Za­bra­na ma­ra­me na ra­du mo­gla bi bi­ti za­ko­ni­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Za­bra­na is­lam­ske ma­ra­me u pro­fe­si­onal­nom okru­že­nju mo­že se oprav­da­ti u ok­vi­ru “po­li­ti­ke ne­utral­nos­ti” ko­ju odre­di tvrt­ka, oci­je­nio je ju­čer glav­ni od­vjet­nik Eu­rop­skog su­da. Sud će tu na­po­me­nu mo­ći uze­ti u ob­zir pri do­no­še­nju od­lu­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.