nje je ko­ju će po­nu­du da­nas na stol Pe­tro­vu i Ka­ra­mar­ku iz­ni­je­ti premijer Ore­ško­vić.

Mo­ra­li bi de­be­lo po­li­za­ti što su na­pra­vi­li pa da HDZ pro­mi­je­ni svoj stav, ču­je se iz vr­ha HDZ-a Do­bar dio HDZ-ova­ca svjes­tan je da bi HDZ na no­vim iz­bo­ri­ma ja­ko lo­še pro­šao

Ima li premijer adut? Pi­ta­nje je ko­ju će po­nu­du da­nas na stol Pe­tro­vu i Ka­ra­mar­ku iz­ni­je­ti premijer Ore­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.