Še­fo­ve bol­ni­ca ipak pos­tav­lja po­li­ti­ka

Ne­ki još tra­že za­mje­ni­ke dok dru­gi bro­je sit­no do za­tva­ra­nja jav­nog na­tje­ča­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

Dr. Ivan Be­ka­vac za­sjeo je na funk­ci­ju za­mje­ni­ka mi­nis­tra zdrav­lja, što je “ku­hi­nja” ko­ja se pri­pi­su­je dr. Ines Stre­nji Li­nić Tko će uprav­lja­ti s 1,6 mi­li­jar­di ku­na i vo­di­ti naj­ve­ću bol­ni­cu u zem­lji idu­će če­ti­ri go­di­ne, bi­ra se jav­nim na­tje­ča­jem ko­ji je KBC Zagreb ras­pi­sao 18. svib­nja. Ti­me je Re­bro za­po­če­lo naj­av­lje­ni i oza­ko­nje­ni jav­ni iz­bor rav­na­te­lja či­ju funk­ci­ju tre­nu­tač­no obav­lja dr. An­te Ćo­ru­šić ko­ji, iz­gle­da, ne­će ima­ti kon­ku­ren­ci­ju. Jav­na po­tra­ga za bol­nič­kim rav­na­te­lji­ma us­li­je­dit će u svim bol­ni­ca­ma, a na tom pu­tu u ku­lo­ari­ma i me­đu li­ječ­ni­ci­ma ne ne­dos­ta­je de­ta­lja dos­toj­nih bloc­k­bus­ter tri­le­ra. Ko­li­ko su ti na­tje­ča­ji uop­će na­tje­ča­ji jer po­li­ti­ka ka­dro­vi­ra i da­lje.

Re­zul­ta­ti kao ar­gu­ment

Utr­ka je, pod­sje­ti­mo, po­če­la uki­da­njem sa­na­ci­je i pos­tav­lja­njem uprav­nih vi­je­ća ko­je je Vla­da ame­no­va­la pot­kraj trav­nja i či­ji je sas­tav upo­zo­ra­vao gdje je ko­ja stru­ja, uvjet­no re­če­no, po­bi­je­di­la. Jas­no je tu za­do­vo­lja­va­nje in­te­re­sa, a jav­nos­ti je prst u oko bi­lo ime­no­va­nje Jo­si­pa Bi­la­ve­ra za pred­sjed­ni­ka uprav­nog vi­je­ća Kli­ni­ke za in­fek­tiv­ne bo­les­ti “Dr. Fran Mi­ha­lje­vić”. Pred­sjed­nik HDZ- ove mla­de­ži i mla­di eko­no­mist ni­ko­ga ni­je uvje­rio ka­ko ima ije­dan ar­gu­ment, osim po­li­tič­kog, na te­me­lju ko­jeg će od­lu­či­ti o no­vom rav­na­te­lju. Ili toč­ni­je re­če­no, na te­me­lju ko­jeg će uop­će smi­je­ni­ti dr. Adri­anu Vin­ce. Prem­da je i Bi­la­ver jav­no kao naj­iz­gled­ni­jeg kan­di­da­ta na­vo­dio dr. Ro­ka Čiv­lja­ka, dr. Vin­ce za­mi­je­ni­la je dr. Alem­ka Mar­ko­tić iz is­te bol­ni­ce. “Ve­se­lo” je (bi­lo) i u Du­bra­vi, ko­ju vo­di dr. To­ni Ko­lak, a gdje je pred­sjed­ni­kom uprav­nog vi­je­ća ime­no­van dr. Zlat­ko Vlaj­čić, član Na­ci­onal­nog vi­je­ća Mos­ta. On je pak bio i kan­di­dat za za­mje­ni­ka mi­nis­tra zdrav­lja. Na tu je funk­ci­ju ipak za- sjeo dr. Ivan Be­ka­vac, što je “ku­hi­nja” ko­ja se pri­pi­su­je dr. Ines Stre­nji Li­nić. O sve­mu to­me su in­for­mi­ra­ni i naj­is­tak­nu­ti­ji mos­tov­ci ko­ji se si­gur­no ne ve­se­le još jed­nom vlas­ti­tom frak­ci­oni­ra­nju. Dok se do­ga­đa­ju smje­ne, ras­pi­su­ju na­tje­ča­ji i os­ta­lo, iz­gle­da da u Ri­je­ci rav­na­telj dr. Da­vor Šti­mac mo­že mir­no spa­va­ti. Či­nje­ni­ca jest ka­ko ga no­vo uprav­no vi­je­će, u ko­jem je i dr. Stre­nja Li­nić, ni­je smi­je­ni­lo, što je pra­vi­lo u os­ta­lim bol­ni­ca­ma. Nje­gov os­ta­nak ar­gu­men­ti­ra se do­brim re­zul­ta­ti­ma. Ipak či­nje­ni­ca je da ni dru­gi ni­su do­bi­li pri­li­ku go­vo­ri­ti o re­zul­ta­ti­ma svo­jih bol­ni­ca pa je ta­ko biv­šim br­zo pos­tao i dr. Din­ko Ške­gro u za­gre­bač­kom Mer­ku­ru, ko­jeg je nas­li­je­dio dr. Mario Sta- re­ši­nić, član HDZ-ova Od­bo­ra za zdrav­s­tvo. I on kao i os­ta­li no­vi vr­ši­te­lji duž­nos­ti rav­na­te­lja ime­no­va­li su ili još ime­nu­ju svo­jeg za­mje­ni­ka i po­moć­ni­ke jer se i tu “vo­de bit­ke”.

45 da­na za iz­bor naj­bo­ljeg

Ne­što buč­ni­ji od­la­zak, na­da­lje, bio je onaj dr. Mi­ros­la­va Du­bo­ve­ča­ka iz si­sač­ke bol­ni­ce u ko­joj je sto­pi­ra­na grad­nja no­vog pa­vi­ljo­na. Pro­blem je to ko­jim se sa­da “bak­će” no­vi v.d. rav­na­te­lja dr. To­mis­lav Duj­me­no­vić, ina­če iz HSP AS. Cr­ti­ce su to o tre­nu­tač­noj ka­drov­skoj me­ga­kri­žalj­ci u bol­ni­ca­ma či­ji ko­nač­ni re­zul­ta­ti tek sli­je­de jer na­kon dvo­tjed­nih na­tje­ča­ja ima 45 da­na za oda­bir naj­bo­ljeg.

Prst u oko bi­lo je ime­no­va­nje Jo­si­pa Bi­la­ve­ra u Uprav­ni od­bor Fra­na Mi­ha­lje­vi­ća

MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar zdrav­lja Da­rio Na­kić uki­nuo je sa­na­ci­je i pos­ta­vio uprav­na vi­je­ća u bol­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.