Pro­jekt od 80 mi­li­ju­na eura – na če­ka­nju

Ne­da­le­ko od Ko­priv­ni­ce tre­bao se gra­di­ti re­gi­onal­ni cen­tar za če­ti­ri žu­pa­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Hr­vo­je.sla­bek@ve­cer­nji.net

No­vim pla­nom gos­po­da­re­nja ot­pa­dom do 2020. pre­is­pi­tu­ju se re­gi­onal­ni cen­tri jer ni­su u skla­du s europ­skom po­li­ti­kom, a i pre­sku­pi su Hr­vo­je Šla­bek Usvo­ji li Vla­da plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom od 2016. do 2022., ko­ji će Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša, ka­ko nam je naj­av­lje­no, u lip­nju pus­ti­ti u jav­nu ras­pra­vu, pi­ta­nje je ho­će li se na lo­ka­ci­ji Pi­škor­ni­ca ne­da­le­ko do Ko­priv­ni­ce sa­gra­di­ti re­gi­onal­ni cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom za Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ku, Va­ra­ždin­sku, Me­đi­mur­sku i Kra­pin­sko-za­gor­sku žu­pa­ni­ju, ka­ko je to pre­dvi­đao pret­hod­ni plan.

Mo­gu­će i kaz­ne

Čim je pre­uzeo funk­ci­ju, mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić dao je do zna­nja da ne pri­hva­ća kon­cept 13 re­gi­onal­nih cen­ta­ra ko­ji bi “po­kri­li” či­ta­vu Hr­vat­sku, i to iz dva­ju ključ­nih raz­lo­ga – ni­su u skla­du s europ­skom po­li­ti­kom kruž­nog gos­po­dar­stva te su pre­sku­pi i s upit­nom eko­nom­skom is­pla­ti­voš­ću. – Grad­nja 13 cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom sta­ja­la bi pet mi­li­jar­di ku­na i na njih bi se tran­s­por­ti­ra­lo oko 1,2 mi­li­jar­de to­ne ot­pa­da na go­di­nu. Pro­cje­nju­je se da bi nji­hov ope­ra­tiv­ni tro­šak iz­no­sio iz­me­đu 500 mi­li­ju­na i mi­li­jar­de ku­na, što – pre­ma kon­zer­va­tiv­noj pro­cje­ni – zna­či tro­šak od 500 do 1000 ku­na po ku­ćans­tvu go­diš­nje za zbri­nja­va­nje ot­pa­da – objaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu i do­da­ju ka­ko je s ta­ko pos­tav­lje­nim sus­ta­vom upit­no bi li Hr­vat­ska is­pu­ni­la obve­zu o odvo­je­nom pri­kup­lja­nju re­cik­la­bil­nih tva­ri od mi­ni­mal­no 50 pos­to te bi gra­do­vi i op­ći­ne mo­gli pla­ća­ti pe­na­le EU. No­vom sus­ta­vu, pre­ma na­cr­tu pla­na za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom, cilj je sma­nji­ti ko­li­či­nu ot­pa­da ko­ju bi tre­ba­lo obra­di­ti i de­po­ni­ra­ti na tek če­t­vr­ti­nu sa­daš­nje, a to se na­mje­ra­va pos­ti­ći kuć­nim kom­pos­ti­ra­njem, re­cik­laž­nim cen­tri­ma sa sor­tir­ni­ca­ma i cen­tri­ma za po­nov­nu upo­tre­bu ot­pa­da. Pi­škor­ni­ca, Koprivnica Ba­bi­na Go­ra, Kar­lo­vac Le­će­vi­ca, Split S ob­zi­rom na sma­nje­nje ko­li­či­ne ot­pa­da ko­ji će tre­ba­ti obra­di­ti i de­po­ni­ra­ti, ve­li­ki cen­tri gu­be svoj smi­sao i za­sad je si­gur­no da će se u po­gon pus­ti­ti sa­mo njih če­ti­ri. – Pred otva­ra­njem se na­la­ze dva cen­tra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom, Ma­riš­ći­na u Ri­je­ci i Ka­šti­jun u Pu­li. Po pos­to­je­ćem kon­cep­tu re­ali­zi­ra­ju se cen­tri za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­lja­ne Do­nje u Za­dru i Bi­ka­rac u Ši­be­ni­ku, zbog vi­so­ke fa­ze pri­prem­lje­nos­ti pro­je­ka­ta i za­po­če­tog pos­tup­ka jav­ne na­ba­ve – ka­žu u Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša.

Tra­že is­pla­ti­vost pro­jek­ta

Što se Pi­škor­ni­ce ti­če, nes­luž­be­no doz­na­je­mo da taj pro­jekt, uvr­šten me­đu stra­te­ške dr­žav­ne pro­jek­te biv­še Vla­de i pro­ci­je­njen na oko 80 mi­li­ju­na eura, još ni­je u pot­pu­nos­ti od­ba­čen. Mi­nis­tar­stvo na­vod­no oče­ku­je do­ka­ze da će Pi­škor­ni­ca bi­ti is­pla­tiv pro­jekt, od­nos­no da će bi­ti do­volj­no ot­pa­da za pro­jek­ti­ra­ne ka­pa­ci­te­te, i u tom će se slu­ča­ju cen­tar iz­gra­di­ti. U su­prot­no­me, što je u ovo­me tre­nut­ku iz­vjes­ni­je, mo­rat će se pre­pro­jek­ti­ra­ti za pre­ra­du ma­nje ko­li­či­ne ot­pa­da.

Grad­nja 13 cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom ko­šta­la bi pet mi­li­jar­di ku­na

M. SUŠENJ/PIXSELL

Na od­la­ga­li­štu Pi­škor­ni­ca za­vr­ša­va ot­pad iz Ko­priv­ni­ce

Ma­nje ot­pa­da Iz Mi­nis­tar­stva za za­šti­tu oko­li­ša ka­žu da je no­vim pla­nom cilj sma­nji­ti ko­li­či­nu ot­pa­da za 50%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.