PREMIJER, ZA RAZLIKU OD PREDSJEDNICE, NEMA MOĆ I UTJECAJ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Iva Pu­ljić-Še­go

Ko­li­ko god se nas­to­ja­la mi­no­ri­zi­ra­ti ulo­ga predsjednice RH, ne nje osob­no ne­go uop­će pred­sjed­nič­ke funk­ci­je, upra­vo je sa­da doš­lo do iz­ra­ža­ja ko­li­ko je va­žan auto­ri­tet ne­po­sred­no iz­a­bra­nog vla­da­ra/ ice Pan­tov­ča­ka. Pred­sjed­ni­ca je zvi­jez­da da­na jer se od­lu­či­la na dr­žav­nič­ki po­tez, ko­jih ni­je manj­ka­lo ni u vri­je­me muč­nih pre­go­vo­ra o sas­tav­lja­nju Vla­de, i, još važ­ni­je, us­pje­la je po­mi­ri­ti mi­nis­tra Šus­ta­ra i glav­nog re­for­ma­to­ra škol­s­tva Jo­ki­ća. Osi­gu­ra­la je pod­lo­gu da se ku­ri­ku­lar­na re­for­ma nas­ta­vi, iako je Jo­ki­ćev tim bio pod­nio os­tav­ke. Ti­me je i ri­ski­ra­la jer se svo­jim za­la­ga­njem za nas­ta­vak re­for­me si­gur­no za­mje­ri­la des­ni­ci ko­ja gor­lji­vo ho­će in­ter­ve­ni­ra­ti u re­for­mu škol­s­tva. Po­ka­za­la je i pet­lju i zdrav ra­zum. Že­lju za ar­bi­tri­ra­nje i mi­re­nje po­ka­zao je ju­čer i premijer Ore­ško­vić ko­ji “pri­vo­di” To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Bo­žu Pe­tro­va na raz­go­vor zbog kri­ze ko­ja bi mo­gla za­vr­ši­ti pa­dom Vla­de i no­vim iz­bo­ri­ma. Ore­ško­vić ima i osob­ni mo­tiv da se uklju­či u uza­vre­le od­no­se iz-

Ho­će li premijer pred­lo­ži­ti Ka­ra­mar­kov od­la­zak ili da Most odus­ta­ne od opo­zi­va?

me­đu dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka jer pad­ne li Vla­da i on gu­bi po­zi­ci­ju pre­mi­je­ra. Me­đu­tim, Ore­ško­vić ima da­le­ko ma­nju moć i utjecaj ne­go pred­sjed­ni­ca RH. Premijer, na­ime, ne ras­po­la­že zas­tup­ni­ci­ma u Sa­bo­ru, ni­je pro­šao iz­bor­ni pro­ces, do­ve­den je za pred­sjed­ni­ka Vla­de i je­di­no što ima jest ti­tu­la pre­mi­je­ra. Ali i ve­li­ku vo­lju da spa­si Vla­du. Pred­sjed­ni­ca je, na­ime, mo­gla Jo­ki­ću obe­ća­ti da će svo­jim utje­ca­jem osi­gu­ra­ti da se po­li­ti­ka ne pet­lja u re­for­mu. Premijer ni­ko­me ne mo­že obe­ća­ti ni­šta jer nje­go­vu sud­bi­nu u ru­ka­ma dr­že HDZ i Most. No, premijer bi sa­da tre­bao upo­tri­je­bi­ti sve ljud­ske vje­šti­ne i po­ku­ša­ti uvje­ri­ti li­de­re HDZ-a i Mos­ta da ra­de u in­te­re­su gra­đa­na. Zna­či li to pov­la­če­nje Ka­ra­mar­ka iz Vla­de ili odus­ta­ja­nje Mos­ta od gla­sa­nja za nje­gov opo­ziv, ve­li­ka je dvoj­ba ko­ju vje­ro­jat­no ni premijer ne mo­že ri­je­ši­ti. HDZ i Ka­ra­mar­ko do­ve­li su ga za pre­mi­je­ra, a osob­no su mu bli­ži Pe­trov i Most. Po­mi­re­nje se za­sad či­ni ne­mo­gu­ćim, a je­di­no strah HDZ-a i Mos­ta od no­vih iz­bo­ra mo­že za­va­đe­ne pri­si­li­ti na rje­še­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.