Di­jag­no­za kva­ra, ot­klju­ča­va­nje ili ču­va­nje auto­mo­bi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Osim što se ba­ve vu­čom vo­zi­la, ne­ke vuč­ne služ­be mo­gu vam po­mo­ći i u broj­nim dru­gim si­tu­aci­ja­ma. Re­ci­mo da ste, pri­mje­ri­ce, u auto­mo­bil uto­či­li kri­vo go­ri­vo – us­lu­ga is­ta­ka­nja i zbri­nja­va­nja po­greš­no uto­če­nog go­ri­va sta­jat će vas 435 ku­na. Ako ste za­klju­ča­li vo­zi­lo u ko­jem se na­la­zi ključ, a ne­ma­te re­zerv­ni, ci­je­na us­lu­ge otva­ra­nja vo­zi­la iz­no­si 375 ku­na, od­nos­no 625 za vo­zi­la s elek­tro­nič­kim blo­ka­da­ma. Ako na li­cu mjes­ta za­tra­ži­te di­jag­no­zu kva­ra i po­pra­vak, do 30 mi­nu­ta ra­da pla­tit će­te 260 ku­na. Uz nak­na­du od 30 kn po da­nu, ne­ke vuč­ne služ­be nu­de i us­lu­ge ču­va­nja vo­zi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.