Na­kon svad­be 50-ak gos­ti­ju za­vr­ši­lo u bol­ni­ci zbog sal­mo­ne­le

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

Iako u bol­ni­ci još uvi­jek ne mo­gu sa si­gur­noš­ću reći o če­mu je toč­no ri­ječ, ipak ka­žu da kli­nič­ka sli­ka pa­ci­je­na­ta upu­ću­je na sal­mo­ne­lu Bra­ni­mir Bra­da­rić Naj­ma­nje je 50 oso­ba u pro­tek­la dva-tri da­na za­vr­ši­lo u Op­ćoj žu­pa­nij­skoj bol­ni­ci Vin­kov­ci zbog sum­nje da su se za­ra­zi­li sal­mo­ne­lom. – Još uvi­jek ne mo­že­mo sa si­gur­noš­ću reći o če­mu je ri­ječ. Na­ime, uz­roč­nik ni­je iz­o­li­ran ta­ko da se za­sad sa­mo pret­pos­tav­lja da je ri­ječ o sal­mo­ne­li. Na sal­mo­ne­lu upu­ću­je i kli­nič­ka sli­ka pa­ci­je­na­ta – rek­la je rav­na­te­lji­ca Za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je Ka­ta Kre­šić.

I mla­do­že­nja u bol­ni­ci

Po­t­vr­di­la nam je da zbog tr­buš­nih pro­ble­ma u bol­ni­ci za­vr­ši­lo 50-ak oso­ba, ali i da ih je ve­ći­na pu­šte­na na kuć­no li­je­če­nje. Nit­ko od za­ra­že­nih ni­je u ži­vot­noj opas­nos­ti. Iz Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo na­vo­de da to ni­je ko­nač­na broj­ka za­ra­že­nih jer je u do­ti­ca­ju bi­lo mno­go vi­še lju­di. Na­ime, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, svi za­ra­že­ni bi­li su gos­ti na svad­bi ko­ja je proš­lo­ga pet­ka odr­žan u sa­li „Ba­run Trenk“u Vin­kov­ci­ma. Na svad­bi su bi­li gos­ti iz Vin­ko­va­ca, ci­je­le Sla­vo­ni­je i Hr­vat­ske pa i BiH. U bol­ni­ci su zbog is­tih simp­to­ma za­vr­ši­li i mla­do­že­nja i nje­go­vi ro­di­te­lji, no mla­do­že­nji­noj maj­ci u po­ne­dje­ljak je ope­ri­ra­no i sli­je­po cri­je­vo. Mla­do­že­nja je no­vi­na­ri­ma re­kao ka­ko, dok se ci­je­li slu­čaj ne ra­svi­je­tli i ne is­tra­ži, ne že­li ni­šta go­vo­ri­ti. Vlas­nik dvo­ra­ne u ko­joj je svad­ba odr­ža­na Bo­silj­ko Sta­nić re­kao je ka­ko se još sve is­pi­tu­je te da su uze­ti uzor­ci hra­ne ko­ja je pos­lu­že­na, opre­me, lju­di ka­ko bi se ut­vr­di­lo što se za­pra­vo do­go­di­lo.

Is­pri­ka še­fa sa­le

– Žao mi je i is­pri­ča­vam se svi­ma. Pret­pos­tav­lja­mo da je na­ša kriv­nja, no ne is­klju­ču­je­mo ni mo­guć­nost da je i ne­što dru­go po­sri­je­di jer je tih da­na ko­ri­šte­na i „tu­đa hra­na“iako to iz­bje­ga­va­mo u na­šem objek­tu. Ra­di­mo taj po­sao 12 go­di­na i ni­kad se ni­je ni­šta slič­no do­go­di­lo jer sve ra­di­mo po pro­pi­si­ma – re­kao je Sta­nić. Sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja iz­u­ze­la je uzor­ke i ra­di na ut­vr­đi­va­nju uz­roč­ni­ka za­ra­ze u sva­to­vi­ma. – Dan kas­ni­je mo­ra­la sam u bol­ni­cu jer sam ima­la ja­ke bo­lo­ve u tr­bu­hu, vi­so­ku tem­pe­ra­tu­ru, po­vra­ća­la sam. Do­bi­la sam in­fu­zi­ju ta­ko da mi je sa­da bo­lje. Me­đu­tim, u bol­ni­ci ni­sam bi­la je­di­na iz tih sva­to­va s tim simp­to­mi­ma. Na­vod­no da je odre­đe­ne tr­buš­ne pro­ble­me ima­lo vi­še od sto lju­di – rek­la nam je Ivan­ka R., jed­na od goš­ći na svad­bi te do­da­la ka­ko je u sva­to­vi­ma bi­lo od­lič­no, no da će ih pam­ti­ti i po ovo­me.

Sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja iz­u­ze­la je uzor­ke i če­ka­ju se na­la­zi. Jed­na od goš­ći ka­že ka­ko je tr­buš­ne pro­ble­me ima­lo vi­še od sto lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.