Pa­zi­te na fik­s­ne ka­me­re za nad­zor br­zi­ne!

No­ve fik­s­ne ka­me­re za mje­re­nje br­zi­ne pos­tav­lje­ne su na ces­ti D1 u Dra­ga­ni­ću te iz­me­đu Kar­lov­ca i Pli­tvi­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Fik­s­ne ka­me­re za nad­zor br­zi­ne su na po­dru­čju PU za­gre­bač­ke, PU kar­lo­vač­ke, PU pri­mor­sko-go­ran­ske i PU osječ­ko-ba­ranj­ske

Pro­met­na po­li­ci­ja pos­ta­vi­la je no­ve fik­s­ne ka­me­re za nad­zor br­zi­ne na di­oni­ci ces­te D1 od Dra­ga­ni­ća kraj Kar­lov­ca do Pli­tvi­ca. Broj ka­me­ra na hr­vat­skim pro­met­ni­ca­ma ras­te iz da­na u dan te su tre­nu­tač­no ak­tiv­ne na 32 lo­ka­ci­je. Do­sad su ka­me­re bi­le na sta­roj kar­lo­vač­koj ces­ti u Pa­vuč­nja­ku i Čeg­lji­ma, a ne­dav­no su, ka­ko do­no­si “Auto, mo­tor i sport”, do­da­ne no­ve na ces­ti D1 na lo­ka­ci­ja­ma Dra­ga­ni­ći, Ce­ro­vac Vuk­ma­nić­ki, Tu­ši­lo­vić, Slunj i Ra­ko­vi­ca. S ob­zi­rom na ve­lik broj pre­br­zih vo­za­ča i broj­ne pro­met­ne ne­sre­će ko­je iz­a­zo­vu, ka­me­re za nad­zor br­zi­ne nuž­ne su zbog pre­ven­ci­je, ali i zbog kaž­nja­va­nja vo­za­ča ko­ji re­agi­ra­ju sa­mo pod pri­jet­njom uda­ra po dže­pu. Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va još je la­ni naj­a­vi­lo da će pos­tav­lja­njem fik­s­nih ka­me­ra po­ku­ša­ti sma­nji­ti broj pre­br­zih vo­za­ča na ces­ta­ma. Za po­če­tak, ka­me­re su pos­tav­lje­ne na po­dru­čju PU za­gre­bač­ke, PU pri­mor­sko-go­ran­ske i PU osječ­ko-ba­ranj­ske, i to na mjes­ti­ma za ko­ja u MUP-u tvr­de da su vr­lo kri­tič­na te da se upra­vo na nji­ma do­ga­đa mno­go pro­met­nih ne­sre­ća. No, miš­lje­nja smo da je ve­ći­na njih ipak pos­tav­lje­na na mjes­ti­ma gdje se ra­zvi­ja­ju ve­će br­zi­ne, dak­le gdje je ve­ća mo­guć­nost ubi­ra­nja nov­ca od kaz­ni, a broj­ča­no je ma­nje lo­ka­ci­ja ko­je se iz­dva­ja­ju po učes­ta­los­ti pro­met­nih ne­sre­ća i ve­ćem bro­ju stra­da­lih. Ka­ko god bi­lo, sad je u upo­ra­bi već oz­bi­ljan broj ku­ći­šta za ka­me­re. Na­ime, sva­ka bi po­li­cij­ska upra­va na ras­po­la­ga­nju tre­ba­la ima­ti ne­ko­li­ko ka­me­ra, ko­je će pre­mje­šta­ti s lo­ka­ci­je na lo­ka­ci­ju. Ta­ko ne­će svih tri­de­se­tak lo­ka­ci­ja bi­ti sva­kod­nev­no 24 sa­ta pod nad­zo­rom ka­me­ra, već njih 10 do 15. Cilj će, vje­ru­je­mo, ipak bi­ti pos­tig­nut jer će vo­za­či na odre­đe­noj di­oni­ci bi­ti oprez­ni­ji – dak­le spo­ri­ji – već i zbog spoz­na­je da bi tu mo­gla bi­ti ka­me­ra za nad­zor br­zi­ne. Iako iz MUP-a ni­su naj­a­vi­li pos­tav­lja­nje (i) zna­ko­va ko­ji bi vo­za­če upo­zo­ri­li da ula­ze u zo­nu po­kri­ve­nu ka­me­rom za nad­zor br­zi­ne – a za­sad tak­vi zna­ko­vi ni­su ni pos­tav­lje­ni – ni­je is­klju­če­na mo­guć­nost da vo­za­či ipak s vre­me­nom do­bi­ju i tak­vu vr­stu upo­zo­re­nja. Na­ime, u os­ta­lim europ­skim zem­lja­ma vo­za­če se pro­met­nim zna­kom upo­zo­ra­va na mje­re­nje br­zi­ne, jer os­nov­na bi svr­ha (ipak) tre­ba­la bi­ti pre­ven­ci­ja, a ne pu­nje­nje dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Dok i Hr­vat­ska ne usvo­ji tu prak­su, do­no­si­mo po­pis tre­nu­tač­nih lo­ka­ci­ja ku­ći­šta za fik­s­ne ka­me­re. Pro­uči­te ih i vo­zi­te oprez­no.

Ni­je u svim ku­ći­šti­ma ka­me­ra Ku­ći­šta ima vi­še ne­go ka­me­ra, a po­li­ci­ja pre­mje­šta ak­tiv­ne ka­me­re iz jed­nog ku­ći­šta u dru­go

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.