Na­kon Mi­la­no­vi­će­va is­tu­pa jas­no je da je Jo­kić po­li­tič­ki iz­bor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Tea.ro­mic@ve­cer­nji.net

Po­zi­vam Bu­da­ka, Jo­ki­ća, Jo­va­no­vi­ća i Sa­bi­nu Gla­so­vac da se is­pri­ča­ju hr­vat­skoj jav­nos­ti jer su je ob­ma­nji­va­li da lju­di ko­ji vo­de re­for­mu ni­su po­li­tič­ki oda­bra­ni Tea Ro­mić Pred­sjed­nik HRAST-a La­dis­lav Il­čić po­ru­čio je ju­čer s kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re u Sa­bo­ru ka­ko je sa­da pot­pu­no jas­no da su ključ­ni lju­di u ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi po­li­tič­ki oda­bra­ni. To na što HRAST upo­zo­ra­va već mje­se­ci­ma, do­da­je, po­t­vr­dio je gos­tu­ju­ći u Dnev­ni­ku No­ve TV šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić. Mi­la­no­vić je, na­ime, na upit no­vi­na­ra ho­će li da­ti pot­po­ru lju­di­ma ko­ji su ra­di­li na re­for­mi od­go­vo­rio ka­ko je on osob­no for­mi­rao tu sku­pi­nu te ka­ko je Bo­ris Jo­kić bio nje­gov iz­bor. – To je do­kaz da su po­li­tič­ki oda­bra­ni. Sto­ga po­zi­vam gos­po­di­na Ne­ve­na Bu­da­ka, Bo­ri­sa Jo­ki­ća, Želj­ka Jo­va­no­vi­ća i Sa­bi­nu Gla­so­vac, ali i one ko­ji su pro­tek­lih mje­se­ci ob­ma­nji­va­li hr­vat­sku jav­nost go­vo­re­ći da “lju­di ko­ji vo­de ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu ni­su po­li­tič­ki oda­bra­ni i da ne­ma­ju ve­ze s po­li­ti­kom” da se is­pri­ča­ju hr­vat­skoj jav­nos­ti. Mi­la­no­vić je oda­brao čel­ne lju­de re­for­me i ko­or­di­ni­rao ih u skla­du sa svo­jim pre­fe­ren­ci­ja­ma. Lo­gič­no je da one ni­su iden­tič­ne oni­ma ko­je ima na­ša ko­ali­ci­ja. Na­ša je ko­ali­ci­ja po­ka­za­la ši­ri­nu i sprem­nost na za­jed­nič­ki rad već sa­mim ti­me što ni­je smi­je­ni­la Jo­ki­ća. Tra­ži­li smo da se uklju­če do­dat­ni struč­nja­ci, po­go­to­vo iz za­pos­tav­lje­nih po­dru­čja kao što je STEM. No Jo­kić je ul­ti­ma­tiv­no od­bio to pri­hva­ti­ti – pri­go­vo­rio je Il­čić te us­t­vr­dio ka­ko se Jo­kić po­na­ša kao da je SDP još na vlas­ti i pro­vo­di is­klju­či­vu SDP-ovu po­li­ti­ku u ko­joj oni sa­mi o sve­mu od­lu­ču­ju. Tak­voj is­klju­či­vos­ti, dr­ži Il­čić, nema mjes­ta u obra­zo­va­nju. Re­for­ma će, na­gla­ša­va, ići da­lje, ali u njoj će su­dje­lo­va­ti struč­nja­ci sprem­ni na su­rad­nju, lju­di ko­ji­ma je u pr­vom pla­nu in­te­res dje­ce i druš­tva, a ne, ka­ko sma­tra Il­čić, pri­tis­ci po­li­tič­ki or­ga­ni­zi­ra­nih sku­po­va. Il­čić je uvje­ren da je naj­av­lje­ni pro­s­vjed po­li­tič­ki mo­ti­vi­ran jer gra­đa­ne na nje­ga po­zi­va SDP.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Šef HRAST-a La­dis­lav Il­čić uvje­ren je da je pro­s­vjed po­li­tič­ki mo­ti­vi­ran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.