U ‘8 ži­ta­ri­ca’ pre­vi­še tro­pan­skih al­ka­lo­ida

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - (jra)

Nes­tle Adri­atic s tr­ži­šta pov­la­či pa­hu­lji­ce ‘8 ži­ta­ri­ca’ s do­dat­kom kul­tu­re Bi­fi­do­bac­te­ri­um lac­tis od 600 g, se­ri­je 52780291 iz lis­to­pa­da 2015., po­izve­de­ne u Špa­njol­skoj. Zbog po­ve­ća­ne ko­li­či­ne tro­pan­skih al­ka­lo­ida pro­izvod ne od­go­va­ra EU stan­dar­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.