Pred­sjed­ni­ca RH ni­je bi­la na utak­mi­ci s Iz­ra­elom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano -

Na tekst pod nas­lo­vom „Us­ta­ške pa­ro­le tre­ba­lo je osu­di­ti na sa­mom sta­di­onu“, objav­ljen 31. svib­nja, re­agi­ra­li su iz Ure­da predsjednice RH. “U re­če­ni­ci „No kad mu je re­če­no da su gle­da­te­lji na pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci Hr­vat­ske i Iz­ra­ela iz­vi­ki­va­lo an­ti­se­mit­ske i pro­us­ta­ške slo­ga­ne u na­zoč­nos­ti pre­mi­je­ra (ali i predsjednice RH, op.a.) ko­ji se o to­me ni­je oči­to­vao, Ko­vač je ka­zao...“Sma­tra­mo po­treb­nim re­agi­ra­ti na iz­ne­se­nu opa­sku auto­ri­ce, bu­du­ći da je već u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­nov­lje­no ka­ko Pred­sjed­ni­ca RH ni­je na­zo­či­la toj utak­mi­ci.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.