Re­zer­va­ci­je za auto­bus­nu kar­tu obvez­ne, a nema ih

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ro­man Ro­žan­ko­vić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Pi­šem zbog ne­ugod­nos­ti ko­je sam do­ži­vio s pri­je­voz­ni­kom Sa­mo­bor­ček. S ob­zi­rom na to da sam već iz­gu­bio vre­me­na i ži­va­ca, na­dam se da će mo­je pi­smo po­mo­ći ba­rem da se tak­ve stva­ri ne do­ga­đa­ju dru­gi­ma kroz se­zo­nu. Dak­le, pu­to­vao sam sa su­pru­gom auto­bu­som iz Za­gre­ba u Bi­ograd. U pe­tak smo ku­pi­li po­vrat­nu kar­tu Zagreb – Bi­ograd – Zagreb, su­bo­ta 9.30 – ne­dje­lja 18.30. Rek­li su nam da je re­zer­va­ci­ja obvez­na i da re­zer­vi­ra­mo ka­da do­đe­mo u Bi­ograd. To smo i uči­ni­li. Ali ka­da smo rek­li da ho­će­mo re­zer­va­ci­ju za ne­dje­lju, rek­li su nam da ne­ma­ju. Ali ka­ko ne­ma­te kad ste nam pro­da­li kar­tu i nor­mal­no pi­še da se mo­že­mo vra­ti­ti u ne­dje­lju? Pa vi­di­te, pro­du­lje­ni je vi­kend, ni­su oni zna­li. Ali ima­mo obve­ze u Za­gre­bu, ne­ma­mo gdje os­ta­ti. Pro­bat će­mo vam na­ći mjes­ta... I gos­po­đa je zva­la oko­lo da vi­di i ni­šta, tra­ži­la da se po­ša­lje no­vi auto­bus jer ni­smo bi­li je­di­ni ko­ji su os­ta­li bez kar­te. Ni­šta. Do­đi­te su­tra pa će­mo vi­dje­ti. Su­tra­dan do­đe­mo i naš­li su jed­nu re­zer­va­ci­ju. A dru­gu nema šan­se, pri­če­kaj­te auto­bus u 13.30 sa­ti, taj se vra­ća pa pi­taj­te šo­fe­ra. Kra­tak od­go­vor – nema šan­se, zo­vi­te upra­vu, mi ne­ma­mo ve­ze s tim. Da zo­vem upra­vu u ne­dje­lju po­pod­ne?! Doz­na­li smo i da nema mjes­ta u bu­su već tri da­na, a oni bez pro­ble­ma dr­že otvo­ren taj ter­min po­vrat­ka i ne pa­da im na­pa­met sla­ti no­vi auto­bus. Da smo zna­li da nema mjes­ta na po­vrat­ku, ne bi­smo ni re­zer­vi­ra­li kar­tu. Umjes­to uži­va­nja dan i pol na mo­ru, bru­tal­no živ­ci­ra­nje. U 17.30 sa­ti doš­li smo na bi­ograd­ski auto­bus­ni ko­lo­dvor i od­mah su nas pre­poz­na­li i rek­li da je mo­je sje­da­lo broj 6 – su­pru­ga na broj 32. Na kra­ju je sve do­bro za­vr­ši­lo, ali tak­va neo­r­ga­ni­za­ci­ja za ko­ju nit­ko ne od­go­va­ra mo­gu­ća je sa­mo u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.