Ne če­kaj­te zad­nji tren za pre­gled

Ne­ke stva­ri, po­put tla­ka zra­ka u gu­ma­ma i ra­zi­nu ulja u mo­to­ru, sva­ka­ko mo­ra­te kon­tro­li­ra­ti sa­mi, a za dru­ge oti­đi­te k me­ha­ni­ča­ru da vam pre­gle­da auto­mo­bil

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Na pro­vje­ru sta­nja auto­mo­bi­la oti­đi­te ne­ko­li­ko da­na pri­je pu­to­va­nja jer se uvi­jek mo­že ne­što za­kom­pli­ci­ra­ti S tro­je dje­ce i prt­ljaž­ni­kom pu­nim kao čep, sprem­na za de­se­tod­nev­no lje­to­va­nje, sti­gla je proš­log lje­ta jed­na obi­telj u za­gre­bač­ki ser­vis Molydon na kon­tro­lu auto­mo­bi­la ne­po­sred­no pri­je pu­to­va­nja na go­diš­nji od­mor. – Ni­je ri­jet­kost da nam do­la­ze na pre­gled auta lju­di ko­ji su za­pra­vo već kre­nu­li na put. Osim što smi­ješ­no iz­gle­da da če­ka­ju s dje­com dok se pre­gled oba­vi i što na­šim ser­vi­se­ri­ma ne­kad sme­ta nji­ho­va prt­lja­ga, ni­je baš zgod­no tik pri­je pu­ta do­la­zi­ti na pre­gled, jer se uvi­jek mo­že ne­što za­kom­pli­ci­ra­ti. Mo­žda za­tre­ba na­pra­vi­ti ne­ki ve­ći po­pra­vak ili se mo­že do­go­di­ti da ne­ma­mo na skla­di­štu ne­ki auto­mo­bil­ski dio ko­ji tre­ba ugra­di­ti, pa i da se taj dio mo­ra če­ka­ti ne­ko­li­ko da­na – go­vo­ri nam vo­di­telj Molydon ser­vi­sa u Se­sve­ta­ma Go­ran Ša­ba­rić. Sto­ga, na pre­gled pri­je od­la­ska na go­diš­nji od­mor sva­ka­ko oti­đi­te ne­ko­li­ko da­na pri­je pu­to­va­nja ka­ko bi se even­tu­al­ni pro­ble­mi bez pro­ble­ma uk­lo­ni­li. A što sve tre­ba pre­gle­da­ti pri­je pu­to­va­nja? Ne­ke stva­ri mo­že­te i tre­ba­li bis­te bez ob­zi­ra na du­že pu­to­va­nje sa­mi kon­tro­li­ra­ti, a za ne­ke će­te ipak mo­ra­ti u ser­vis. – Kod nas je kon­trol­ni pre­gled auto­mo­bi­la u 40 to­ča­ka bes­pla­tan i tra­je od 15 mi­nu­ta do po­la sa­ta. Po­treb­no je na­pra­vi­ti kom­plet­nu ru­tin­sku pro­vje­ru auto­mo­bi­la jer nema ma­nje važ­nih kom­po­nen­ti, a ona uklju­ču­je i ra­ču­nal­nu di­jag­nos­ti­ku pri­klju­če­njem po­seb­nog ra­ču­nal­nog pro­gra­ma na ra­ču­na­lo auto­mo­bi­la i fi­zič­ki pre­gled vo­zi­la u 40 to­ča­ka ko­ji, me­đu os­ta­lim, uklju­ču­je kon­tro­lu pro­vje­re gu­ma, koč­ni­ca, ci­je­log is­puš­nog sus­ta­va, ovje­sa, kli­ma- ure­đa­ja, svje­tla... Dak­le, pro­vje­ra­va­ju se svi vi­tal­ni di­je­lo­vi auto­mo­bi­la. Sva­ki bi vo­zač mo­rao sam re­do­vi­to kon­tro­li­ra­ti, pri­mje­ri­ce, tlak u gu­ma­ma i ra­zi­nu ulja u mo­to­ru – ka­že Ša­ba­rić.

