“He­ro­ji Vu­ko­va­ra” pri­ča su o he­roj­stvu obič­nih ‘ma­lih’ lju­di

Tre­ća se­zo­na se­ri­ja­la ba­vit će se bra­ni­te­lji­ma Bog­da­no­va­ca, Luš­ca i Pri­lje­va te pre­da­jom Mit­ni­ce, a dvi­je epi­zo­de po­sve­će­ne su Ti­gro­vi­ma Na­kon ve­li­kog us­pje­ha naj­gle­da­ni­jeg se­ri­ja­la na HTV-u u ti­je­ku je sni­ma­nje tre­će se­zo­ne, a u naj­a­vi je i če­t­vr­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Pa­no­ra­ma - Re­na­ta Ra­šo­vić re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Is­kra mo­jeg sve ve­ćeg in­te­re­sa za Vu­ko­var i nje­go­ve he­ro­je bi­la je či­nje­ni­ca da se o to­me u Hr­vat­skoj za­pra­vo sram­no ma­lo zna­lo. A i to što se zna­lo svo­di­lo se na ne­ko­li­ko uvi­jek is­tih vi­de­opri­lo­ga na na­šim te­le­vi­zij­skim pos­ta­ja­ma. Sme­ta­lo mi je i to što se o Vu­ko­va­ru pri­ča­lo sa­mo kroz nje­go­vu pat­nju i nje­go­vo uni­šte­nje. Što je s he­roj­skim ot­po­rom ko­ji je omo­gu­ćio Hr­vat­sku? Što je s lju­di­ma ko­ji su uni­šti­li te ten­ko­ve, ko­ji su stvo­ri­li mit Vu­ko­va­ra. Gdje su? Ka­ko se zo­vu? Što su ra­di­li pri­je ra­ta? Tko su oni uop­će? Mo­žda naj­važ­ni­je – ka­ko su po­bi­je­di­li to­li­ko ja­čeg ne­pri­ja­te­lja? Ka­ko? To su pi­ta­nja na ko­ja smo htje­li od­go­vo­ri­ti – se­ri­ja­lom... Naš su­go­vor­nik Do­mi­nik Ga­lić, pro­du­cent se­ri­ja­la “He­ro­ji Vu­ko­va­ra”, i nje­gov otac, re­da­telj Edu­ard Ga­lić, u svo­jim su na­mje­ra­ma ne­dvoj­be­no us­pje­li. Pr­vi dio tri­lo­gi­je na­zvan “Grob­lje ten­ko­va” bio je naj­gle­da­ni­ji do­ku­men­tar­ni se­ri­jal emi­ti­ran na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji, s tri do če­ti­ri pu­ta ve­ćom gle­da­noš­ću od pro­sje­ka, a sva­ku ve­čer gle­da­lo ga je po­la mi­li­ju­na lju­di. Mo­ti­vi­ra­ni go­le­mim in­te­re­som gle­da­te­lja, auto­ri sni­ma­ju i dru­gu se­zo­nu na­zva­nu “Saj­mi­šte”, ko­ju su na­kon emi­ti­ra­nja i naj­stro­ži te­le­vi­zij­ski kri­ti­ča­ri na­zi­va­li re­mek-dje­lom. Po­s­ljed­njih mje­se­ci u ti­je­ku je sni­ma­nje tre­će se­zo­ne pod nas­lo­vom “Grad” ko­ja će se, kao i pret­hod­ne, sas­to­ja­ti od de­set epi­zo­da.

