Od­go­đe­na je jav­na ras­pra­va o ku­ri­ku­lu­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano -

Iako su iz Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja naj­a­vi­li da će jav­na ras­pra­va o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi po­če­ti ju­čer, to se ni­je do­go­di­lo. Na pi­ta­nje za­što glas­no­go­vor­ni­ca mi­nis­tar­stva Ka­ta­ri­na Ma­ta­sić ka­za­la je da če­ka­ju da im Eks­pert­na rad­na sku­pi­na dos­ta­vi sve ku­ri­ku­lu­me. Iz kru­go­va bli­skih Eks­pert­noj rad­noj sku­pi­ni doz­na­je se da jav­na ras­pra­va ne mo­že ni po­če­ti pri­je ne­go što se do­ne­se Ok­vir­ni na­ci­onal­ni ku­ri­ku­lum o ko­jem je, pre­ma in­for­ma­ci­ji Mi­nis­tar­stva, ras­pra­va tek za­vr­še­na. Kad će ga mi­nis­tar pot­pi­sa­ti, ne zna se. (ik)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.