Ra­ču­nal­na di­jag­nos­ti­ka

Pro­vje­ra­va se ra­de li sve kom­po­nen­te pra­vil­no, od­nos­no ra­de li uop­će, a pod ra­ču­nal­nom di­jag­nos­ti­kom po­dra­zu­mi­je­va se ot­kri­va­nje uz­roč­ni­ka kva­ra na mo­to­ru ko­ji se naj­češ­će sig­na­li­zi­ra pu­tem svje­tlos­ne lam­pi­ce na kon­trol­noj plo­či auto­mo­bi­la. Naj­češ­će se simp­to­mi ko­je je uočio vo­zač pro­vje­ra­va­ju spa­ja­njem vo­zi­la na di­jag­nos­tič­ki ure­đaj. Pod di­jag­nos­ti­kom se po­dra­zu­mi­je­va i mje­re­nje kom­pre­si­je, is­pi­ti­va­nje do­vo­da go­ri­va, mje­re­nje is­puš­nih pli­no­va i os­ta­lo­ga. Pre­ven­tiv­nim pre­gle­di­ma i ser­vi­som spre­ča­va se mo­guć­nost nas­tan­ka kva­ra na vo­zi­lu. Pro­izvo­đa­či u da­naš­nja vo­zi­la ugra­đu­ju elek­tro­nič­ke sus­ta­ve ko­ji pra­te rad vo­zi­la i pra­vo­dob­no sig­na­li­zi­ra­ju ne­is­prav­nost u ra­du. Ugra­đe­no ra­ču­na­lo pra­ti rad elek­tro­nič­kih sen­zo­ra, bi­lje­ži raz­li­či­te do­ga­đa­je i ne­is­prav­nos­ti te pra­vo­dob­no sig­na­li­zi­ra kvar pu­tem lam­pi­ca na kon­trol­noj plo­či ili one­mo­gu­ća­va rad vo­zi­la. Ali, važ­no je na­gla­si­ti da je­di­no obu­če­ni struč­nja­ci uz po­moć ra­ču­nal­ne di­jag­nos­ti­ke mo­gu da­ti pre­ci­zan od­go­vor o uz­ro­ku pro­ble­ma.

Pro­vje­ra te­ku­ći­na

Sva­kom se vo­za­ču pre­po­ru­ču­je da ra­zi­nu mo­tor­nog ulja pro­vje- ra­va sva­ki mje­sec. Ako vo­ze sta­ri­ji auto­mo­bil ko­ji tro­ši ma­lo vi­še ulja, pre­po­ru­ču­je im se da stal­no uz se­be u automobilu ima­ju bar jed­nu li­tru mo­tor­nog ulja ka­ko bi ga mo­gli do­li­ti ka­da uoče da ga ne­dos­ta­je u mo­to­ru. Pri­mje­ri­ce, 1 de­ci­li­tar ulja sva­kih 1000 ki­lo­me­ta­ra. Ra­zi­na ra­s­hlad­ne te­ku­ći­ne u pra­vi­lu se pro­vje­ra­va dva pu­ta go­diš­nje – pri­je lje­ta i zi­me – ali ne bi tre­bao bi­ti pro­blem pro­vje­ri­ti ra­zi­nu te­ku­ći­ne sva­ki put ka­da se otvo­ri pok­lo­pac mo­to­ra. Pri­je od­la­ska na put ta­ko­đer tre­ba pro­vje­ri­ti te­ku­ći­nu za pra­nje vje­tro­bran­skog stak­la, ka­ko zbog lo­še vid­lji­vos­ti ne bi doš­li u opas­nu si­tu­aci­ju. Ta­ko­đer, na pre­gle­du se pro­vje­ra­va i koč­na te­ku­ći­na, a obvez­na je i pro­vje­ra ulja u mje­nja­ču i ser­vo­ure­đa­ju.

Pro­vje­ra koč­nog sus­ta­va

Pro­vje­ra­va se deb­lji­na koč­nih plo­či­ca i di­sko­va (mo­ra­ju se mi­je­nja­ti ka­da je pre­ko­ra­če­na mi­ni­mal­na deb­lji­na ili ako su nas­ta­le pu­ko­ti­ne, du­bo­ki uto­ri ili braz­de, od­no- sno ako su nas­ta­le de­for­ma­ci­je), kva­li­te­ta koč­nog ulja (mo­ra bi­ti pos­to­ja­na, a ne za­ku­ha­ti zbog in­ten­ziv­nog ko­če­nja ili za­mrz­nu­ti se ili zgus­nu­ti na hlad­nom vre­me­nu). Gle­da se i sta­nje gu­me­nih i me­tal­nih koč­nih ci­je­vi, sta­nje saj­li ruč­ne koč­ni­ce...