Ku­ku­ruz­ni put kao spas

No­vu se­zo­nu se­ri­ja­la otva­ra epi­zo­da po­sve­će­na Bog­da­nov­ci­ma, ko­ja svje­do­či o obra­ni ma­log mjes­ta na ula­zu u Vu­ko­var. Je­dan od pro­ta­go­nis­ta, rat­ni za­po­vjed­nik Ivan Mat­ko­vić Las­ta, uvo­di gle­da­te­lje u svoj ate­li­jer u ko­jem sva­kod­nev­no pre­tva­ra svo­ja te­ška rat­na sje­ća­nja u umjet­nič­ka dje­la, dok se is­pred ka­me­re pri­sje­ća or­ga­ni­zi­ra­nja pr­ve obra­ne i do­bav­lja­nja pr­vih pu­ša­ka iz Đa­ko­va. Las­ta i nje­go­vi su­bor­ci pri­sje­ća­ju se i pr­vih ten­kov­skih na­pa­da, te­ških gu­bi­ta­ka ko­je su im na­ni­je­le ne­pri­ja­telj­ske ka­set­ne bom­be, po­gi­bi­je za­po­vjed­ni­ka Do­min­ka Ce­ran­ca, svo­jih su­bo­ra­ca Pa­pun­de­ka i Ni­ge­ra. Epi­zo­da Ku­ku­ruz­ni put po­sve­ta je je­di­nom pu­tu u grad i iz gra­da za vri­je­me oku­pa­ci­je ko­ji je bio i je­di­na ru­ta za raz­mje­nu hu­ma­ni­tar­ne po­mo­ći, ra­nje­ni­ka i oruž­ja. Tre­ća epi­zo­da do­no­si pri­ču o pri­grad­skom na­se­lju Lu­žac i na­pa­du Ar­ka­no­vih pos­troj­bi, dok je­dan od pro­ta­go­nis­ta Jo­sip Vi­da­ko­vić pri­ča tra­gič­nu pri­ču o gu­bit­ku de­vet čla­no­va obi­te­lji. No­vi se­ri­jal do­no­si i dvi­je epi­zo­de po­sve­će­nu pri­pad­ni­ci­ma Pr­ve gar­dij­ske bri­ga­de Ti­gro­vi ko­ji su pod­ni­je­li ve­li­ke žr­tve u obra­ni Vu­ko­va­ra, a je­dan od su­go­vor­ni­ka je i da­naš­nji sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce An­te De­ur. Čak tri epi­zo­de ba­ve se te­ma­ti­kom bor­bi i rat­nih pot­hva­ta ma­lo­broj­nih bra­ni­te­lja na lo­ka­ci­ji Pri­lje­vo dok se po­s­ljed­nja epi­zo­da ba­vi pre­da-

PRI­ČA O VI­LI­MU KAR­LO­VI­ĆU Mis­lim da će pri­ča o Vi­li­mu Kar­lo­vi­ću bi­ti po­seb­no za­nim­lji­va gle­da­te­lji­ma: to je fas­ci­nant­na pri­ča ko­ja do­ka­zu­je ko­li­ko je rat čes­to ap­surd­na si­tu­aci­ja DO­MI­NIK GA­LIĆ pro­du­cent i sce­na­rist se­ri­ja­la ‘ČU­LI SMO 300 SUD­BI­NA’ Uš­li smo du­bo­ko u vu­ko­var­sku pri­ču, ču­li 300 sud­bi­na, a što smo vi­še ula­zi­li u pri­ču, či­ni­lo se da smo da­le­ko od pra­vog doj­ma ka­ko je to iz­gle­da­lo ‘91. EDU­ARD GA­LIĆ re­da­telj i sce­na­rist se­ri­ja­la

