Pred­sjed­ni­či­na kći u XV. gim­na­zi­ji po­ha­đa me­đu­na­rod­ni pro­gram

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - To­mis­lav Kras­nec

Ri­ječ je o pro­gra­mu The In­ter­na­ti­onal Bac­ca­la­ure­ate, gdje se uče­ni­ci ško­lu­ju po po­seb­nom ku­ri­ku­lu­mu ko­ji nema ve­ze s hr­vat­skim to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net Ape­li­ra­ju­ći na nas­ta­vak ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u svom je otvo­re­nom pi­smu na­gla­si­la da pi­ta­nju obra­zo­va­nja ne pris­tu­pa sa­mo kao pred­sjed­ni­ca već i kao maj­ka dvo­je škol­ske dje­ce. No ve­ći­na nji­ho­va ško­lo­va­nja do­sad se odvi­ja­la po pro­gra­mi­ma ko­ji ni­su hr­vat­ski, već me­đu­na­rod­ni, a po po­vrat­ku u Zagreb, na­kon što je iz­a­bra­na za pred­sjed­ni­cu, svo­ju je kćer upi­sa­la na me­đu­na­rod­ni pro­gram ko­ji se u jed­noj za­gre­bač­koj gim­na­zi­ji odvi­ja na en­gle­skom je­zi­ku. Ri­ječ je o pro­gra­mu me­đu­na­rod­ne ma­tu­re The In­ter­na­ti­onal Bac­ca­la­ure­ate, ko­ji se pro­vo­di u 3882 ško­le u 148 raz­li­či­tih dr­ža­va di­ljem svi­je­ta, a od 1991. pro­vo­di se u XV. gim­na­zi­ji u Za­gre­bu ( biv­šem MIO C - u ) . Uče­ni­ci ko­ji po­ha­đa­ju taj pro­gram ško­lu­ju se po po­seb­nom ku­ri­ku­lu­mu ko­ji nema ve­ze s hr­vat­skim ku­ri­ku­lu­mom, ni pos­to­je­ćim ni pri­jed­lo­gom bu­du­ćeg. Ni ocje­ne ni­su is­te: u IB pro­gra­mu uče­ni­ci se ocje­nju­ju ocje­na­ma od 1 (vr­lo lo­še) do 7 (od­lič­no). Ško­lo­va­nje po IB pro­gra­mu pla­ća se 23 ti­su­će ku­na po škol­skoj go­di­ni. Me­đu uvje­ti­ma upi­sa je i “iz­ra­zi­ta sves­tra­nost i vi­sok stu­panj sa­mos­tal­nos­ti kan­di­da­ta”, a u škol­skoj go­di­ni 2015.-2016. upi­si­va­lo se 40 uče­ni­ka, ko­ji su po­di­je­lje­ni u dva raz­red­na odje­la. Pred­sjed­ni­či­na kći po­ha­đa pr­vi raz­red sred­nje, a sin, ka­ko doz­na­je­mo, po­ha­đa hr­vat­ski pro­gram u jed­noj za­gre­bač­koj os­nov­noj ško­li. – Na­da­sve važ­nom pi­ta­nju obra­zo­va­nja ne pris­tu­pam sa­mo kao pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke; o nje­mu sva­kog da­na pro­miš­ljam i s njim sam sva­kim da­nom su­oče­na kao maj­ka dvo­je škol­ske dje­ce. I kao maj­ka naj­bo­lje mo­gu vi­dje­ti ko­li­ko je važ­no da dje­ca uče za ži­vot, a ne sa­mo za ocje­ne. Ako je obra­zo­va­nje bu­duć­nost, ima li išta važ­ni­je od do­bre bu­duć-

Pred­sjed­ni­čin sin po­ha­đa hr­vat­ski pro­gram u jed­noj os­nov­noj ško­li u Za­gre­bu

nos­ti – na­pi­sa­la je pred­sjed­ni­ca u otvo­re­nom pi­smu u ko­jem je iz­ra­zi­la po­dr­šku čla­no­vi­ma eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za pri­pre­mu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Pred­sjed­ni­či­na dje­ca či­tav su se ži­vot se­li­la zbog di­plo­mat­ske ka­ri­je­re maj­ke, ko­ja je na­kon man­da­ta na mjes­tu mi­nis­tri­ce vanj­skih pos­lo­va bi­la i ve­le­pos­la­ni­ca Hr­vat­ske u SAD-u i po­moć­ni­ca glav­nog taj­ni­ka NATO-a u Bruxel­le­su. Uo­bi­ča­je­no je da dje­ca di­plo­ma­ta po­ha­đa­ju ško­le po me­đu­na­rod­nim pro­gra­mi­ma ka­ko bi i pri­li­kom pre­se­lje­nja iz jed­ne dr­ža­ve u dru­gu za­dr­ža­la is­ti stan­dard ko­ji is­ti me­đu­na­rod­ni pro­gra­mi jam­če bez ob­zi­ra na lo­ka­ci­ju gdje se pro­vo­de.

Ka­ta­ri­na Ki­ta­ro­vić Pred­sjed­ni­či­na kći uče­ni­ca je 1. raz­re­da biv­šeg MIOC-a i us­pješ­na kli­za­či­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.