No­vac ni­je iz­gub­ljen, uzet će­mo 2,6 ml­rd. eura za ru­ral­ni ra­zvoj

Ne tre­ba po­seb­no tra­ži­ti od­go­vor­nost Ja­ko­vi­ne, ne­pra­vil­nos­ti se auto­ma­tiz­mom pro­ce­su­ira­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Jo­lan­da Rak Šajn

Dok mje­ro­dav­ne agen­ci­je is­pi­tu­ju ne­pra­vil­nos­ti na­tje­ča­ja za mje­ru 4., oni ko­ji su na nje­mu proš­li če­ka­ju no­vac i pri­je­te tuž­ba­ma je, što se i oče­ki­va­lo, da je Hr­vat­ska pod nad­zo­rom zbog oz­bilj­nih sum­nji da je ad­mi­nis­tra­ci­ja na če­lu s biv­šim mi­nis­trom po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mi­rom Ja­ko­vi­nom po­mo­gla da umjet­no stvo­re­na po­ve­za­na druš­tva ne­kih tvrt­ki, bez ka­pi­ta­la i za­pos­le­ni­ka, do­bi­ju i do 5 mi­li­ju­na eura za sva­ki od pro­je­ka­ta na na­tje­ča­ju ko­ji je ras­pi­san i pri­je ne­go što je EK odo­brio ru­ral­ni pro­gram. A iako mu je EK na to, is­ti­če se, i pri­go­vo­rio, Ja­ko­vi­na je iz­nos ukup­ne pot­po­re po­ve­ćao s 500 mi­li­ju­na na 1,23 mi­li­jar­de ku­na, što je 50% iz­no­sa ras­po­lo­ži­vog do 2020. go­di­ne. Re­zul­tat – spor­ni­ma se dr­že pro­jek­ti 21 tvrt­ke vri­jed­ni oko 500 mi­li­ju­na ku­na, dok bi pre­os­ta­li no­vac tre­bao bi­ti ras­po­re­đen na 400-ti­njak os­ta­lih po­du­zet­ni­ka, tvrt­ki, OPG-a (od 1280 kan­di­di­ra­nih)... No ho­će li? Čak se ni biv­ši mi­nis­tar na od­la­sku ni­je usu­dio iz­da­ti pri­vre­me­na rje­še­nja “do­bit­ni­ci­ma” mje­re 4.1.1. na na­tje­ča­ju pa pro­jek­ti ko­je su pro­jek­tan­ti i kon­zul­tan­ti već pa­pre­no na­pla­ti­li, i vi­še sto­ti­na ti­su­ća ku­na, sto­je već go­di­nu da­na – i oni ko­ji su im i oz­bilj­no pris­tu­pi­li ta­oci su si­tu­aci­je. Je­di­no što je go­to­vo si­gur­no da će u slu­ča­ju po­ni­šte­nja na­tje­ča­ja ili pak iz­u­zi­ma­nja odre­đe­nih tvrt­ki iz fi­nan­ci­ra­nja sred­stvi­ma EU, ka­ko pre­po­ru­ču­je EK, bi­ti vi­še­mi­li­jun­skih, vje­ro­jat­no i prav­no oprav­da­nih tuž­bi. – Ja ću si­gur­no tu­ži­ti dr­ža­vu po­ni­šti li se na­tje­čaj na ko­je­mu sam pro­šao. U tre­nut­ku kad moj pro­jekt te­žak ne­ko­li­ko mi­li­ju­na eura sto­ji go­di­nu da­na, a tre­bao sam već pro­ši­ri­ti objekt i po­ve­ća­ti pro­izvod­nju raj­či­ca ka­ko bih bio kon­ku­rent­ni­ji na tr­ži­štu RH i re­gi­je, po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja zbog even­tu­al­nih ne­pra­vil­nos­ti, što ne tra­ži ni EK ne­go iz­u­ze­će umjet­no stvo­re­nih slu­ča­je­va, me­ne ne za­ni­ma – ka­že Zvo­ni­mir Be­lić, suv­las­nik Zar­ja gru­pe iz Ke­res­tin­ca. U tre­nu­tač­noj si­tu­aci­ji, tvr­di on, bo­lje je ne po­ni­šti­ti na­tje­čaj i zbog ne­re­gu­lar­nos­ti pla­ti­ti pe­na­le, čak i od­šte­tu spor­nim tvrt­ka­ma ko­je su na na­tje­ča­ju, na na­čin ka­ko ga je ras­pi­sao Ja­ko­vi­na, proš­le sa­svim re­gu­lar­no. To će, uvje­ren je, si­gur­no bi­ti ma­nja svo­ta od one ko­ju bi RH iz­gu­bi­la po­ni­šte­njem na­tje­ča­ja, zbog če­ga se sred­stva ko­ja ima­mo na ras­po­la­ga­nju za 2015. ne bi sti­gla is­pla­ti­ti do po­čet­ka 2018. Sa­mo za mje­ru 4.1.1. ta­ko bi se ne­po­vrat­no iz­gu­bi­lo 862 mi­li­ju­na ku­na.

