Na lo­ka­ci­je ka­me­ra vo­za­če upo­zo­ra­va GPS ure­đaj

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Da vo­za­či ne mo­ra­ju raz­miš­lja­ti gdje su ka­me­re, Garmin je za svo­je ko­ris­ni­ke pri­pre­mio po­seb­nu na­do­grad­nju s tim in­for­ma­ci­ja­ma. Kad ko­ris­nik Gar­mi­no­va GPS ure­đa­ja pu­tem po­seb­nog lin­ka na svo­je ra­ču­na­lo pre­uz­me no­vu da­to­te­ku, pre­ko USB pri­ključ­ka tre­ba spo­ji­ti GPS ure­đaj te ko­pi­ra­ti pre­uze­tu da­to­te­ku u ma­pu POI. Na zas­lo­nu ure­đa­ja tre­ba oda­bra­ti op­ci­ju “pos­tav­ke”, pa “upo­zo­re­nje na toč­ku bli­zi­ne”. Tre­ba pro­vje­ri­ti i je­su li uklju­če­ne op­ci­je “pri­la­go­đe­ne toč­ke in­te­re­sa” i “audio upo­zo­re­nje”. Ka­ko se bu­de pri­bli­ža­vao bi­lo ko­joj fik­s­noj ka­me­ri, GPS ure­đaj će vo­za­ča upo­zo­ri­ti zvuč­nim sig­na­lom i tek­s­tu­al­nom po­ru­kom s do­pu­šte­nom br­zi­nom na toj lo­ka­ci­ji.

Vo­za­či bi tre­ba­li vo­zi­ti spo­ri­je već i zbog sa­me spoz­na­je da se na toj re­la­ci­ji mje­ri br­zi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.