Biv­ši gra­do­na­čel­nik Omi­ša na uda­ru USKOK-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - (ija)

Ivan Ška­ri­čić, biv­ši du­go­go­diš­nji gra­do­na­čel­nik Omi­ša, ne­dav­no po­nov­no iz­a­bran za še­fa omi­škog HDZ-a, na­šao se na uda­ru USKOK-a, ko­ji je pro­tiv nje­ga po­kre­nuo is­tra­gu zbog zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i ov­las­ti. USKOK sum­nji­či Ška­ri­či­ća da je kao gra­do­na­čel­nik gra­da Omi­ša od 10. sr­p­nja 2008. do 12. ožuj­ka 2013., s jed­nim druš­tvom za­klju­čio dva ugo­vo­ra o is­tra­ži­va­nju jav­nog mni­je­nja iako je bio svjes­tan da tak­va is­tra­ži­va­nja ni­su bi­la po­treb­na. Spo­me­nu­to je druš­tvo gra­du Omi­šu is­pos­tav­lja­lo ra­ču­ne, či­je je pla­ća­nje na­la­gao Ška­ri­čić te je na taj na­čin Grad Omiš, pre­ma USKOK-u ošte­ćen za 80.377 ku­na. Ška­ri­či­ća je na gra­do­na­čel­nič­koj po­zi­ci­ji za­mi­je­nio Ivan Ko­va­čić iz Mos­ta, ko­ji je na­kon Ška­ri­či­će­va po­vrat­ka u po­li­ti­ku ka­zao da su, što se nje­ga ti­če, sve ve­ze Mos­ta i HDZ-a ra­ski­nu­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.