Za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba ide i Me­sić?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net

Ne­ću od­mah pre­kri­ži­ti tu op­ci­ju, na­ći ću se još jed­nom s Hre­ljom. Ali ni­sam si­gu­ran da ću pri­hva­ti­ti po­nu­du HSU, re­kao nam je Me­sić Mar­ko Špo­ljar Na­kon što je sa­bor­ska ve­ći­na 18. svib­nja pro­mi­je­ni­la za­kon ka­ko bi biv­šem pred­sjed­ni­ku Stje­pa­nu Me­si­ću uki­nu­la ured, šef HSU Sil­va­no Hre­lja sas­tao se s Me­si­ćem i pred­lo­žio mu da se kan­di­di­ra za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba. Me­sić ko­nač­nu od­lu­ku još ni­je do­nio, a ovih da­na sas­tat će se još jed­nom s Hre­ljom.

Ide žal­ba Us­tav­nom su­du

– Raz­go­va­ra­li smo s pred­sjed­ni­kom Me­si­ćem i bi­lo bi nam dra­go da bu­de HSU-ov kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba jer sma­tra­mo da je ri­ječ o oso­bi ko­ja ima ve­li­ko po­li­tič­ko is­kus­tvo, a ono je u ovim nes­ta­bil­nim i ne­iz­vjes­nim vre­me­ni­ma po­treb­no i Za­gre­bu i Hr­vat­skoj – rek­li su nam ju­čer u HSU. Me­si­ća je ugod­no iz­ne­na­di­la ini­ci­ja­ti­va HSU, ali i za­go­li­ca­la jer bio je na svim naj­važ­ni­jim funk­ci­ja­ma u dr­ža­vi – pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke, Sa­bo­ra i Vla­de – fa­li mu još sa­mo jed­na ve­li­ka “rec­ka”, gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba, glav­nog gra­da Hr­vat­ske. – Ne­ću od­mah pre­kri­ži­ti tu op­ci­ju, na­ći ću se još jed­nom s Hre­ljom. Ali ni­sam si­gu­ran da ću pri­hva­ti­ti po­nu­du HSU da se kan­di­di­ram za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba za­to što vje­ru­jem da ću još ra­di­ti u svom Ure­du biv­šeg pred­sjed­ni­ka RH. I da­lje me zo­vu svjet­ski li­de­ri, imam još do­volj­no po­li­tič­kog ka­pi­ta­la da u svi­je­tu pro­mo­vi­ram hr­vat­ske po­li­tič­ke i gos­po­dar­ske in­te­re­se. Pr­va op­ci­ja i da­lje je Ured biv­šeg pred­sjed­ni­ka – re­kao nam je biv­ši pred­sjed­nik RH Stje­pan Me­sić. Ne mi­ri se s od­lu­kom sa­bor­ske ve­ći­ne ko­ja je za­ko­nom uki­nu­la nje­gov ured, ka­že ka­ko je ta od­lu­ka su­prot­na Us­ta­vu RH. – Bo­rit ću se pro­tiv te od­lu­ke svim prav­nim sred­stvi­ma. Su­tra ću Us­tav­nom su­du pos­la­ti pri­jed­log za ocje­nu us­tav­nos­ti tog za­ko­na i tra­žit ću da Us­tav­ni sud do­ne­se pri­vre­me­nu mje­ru o sus­pen­zi­ji pri­mje­ne za­ko­na sve dok ne do­ne­su ko­nač­nu od­lu­ku. Pri­jed­log je već na­pi­san. Zbog po­vre­de Us­ta­va, jer taj je za­kon na­pi­san sa­mo zbog me­ne, obra­tit ću se i europ­skom su­du – re­kao nam je ju­čer Stje­pan Me­sić.

HSU: Gra­đa­ni ga ci­je­ne

– Vje­ru­je­mo da je pra­vo vri­je­me da se pred­sjed­nik Me­sić vra­ti iz po­li­tič­ke mi­ro­vi­ne u ko­joj je uči­nio mno­go za Hr­vat­sku. No po­vrat­kom u po­li­ti­ku mo­že uči­ni­ti pu­no vi­še i HSU že­li su­dje­lo­va­ti u tom pro­jek­tu jer sma­tra­mo da je to do­bro za gra­đa­ne. Stje­pan Me­sić sim­bo­li­zi­ra ne­ka pros­pe­ri­tet­ni­ja i sta­bil­ni­ja vre­me­na, su­dje­lo­vao je u stva­ra­nju mo­der­ne hr­vat­ske dr­ža­ve, bio njen pred­sjed­nik u dva man­da­ta i vje­ru­je­mo da gra­đa­ni to ni­su za­bo­ra­vi­li i da će, u slu­ča­ju kan­di­da­tu­re, zna­ti ci­je­ni­ti nje­go­vo zna­nje i is­kus­tvo – ka­žu u HSU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.