Kon­tro­la zna­či si­gur­ni­ju vož­nju

Bi­lo po­vre­me­nim ak­ci­ja­ma ili traj­nim po­nu­da­ma, broj­ni ser­vi­si nu­de pre­gled za 1 kn

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Koč­ni­ce, gu­me, ulje, ovjes, ra­s­hlad­na te­ku­ći­na, kli­ma­ti­za­cij­ski ure­đaj... To je sa­mo kra­ći po­pis ele­me­na­ta ko­je na autu va­lja pro­vje­ri­ti Re­do­vi­ti ser­vis­ni pre­gle­di auto­mo­bi­la – ko­je je pro­izvo­đač pro­pi­sao u toč­no odre­đe­nim vre­men­skim i ki­lo­me­tar­skim in­ter­va­li­ma te su uvjet za za­dr­ža­va­nje tvor­nič­kog jam­s­tva na (no­vi) auto­mo­bil – ni­su do­volj­ni da bi auto­mo­bil os­tao u is­prav­nom i si­gur­nom sta­nju. Auto­mo­bil je, na­ime, skup vi­še ili ma­nje kom­pli­ci­ra­nih me­ha­nič­kih i elek­tro­nič­kih sklo­po­va. Nje­go­vi se di­je­lo­vi ko­ri­šte­njem tro­še, a ni­je sve­jed­no ni u kak­vim se uvje­ti­ma auto­mo­bil ko­ris­ti. Po­jed­nos­tav­lje­no, ne mo­že se auto­mo­bil vo­zi­ti od jed­nog do dru­gog obvez­nog ser­vi­sa a da ga se iz­me­đu dva ser­vis­na in­ter­va­la ne po­gle­da. Ru­ku vlas­ni­ka tre­ba re­do­vi­to osje­ti­ti na gu­ma­ma, na šip­ki za kon­tro­lu ra­zi­ne ulja u mo­to­ru, na sprem­ni­ku te­ku­ći­ne za pra­nje vje­tro­bran­skog stak­la. Ru­ku ser­vi­se­ra pak tra­ži vi­še seg­me­na­ta – od koč­ni­ca, amor­ti­ze­ra, uprav­ljač­kog sklo­pa do aku­mu­la­to­ra, sus­ta­va ra­s­hla­đi­va­nja i os­vjet­lje­nja. Ni­je taj­na da odr­ža­va­nje auto­mo­bi­la ko­šta i kad nema ne­pla­ni­ra­nih ošte­će­nja i kva­ro­va. No, an­ga­ži­ra­te li se ma­lo, pro­vje­ri­te li ak­tu­al­ne po­nu­de u ov­la­šte­nim ser­vi­si­ma, ali i u kvar­tov­skim ra­di­oni­ca­ma, pu­no će­te to­ga mo­ći oba­vi­ti po­volj­ni­je, a ne­ke kon­tro­le nu­de se i bes­plat­no. Pri­mje­ri­ce, u Ope­lo­vim ov­la­šte­nim sa­lo­ni­ma za jed­nu će vam ku­nu oba­vi­ti vi­zu­al­ni pre­gled vo­zi­la u 24 toč­ke. Slič­ne pre­ven­tiv­ne pre­gle­de za sim­bo­lič­nu ku­nu sva­ke go­di­ne nu­de i Vol­k­swa­gen, Ško­da, Se­at, Au­di, Hyun­dai... Pri­je ne­go što se upu­ti­te u ser­vis, pro­vje­ri­te ipak je li u ser­vi­su za va­še vo­zi­lo tre­nu­tač­no ak­tu­al­na ‘ak­ci­ja za ku­nu’. Ako ni­je, una­pri­jed pi­taj­te za ci­je­nu ka­ko bis­te je mo­gli us­po­re­di­ti s dru­gim po­nu­da­ma. Do 30. lip­nja u ov­la­šte­nim Ci­tro­en i DS ser­vi­si­ma ak­tu­alan je po­pust od 10% na pre­gled kli­ma-ure­đa­ja. Do kra­ja ko­lo­vo­za za 299 kn u ov­la­šte­nim ser­vi­si­ma za Re­na­ul­to­va vo­zi­la nu­di se pre­gled kli­ma-ure­đa­ja, pre­gled sta­nja fil­tra put­nič­kog pros­to­ra, is­pi­ti­va­nje tla­ka ra­s­hlad­nog pli­na kli­ma-ure­đa­ja i pu­nje­nje kli­ma­ure­đa­ja ra­s­hlad­nim pli­nom. Za za­mje­nu fil­tra pe­lu­di u Ope­lo­vim se ser­vi­si­ma nu­di po­pust od 30%. Po­volj­ni­jih po­nu­da, dak­le, ima.

Ne­ki pre­ven­tiv­ne pre­gle­de vo­zi­la nu­de i bes­plat­no ra­ču­na­ju­ći da će do­bi­ti no­ve kli­jen­te Mno­gi auto­ser­vi­si funk­ci­oni­ra­ju po prin­ci­pu ra­ni­je naj­a­ve pa na vri­je­me ugo­vo­ri­te ter­min

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.