Fa­vo­ri­zi­ra li Ore­ško­vić fran­cu­ske tvrt­ke?

Do­ma­će tvrt­ke po­ru­ču­ju da ima­ju zna­nje i ka­pa­ci­te­te ra­di­ti na Pe­lje­škom mos­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Ko­jeg smis­la ima pla­ća­ti čla­na­ri­nu Eu­rop­skoj uni­ji od 500 mi­li­ju­na eura, ako će­mo u pos­lu ko­ji pla­ća EU pred­nost da­va­ti stran­ci­ma ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Premijer Ti­ho­mir Ore­ško­vić sla­vo­do­bit­no je na­kon sas­tan­ka u Pa­ri­zu iz­ja­vio da su Fran­cu­zi za­in­te­re­si­ra­ni za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta. Spo­me­nuo je čak i tvrt­ku Bo­uygu­es, ko­ja gra­di za­gre­bač­ku zrač­nu lu­ku, kao po­ten­ci­jal­no­ga gra­di­te­lja naj­ve­ćeg in­fras­truk­tur­nog pro­jek­ta u Hr­vat­skoj.

In­te­res iz ci­je­log svi­je­ta

Do­jam je da premijer Ore­ško­vić fa­vo­ri­zi­ra fran­cu­sko­ga gra­di­te­lja, s ob­zi­rom na to da su se kao za­in­te­re­si­ra­ne u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na za Pe­lje­ški most ja­vi­le go­to­vo sve ve­li­ke tvrt­ke iz ci­je­log svi­je­ta. Ka­ko i ne bi ka­da je u pi­ta­nju po­sao ve­ći od 300 mi­li­ju­na eura. U do­ma­će gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je sti­žu po­nu­de iz Tur­ske, In­di­je, Fran­cu­ske, Nje­mač­ke, Ita­li­je, Ki­ne ne bi li s do­ma­ćim gra­đe­vi­na­ri­ma os­no­va­li kon­zor­cij, ali po sve­mu su­de­ći do­ma­ća in­dus­tri­ja udru­žit će se u kon­zor­cij i even­tu­al­no pri­hva­ti­ti ja­ko svjet­sko ime kao po­kro­vi­te­lja uz uvjet da se hr­vat­skim gra­đe­vi­na­ri­ma pre­pus­ti oko 90 pos­to pos­la. Ore­ško­vi­će­vo fa­vo­ri­zi­ra­nje stra­na­ca upo­zo­re­nje je pak do­ma­ćoj in­dus­tri­ji da otvo­ri če­ti­ri oka pri sas­tav­lja­nju po­nu­da, ko­jih će, su­de­ći po in­te­re­su, bi­ti pu­no i u ko­ji­ma će se vje­ro­jat­no na­tje­ca­ti ni­skim ci­je­na­ma. Ne­obič­no je pak da u tak­voj si­tu­aci­ji premijer ne za­šti­ti do­ma­će gos­po­dar­stvo, jer ko­jeg smis­la ima pla­ća­ti čla­na­ri­nu Eu­rop­skoj uni­ji od 500 mi­li­ju­na eura go­diš­nje, ako će­mo fa­vo­ri­zi­ra­ti stra­ne tvrt­ke na pos­lo­vi­ma na ko­ji­ma nam EU kroz fon­do­ve vra­ća oko 250 mi­li­ju­na eura. Od Oreš- ko­vi­ća se u ra­zu­mi­je­va­nju bor­be za na­ci­onal­ne in­te­re­se u europ­skim ok­vi­ri­ma oči­to sna­la­zi fran­cu­ski premijer, ali i Ore­ško­vi­ćev re­sor­ni mi­nis­tar Lo­vro Kuš­če­vić. – Za­kon o jav­noj na­ba­vi je ja­san. Ne smi­je se fa­vo­ri­zi­ra­ti ni­ko­ga, ali po­zi­vam do­ma­će tvrt­ke da se udru­že u kon­zor­ci­je i u što ve­ćem bro­ju pri­jav­lju­ju na na­tje­ča­je – ka­že Kuš­če­vić.

Pri­pre­ma se do­ma­ći kon­zor­cij

Kon­zor­ci­ji se sva­ka­ko pla­ni­ra­ju os­no­va­ti, ka­žu nam u gra­đe­vin­skim tvrt­ka­ma u Hr­vat­skoj, u ko­ji­ma se po­pri­lič­no in­ten­ziv­no pri­pre­ma­ju za na­tje­čaj za Pe­lje­ški most ko­ji je naj­av­ljen za li­panj. – U mos­tu je oko 70.000 to­na raz­nih če­lič­nih kons­truk­ci­ja, a mi i Đu­ro Đa­ko­vić ima­mo ka­pa­ci­te­te da oba­vi­mo taj po­sao – ka­že Vla­do Čo­vić iz Zagreb Mon­ta­že is­ti­ču­ći da gra­đe­vin­ske tvrt­ke mo­gu oba­vi­ti ve­li­ki dio pos­la. Pe­lje­ški most i že­ljez­nič­ka pru­ga Du­go Se­lo – Kri­žev­ci po­lu­ge su za iz­vla­če­nje do­ma­će gra­đe­vin­ske in­dus­tri­je iz kri­ze ko­ja ju je svo­jom du­lji­nom i in­ten­zi­te­tom go­to­vo po­me­la. Od po­čet­ka kri­ze sva­ki je tre­ći za­pos­le­nik gra­đe­vin­skog sek­to­ra iz­gu­bio po­sao pa se uku­pan broj za­pos­le­nih sveo na ma­nje od 70.000 lju­di. Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge mo­gao bi se po­ka­za­ti kao ve­li­ki pro­blem do­ma­ćih tvrt­ki jer je ti­je­kom kri­ze Hr­vat­sku na­pus­tio do­bar dio in­že­nje­ra, kva­li­tet­nih teh­ni­ča­ra, ali i rad­ni­ka. Za­to Čo­vić po­zi­va dr­ža­vu da li­be­ra­li­zi­ra uvoz­ne kvo­te za gra­di­te­lje ka­ko se ne bi do­go­di­lo da iz­gu­bi­mo pri­li­ku za po­sao na ve­li­kim objek­ti­ma zbog ne­is­pu­nja­va­nja uvje­ta. Ina­če, Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku obja­vio je u uto­rak da se gra­di­telj­stvo ko­nač­no po­če­lo opo­rav­lja­ti, što je vid­lji­vo iz po­dat­ka o ras­tu obuj­ma ra­do­va za 3,5 pos­to u od­no­su na pr­vo tro­mje­se­čje proš­le go­di­ne. Iz­la­zak iz kri­ze ti­me je po­t­vr­đen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.