De­talj­ne upu­te od EK

Mi­nis­tar Ro­mić, me­đu­tim, sma­tra ka­ko taj no­vac ni­je i ne­će bi­ti iz­gub­ljen te da će se svih 2,6 mi­li­jar­di eura, ko­li­ko je u ovom pro­gram­skom raz­dob­lju na­mi­je­nje­no Pro­gra­mu ru­ral­nog ra­zvo­ja, us­mje­ri­ti u ru­ral­ni pros­tor za po­di­za­nje kva­li­te­te ži­vo­ta i kon­ku­rent­nos­ti po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje. – Do­bi­li smo de­talj­ne upu­te što EK od nas oče­ku­je da po­duz­me­mo i to smo već uči­ni­li. U pr­vom ko­ra­ku je Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju po no­vim pro­ce­du­ra­ma po­nov­no ana­li­zi­ra­la pro­jek­te pri­jav­lje­ne na na­tje­ča­ji­ma, a na­kon što se po­ja­vi­la sum­nja na odre­đe­ne ne­pra­vil­nos­ti, svi ti pro­jek­ti pros­li­je­đe­ni su AFCOS mre­ži na do­dat­ne pro­vje­re. Po okon­ča­nju tog pos­tup­ka znat će se sud­bi­na spor­nih pro­je­ka­ta i pro­ve­de­nih na­tje­ča­ja – od­go­va­ra Ro­mić, uvje­ren ka­ko Hr­vat­skoj zbog to­ga ne pri­je­ti kaz­na EK jer spor­ni no­vac još ni­je is­pla­ćen. – Od­go­vor­ni smo za nje­go­vo tro­še­nje kao što smo od­go­vor­ni i za tro­še­nje sred­sta­va na­ci­onal­nog pro­ra­ču­na. No­vac iz EU fon­do­va je no­vac svih gra­đa­na EU i duž­ni smo se pri­dr­ža­va­ti pra­vi­la tro­še­nja i kon­tro­le tog nov­ca – is­ti­če on. No na upit, što je iz­gled­ni­je, da će se ot­pad­nu li ne­ke tvrt­ke s lis­te ona pro­ši­ri­ti i na one is­pod cr­te, ko­ji su za­do­vo­lji­li uvje­te, ili će se po­ni­šti­ti spor­ni na­tje­čaj za mje­ru 4.1.1., od­go­va­ra ka­ko tre­ba pri­če­ka­ti re­zul­ta­te ana­li­za AFCOS mre­že, u ko­ju je uklju­čen i DORH. Zna­či li to da će u slu­ča­ju do­ka­za da je bi­lo ne­pra­vil­nos­ti tra­ži­ti od­go­vor­nost svog pret­hod­ni­ka? – Ako se po­ka­že da su ut­vr­đe­ne ne­pra­vil­nos­ti re­zul­tat ne­či­jeg ra­da ili ne­ra­da, ins­ti­tu­ci­je ko­je će to ut­vr­di­ti pos­tu­pit će suk­lad­no svo­jim nad­lež­nos­ti­ma. Spor­ni pro­jek­ti već su u sus­ta­vu pro­vje­re i sva­ka od ins­ti­tu­ci­ja čla­ni­ca AFCOS mre­že pos­tu­pa ne­ovis­no i bez pri­ti­sa­ka. Sto­ga ni­je po­treb­no po­seb­no tra­ži­ti od­go­vor­nost po­je­din­ca jer je sus­tav na­prav­ljen ta­ko da se ut­vr­đe­ne ne­pra­vil­nos­ti auto­ma­tiz­mom pro­ce­su­ira­ju – ka­zao je mi­nis­tar.

Sa­mo za mje­ru 4.1.1. ne­po­vrat­no bi se mo­glo iz­gu­bi­ti 862 mi­li­ju­na ku­na, tvr­di Z. Be­lić ANTON KLIMAN: Proš­le go­di­ne Hr­vat­sku je po­sje­ti­lo 436.000 gos­ti­ju iz Ma­đar­ske, što je rast od 19 pos­to. Iz­nim­no su nam važ­ni gos­ti iz Ma­đar­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.