Li­ber­ta­ri­ja­nac Joh­n­son ide pro­tiv Trum­pa i Hil­lary Clin­ton

Ma­lo tko zna da je on pri­je če­ti­ri go­di­ne do­bio 1,2 mi­li­ju­na gla­so­va

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Biv­ši re­pu­bli­ka­nac i gu­ver­ner dr­ža­ve New Mexi­co na­da se da bi mo­gao po­no­vi­ti, a mo­žda čak i pre­ma­ši­ti re­zul­tat s proš­lih iz­bo­ra Vi­jest da je Gary Joh­n­son pos­tao pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Li­ber­ta­ri­jan­ske stran­ke ni­je oso­bi­to uz­bu­di­la ame­rič­ke me­di­je. O ovo­me biv­šem re­pu­bli­kan­cu, ko­ji je u dva man­da­ta bio gu­ver­ner dr­ža­ve New Mexi­co, svjet­ska jav­nost ma­lo to­ga zna. Go­to­vo je ne­poz­na­to da je on bio kan­di­dat i na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma pri­je če­ti­ri go­di­ne i da je do­bio vi­še od 1,2 mi­li­ju­na gla­so­va, oko 1 pos­to gla­so­va na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. No­mi­na­ci­ju je 2011. is­tak­nuo ka­ko re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat, no nit­ko ga ni­je shva­ćao oz­bilj­no, pa je no­mi­na­ci­ju vr­lo br­zo po­vu­kao i pre­šao u Li­ber­ta­ri­jan­sku stan­ku u ko­joj je obja­vio svo­ju kan­di­da­tu­ru te je i do­bio.

Dro­ga i is­tos­pol­ni bra­ko­vi

Li­ber­ta­ri­jan­ci su stran­ka ko­ja pro­mo­vi­ra gra­đan­ske slo­bo­de, za­la­že se pro­tiv bi­lo kak­ve stra­ne in­ter­ven­ci­je i udru­ži­va­nja u ve­li­ke voj­ne or­ga­ni­za­ci­je, a na gos­po­dar­skom pla­nu za­la­žu se za pos­lo­va­nje u ko­jem dr­ža­va ne bi ima­la ni­kak­va utje­ca­ja. Kon­cep­ci­ja so­ci­jal­ne dr­ža­ve ni­ka­ko im ni­je bli­ska, što­vi­še, za­la­žu se za nje­no uki­da­nje. Je­dan od za­nim­lji­vi­jih po­da­ta­ka o po­li­ti­ci iza ko­je sto­ji ova stran­ka jest da se za­la­žu za le­ga­li­za­ci­ju is­tos­pol­nih bra­ko­va i svih vr­sta opoj­nih dro­ga. To je Joh­n­so­nu vje­ro­jat­no bi­la mo­ti­va­ci­ja da u Ka­li­for­ni­ji pos­ta­ne suv­las­nik tvrt­ke ko­ja se ba­vi tr­go­vi­nom ma­ri­hu­anom za me­di­cin­sku upo­tre­bu. Iako stran­ka ni­ka­da ni­je ima­la pred­stav­ni­ka u Kon­gre­su, u broj­nim sa­vez­nim dr­ža­va­ma oni ima­ju zas­tup­ni­ke i dru­ge iz­a­bra­ne duž­nos­ni­ke. Na­kon što je Joh­n­son obja­vio ula­zak u utr­ku za Bi­je­lu ku­ću, na­prav­lje­na su i pr­va is­tra­ži­va­nja po­pu­lar­nos­ti pre­ma ko­ji­ma Hil­lary Clin­ton ima 42, Do­nald Trump 34, Joh­n­son čak 11 pos­to po­dr­ške bi­ra­ča. No ana­li­ti­ča­ri su tih 11 pos­to pro­tu­ma­či­li ma­lo dru­ga­či­je. Oni tvr­de da su u an­ke­ti po­dr­šku “tre- ćem čo­vje­ku” da­li oni ko­ji su ne­za­do­volj­ni s kan­di­da­ti­ma iz dvi­ju ve­li­kih stra­na­ka i da ta po­dr­ška vje­ro­jat­no ne­će re­zul­ti­ra­ti to­li­kim pos­tot­kom gla­so­va na iz­bo­ri­ma.

Kob­ni Ralph Na­der

Ka­da se pri­dru­žio li­ber­ta­ri­jan­ci­ma, pos­tao je i suv­las­nik tvrt­ke za tr­go­vi­nu ma­ri­hu­anom U is­tra­ži­va­nji­ma Clin­to­no­va do­bi­va 42, Trump 34, a Joh­n­son 11 pos­to po­dr­ške bi­ra­ča

Na­jus­pješ­ni­ji tre­ći kan­di­da­ti do sa­da su bi­li ne­za­vis­ni Ross Per­rot, ko­ji je na iz­bo­ri­ma 1992. do­bio go­to­vo 20 mi­li­ju­na gla­so­va. Kan­di­dat Ze­le­ne stran­ke Ralph Na­der do­bio je 2000. go­di­ne go­to­vo tri mi­li­ju­na gla­so­va, od če­ga 100 ti­su­ća u spor­noj Flo­ri­di. Mno­gi ga op­tu­žu­ju da je svo­jom kan­di­da­tu­rom ugro­zio kan­di­da­ta de­mo­kra­ta Ala Go­rea, od­nos­no da je po­mo­gao Ge­or­geu Bu­shu da do­đe na vlast. Da ni­je bi­lo Na­de­ra, Go­re bi ko­mot­no do­bio Flo­ri­du i po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma.

REUTERS

Za sa­da još ni­je iz­vjes­no ko­me bi Gary Joh­n­son mo­gao odu­ze­ti gla­so­ve. No na­kon obja­ve kan­di­da­tu­re, on je u svom go­vo­ru dos­ta oš­tro na­pao Do­nal­da Trum­pa , dok je Clin­to­no­va os­ta­la re­la­tiv­no po­šte­đe­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.