Sta­rom ces­tom šte­di­te ces­ta­ri­nu i go­ri­vo

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Ako ima­te vre­me­na i nig­dje vam se ne žu­ri, pu­to­va­nje sta­rom ces­tom mo­že bi­ti vr­lo ugod­no, ka­ko za vaš džep ta­ko i za vas kao vo­za­ča i put­ni­ke. Is­ti­na, auto­ces­ta je ipak naj­si­gur­ni­ja, ali ako se na auto­ces­ti do­go­di pro­met­na ne­sre­ća, naj­češ­će je ja­ko opas­na, dok se dr­žav­nim ces­ta­ma vo­zi ipak mno­go spo­ri­je i ako će­te se dr­ža­ti pra­vi­la pu­to­vat će­te la­god­no. U špi­ca­ma su na sta­rim ces­ta­ma u pra­vi­lu ma­nje gu­žve mo­že ko­ris­ti­ti na Is­tar­skom ip­si­lo­nu otvo­ren je Bi­na Is­tra ko­ris­nič­ki ENC ra­čun. Bi­na Is­tra nu­di i vlas­ti­te ENC pa­ke­te, ko­ji­ma mo­že­te os­tva­ri­ti i do 50% po­pus­ta na tu­ne­lu Uč­ka i do 30% po­pus­ta na os­ta­lim di­oni­ca­ma. A upra­vo Bi­na Is­tra od da­nas, 1. lip­nja pa do 30.9., se­zon­ski po­skup­lju­je ci­je­nu ces­ta­ri­ne za 10%, ka­ko ka­žu, zbog ve­ćeg an­ga­žma­na u odr­ža­va­nju auto­ces­te i po­ve­ća­nju mje­ra si­gur­nos­ti pro­me­ta u ljet­nim mje­se­ci­ma. Ta­ko će, pri­mje­ri­ce, pro­la­zak kroz tu­nel Uč­ku za osob­ni auto­mo­bil sa­da sta­ja­ti 33 umjes­to 30 ku­na. Dobra vi­jest za ko­ris­ni­ke ENC ure­đa­ja jest da po­skup­lje­nja za njih ne­će bi­ti. Auto­ces­ta Zagreb – Ma­celj ima vlas­ti­tu Smart pret­plat­nu kar­ti­cu i na njoj ne vri­je­de ENC ure­đa­ji dru­gih kon­ce­si­ona­ra. Uz AZM kar­ti­cu šte­di­te 25 pos­to ci­je­ne ces­ta­ri­ne na nji­ho­voj auto­ces­ti. Ali, na auto­ces­ti ne­go na auto­ces­ta­ma ko­ji­ma vo­ze go­to­vo svi stra­ni tu­ris­ti. Pu­to­va­nje dr­žav­nom ces­tom pri­li­ka je i za upoz­na­va­nje s di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske kroz ko­je naj­češ­će sa­mo pro­đe­mo, pri­mje­ri­ce, Li­ke i Gor­skog ko­ta­ra. Sto­ga, mo­že­te pri­je po­la­ska is­pla­ni­ra­ti iz­let, a no­vac ko­ji ušte­di­te ne­pla­ća­njem ces­ta­ri­ne i go­ri­va (la­ga­ni­ja vož­nja sma­nju­je po­troš­nju), mo­že­te po­tro­ši­ti na ulaz­ni­ce za Na­ci­onal­ni park ili Park pri­ro­de te objed. Zagreb – Ma­celj mo­že­te ušte­dje­ti bez pret­plat­ne kar­ti­ce. Ako je ko­ris­ti­te u ci­je­los­ti vož­nja 61 km od ula­za u Za­pre­ši­ću do iz­la­ska u Ma­ce­lju sto­ji ne­vje­ro­jat­nih 48 ku­na.

Umjes­to 48, pla­ti­te 27 ku­na

Za lo­kal­no sta­nov­niš­tvo ko­je je ne ko­ris­ti u ci­je­los­ti znat­no je jef­ti­ni­je, po­go­to­vo ne­ke di­oni­ce iz­me­đu Za­bo­ka i Kra­pi­ne, ko­je su i iz­gra­đe­ne na sta­roj Za­gor­skoj ma­gis­tra­li. Pa ta­ko, pri­mje­ri­ce, ako pu­tu­je­te iz Za­gre­ba pre­ma Mac­lju i iz­a­đe­te u Za­bo­ku, pla­tit će­te 11 ku­na. Po­tom, od­mah po­nov­no uđe­te na auto­ces­tu i vo­zi­te se do Kra­pi­ne gdje pla­ća­te 5 ku­na, pa se od­mah vra­ti­te na auto­ces­tu te nas­ta­vi­te do Ma­ce­lja i ta će vas di­oni­ca sta­ja­ti do­dat­nih 7 ku­na. Ta­ko će­te s dva krat­ka iz­la­ska i ula­ska na auto­ces­tu is­ti put pla­ti­ti 27 ku­na, umjes­to 48, ko­li­ko pla­ća­te ako ne iz­a­đe­te s auto­ces­te. Ako vam se ne da iz­la­zi­ti dva­put, ušte­da sa sa­mo jed­nim iz­la­skom s auto­ces­te se naj­vi­še is­pla­ti u Kra­pi­ni, gdje pla­ća­te 21 ku­nu, a od Kra­pi­ne do Ma­ce­lja još 11 ku­na, što je ukup­no 32 ku­ne umjes­to 48, od­nos­no ušte­da od 16 ku­na. Da­ka­ko, ovo vri­je­di i za pu­to­va­nje od Ma­ce­lja pre­ma Za­gre­bu.

Od 1. lip­nja do 30. ruj­na. Bi­na Is­tra dru­gu go­di­nu za­re­dom di­že ci­je­ne, pro­laz kroz Uč­ku 33 umjes­to 30 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.