Pro­vje­ra gu­ma

Mje­ri se du­bi­na pro­fi­la na gu­ma­ma. Pre­ma za­ko­nu, vož­nja zi­mi ni­je do­pu­šte­na ako ne­ma­te naj­ma­nje 4 mm pro­fil na ljet­nim gu­ma­ma, a pre­po­ru­ka je mi­je­nja­ti ih i ne vo­zi­ti na nji­ma ni u to­pli­jem di­je­lu go­di­ne ako je du­bi­na ša­re ma­nja od 2-3 mm. Tlak u gu­ma­ma tre­bao bi se pro­vje­ra­va­ti sva­ka dva tjed­na, ali obvez­no pri­je pu­to­va­nja. Ako ne­ma­te vlas­ti­ti mje­rač tla­ka u gu­ma­ma, mo­že­te ga pro­na­ći na sko­ro sva­koj ben­zin­skoj pos­ta­ji. U knji­ži­ci vo­zi­la ili na na­ljep­ni­ci ko­ja se obič­no na­la­zi unu­tar otvo­ra sprem­ni­ka za go­ri­vo ili na ok­vi­ru pred­njih vra­ta tre­ba po­gle­da­ti ko­ji je pro­pi­sa­ni tlak u gu­ma­ma za vaš auto­mo­bil. U ser­vi­su će vam pre­gle­da­ti i za­teg­nu­tost ko­ta­ča ki­lo­klju­čem, ko­ja je raz­li­či­ta za po­je­di­ni auto­mo­bil. Ako sa­mi za­te­že­te na­pla­tak, ne­moj­te ga pre­vi­še za­teg­nu­ti (čes­to se do­ga­đa) jer mo­že do­ći do ošte­će­nja vij­ka i ma­ti­ca, ali, da­ka­ko, ne­moj­te ga ni pres­la­bo za­teg­nu­ti.

Pre­gled po­dvo­zja

Auto­mo­bil se po­di­že di­za­li­com i pro­vje­ra­va se po­dvo­zje, od sta­nja ele­me­na­ta ovje­sa do pro­vje­re kom­plet­nog is­puš­nog sus­ta­va. Pre­gle­da­va­ju se pri­je­nos­ni me­ha­niz­mi, po­lu­ge i zglo­bo­vi uprav­lja­ča, oso­vi­ne, gla­vi­na ko­ta­ča, sta­nje na­pla­ta­ka, amor­ti­ze­ra, opru­ga, po­lo­žaj ovje­sa i zglo­bo­vi

ovje­sa. De­ta­ljan pre­gled is­puš­nog sus­ta­va mo­že sa­dr­ža­va­ti i kon­tro­lu ka­ta­li­za­to­ra, kon­tro­lu lam­b­da son­di, kon­tro­lu DPF fil­te­ra, no­sa­ča is­puš­nih ci­je­vi i lo­na­ca.

Tes­ti­ra­nje ba­te­ri­je

Aku­mu­la­to­ri su da­nas go­to­vo svi her­me­tič­ki za­tvo­re­ni i ima­ju vi­jek tra­ja­nja od tri do pet go­di­na. Kon­tro­la is­prav­nos­ti aku­mu­la­to­ra sas­tav­ni je dio bes­plat­nog pre­gle­da vo­zi­la. Aku­mu­la­to­ri se tes­ti­ra­ju uz po­moć po­seb­nih ure­đa­ja. Vol­t­me­trom se mje­ri uku­pan na­pon aku­mu­la­to­ra u mi­ro­va­nju, a are­ome­trom gus­to­ća ki­se­li­ne.

Pro­vje­ra kli­ma-ure­đa­ja

Pri­je lje­ta sva­ka­ko tre­ba pro­vje­ri­ti i is­prav­nost kli­ma-ure­đa­ja. Kom­ple­tan pre­gled uklju­ču­je pro­vje­ru mo­gu­ćeg is­tje­ca­nja pli­na iz sus­ta­va, pre­gled fil­tra kli­me, fil­tra ka­bi­ne te kon­tro­lu elek­trič­ne ins­ta­la­ci­je sus­ta­va kli­ma-ure­đa­ja. Po po­tre­bi se na­do­pu­nja­va plin i ser­vi­si­ra kli­ma-ure­đaj, a mo­že se do­go­di­ti da je po­treb­na i re­pa­ra­ci­ja kom­pre­so­ra kli­ma-ure­đa­ja.

Pre­gled sig­na­li­za­ci­je

Pre­gled svje­tlos­ne sig­na­li­za­ci­je obu­hva­ća kon­tro­lu krat­kog svje­tla, du­gog svje­tla, pred­njeg svje­tla za ma­glu, pred­nje­ga po­zi­cij­skog svje­tla, po­ka­zi­va­ča smje­ra, straž­nje­ga po­zi­cij­skog svje­tla, koč­nog svje­tla i svje­tla re­gis­tar­ske plo­či­ce.

Sa­vjet maj­sto­ra Go­ran Ša­ba­rić pre­gle­dat će auto­mo­bil za 15 mi­nu­ta do po­la sa­ta i pred­lo­ži­ti što se even­tu­al­no tre­ba po­pra­vi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.