Ušte­di­te 21,74% s ENC-om i čak 44% uz dva krat­ka iz­la­ska s auto­ces­te

Is­tar­ski ip­si­lon od da­nas skup­lji 10 pos­to, ali za pret­plat­ni­ke je ci­je­na os­ta­la is­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Naj­skup­lja auto­ces­ta u Hr­vat­skoj od Za­gre­ba do Mac­lja sto­ji 48 ku­na, ali uz iz­la­zak u Za­bo­ku i Kra­pi­ni pla­tit će­te sa­mo 27 ku­na

Ni­je te­ško iz­ra­ču­na­ti da će vam se be­skon­tak­t­no pla­ća­nje ces­ta­ri­ne, po­pu­lar­ni ENC (elek­tro­nič­ka na­pla­ta ces­ta­ri­ne), ka­ko se zo­ve pret­plat­na kar­ti­ca Hr­vat­skih auto­ces­ta (HAC) za pla­ća­nje auto­ces­te ili, pri­mje­ri­ce, Smart card Auto­ces­te Zagreb – Ma­celj (AZM), is­pla­ti­ti vr­lo br­zo. Na auto­ces­ta­ma ko­ji­ma uprav­lja HAC i Auto­ces­ta Ri­je­ka – Zagreb te Bi­na Is­tra (Is­tar­ski ip­si­lon) mo­že se pla­ća­ti ENC-om i pri­tom će­te šte­dje­ti 21,74 pos­to, a mo­guć je i se­zon­ski ENC od 1. stu­de­nog do 31. ožuj­ka uz 33,48 % po­pus­ta. HAC nu­di dvi­je os­nov­ne vr­ste ENC ure­đa­ja, pa­ke­te ili pret­pla­tu, a oba u ko­nač­ni­ci ima­ju po­pust od 21,74%. Naj­jef­ti­ni­ji pa­ket sto­ji 380,61 ku­na uz ko­ji do­bi­va­te ces­ta­ri­nu u iz­no­su 333 ku­ne s već obra­ču­na­nim po­pus­tom od 21,74% i ENC ure­đaj vri­jed­nos­ti 120 ku­na.

Ljet­no po­skup­lje­nje

Dru­gi je mo­del pret­pla­ta pri ko­joj jed­no­krat­na ci­je­na ENC ure­đa­ja iz­no­si 122 ku­ne a iz­nos pret­pla­te je mi­ni­mal­no 100 ku­na. Pri­mje­ri­ce, upla­ti­te li 258,61 ku­nu (uz 122 ku­ne za ure­đaj do­la­zi­mo do ci­je­ne naj­jef­ti­ni­jeg pa­ke­ta od 380,61 ku­nu) na ENC ra­ču­nu do­bi­va­te 330,46 ku­na ces­ta­ri­ne. Zna­či, kraj­nji po­pust je jed­nak kod obje ver­zi­je ENC ure­đa­ja i iz­no­si 21,74 %, a obje se mo­gu i na­do­pu­nja­va­ti. Na­do­pla­tu mo­že­te oba­vi­ti na HAC pro­daj­nim mjes­ti­ma, SMS bo­no­vi­ma ili kre­dit­nim kar­ti­ca­ma. Pri­mje­ri­ce, ako svoj ra­čun že­li­te do­pla­ti­ti s 200 ku­na ces­ta­ri­ne, HAC-u će­te pla­ti­ti 156,52 ku­ne, od­nos­no 21,74 pos­to ma­nje od stvar­ne ci­je­ne ces­ta­ri­ne. Uvjet da se ENC ure­đaj HAC-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.