jom Mit­ni­ce odak­le su se ru­ši­li i zra­ko­plo­vi JNA. Se­ri­jal pri­ka­zu­je i ni­kad vi­đe­ne ar­hiv­ske snim­ke bra­ni­te­lja ko­ji ti­je­kom pa­da gra­da od­la­žu oruž­je, iz ko­jih je vid­lji­vo da su Vu­ko­var bra­ni­li lo­vač­kim pu­ška­ma i po­ko­jom za­rob­lje­nom zo­ljom. Epi­zo­da ko­ja će sva­ka­ko iz­a­zva­ti bu­ru emo­ci­ja gle­da­te­lja jest ona ko­ja opi­su­je rat­nu kal­va­ri­ju Vi­li­ma Kar­lo­vi­ća ko­ji je na­kon pa­da gra­da iz­bje­gao stri­je­lja­nje na Ov­ča­ri. – Ovaj se­ri­jal uvi­jek je do­no­sio ne­što no­vo. Pr­va je se­zo­na pr­vi put do­ni­je­la pri­ču o obič­nim, “ma­lim” lju­di­ma ko­ji su u Vu­ko­va­ru odi­gra­li ve­li­ku ulo­gu, prem­da je o nji­ma ma­lo tko znao. U dru­goj se­zo­ni mo­žda je naj­s­naž­ni­je odjek­nu­la pri­ča o HOS-u, ko­ju su na­kon emi­ti­ra­nja mno­gi u Hr­vat­skoj po­če­li gle­da­ti druk­či­jim oči­ma. Tek će­mo vi­dje­ti što će u tre­ćoj se­zo­ni bi­ti naj­za­nim­lji­vi­je gle­da­te­lji­ma, ali mis­lim da će pri­ča o Vi­li­mu Kar­lo­vi­ću mno­gi­ma bi­ti naj­dojm­lji­vi­ja. To je uis­ti­nu fas­ci­nant­na pri­ča o pre­živ­lja­va­nju ko­ja po­ka­zu­je ko­li­ko je rat čes­to ap­surd­na si­tu­aci­ja i ko­li­ko se ne­ki do­ga­đa­ji ne mo­gu pro­ma­tra­ti u kon­tek­s­tu cr­no-bi­je­log po­gle­da na stvar­nost – ka­že pro­du­cent Do­mi­nik Ga­lić, do­da­ju­ći ka­ko će tre­ća se­zo­na, pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, bi­ti po mno­go­če­mu kva­li­tet­ni­ja od pret­hod­nih ka­da su auto­ri fil­ma još “uči­li u ho­du”. – Po­an­ta se­ri­je je da ima raz­nih vr­sta he­ro­ja, kao što je re­kao moj po­koj­ni pri­ja­telj Mar­ko Ba­bić, le­gen­da obra­ne Bo­ro­va na­se­lja s ko­jim smo, sve do nje­go­ve pre­ra­ne i iz­ne­nad­ne smr­ti, su­ra­đi­va­li na pr­voj se­zo­ni “He­ro­ja Vu­ko­va­ra”. Prem­da u se­ri­ja­lu su­dje­lu­ju uglav­nom bra­ni­te­lji, he­ro­ji ni­su bi­li sa­mo oni s oruž­jem. Mno­gi su lju­di u Vu­ko­va­ru 1991. na­pra­vi­li ve­li­ke stva­ri i da­li ono­li­ko ko­li­ko su u da­nom tre­nut­ku mo­gli i zna­li! Do­mi­nik Ga­lić ot­kri­va da je sni­ma­nje u za­vr­š­noj fa­zi, da u mon­ta­žu ula­ze ti­je­kom lje­ta, te da se emi­ti­ra­nje na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji pla­ni­ra kon­cem go­di­ne.

Pri­ča o Ve­le­pro­me­tu

No, sa­da je već iz­vjes­no da tre­ći dio tri­lo­gi­je ne­će bi­ti i po­s­ljed­nji, pa pro­du­cent se­ri­je Do­mi­nik Ga­lić naj­av­lju­je i če­t­vr­tu se­zo­nu “He­ro­ja Vu­ko­va­ra”. – Ti­je­kom sni­ma­nja tre­će se­zo­ne shva­ti­li smo da ima­mo to­li­ko ma­te­ri­ja­la i to­li­ko važ­nih to­ča­ka obra­ne Vu­ko­va­ra ko­je ne mo­že­mo obu­hva­ti­ti u sa­mo de­set epi­zo­da. To­li­ko je to­ga os­ta­lo, tre­ba po­kri­ti i vu­ko­var­sku bol­ni­cu i po­li­ci­ju ko­ja je ima­la iz­ni­man do­pri­nos obra­ni gra­da, ali i pro­boj iz Vu­ko­va­ra. K to­me, u zad­njem se­ri­ja­lu na­če­li smo te­mu o do­ga­đa­ji­ma na­kon pa­da gra­da o ko­ji­ma lju­di naj­ma­nje zna­ju, a fas­ci­nant­ni su. Kroz pri­ču Vi­li­ma Kar­lo­vi­ća, pak, otvo­ri­li smo pri­ču o Ve­le­pro­me­tu ko­ja je jed­na­ko straš­na kao i Ov­ča­ra, ali za to u Hr­vat­skoj nit­ko ne zna. Po­s­ljed­nji da­ni gra­da ta­ko­đer su po­seb­na pri­ča. Ne­pra­ved­no je iz­os­ta­vi­ti ne­ke do­ga­đa­je, a i ne­ki će se lju­di oprav­da­no pi­ta­ti za­što oni ni­su uvr­šte­ni u se­ri­jal – ka­že Do­mi­nik Ga­lić, do­da­ju­ći da je nje­mu i ocu kao auto­ri­ma iz­nim­no važ­no is­pri­ča­ti cje­lo­vi­tu pri­ču o vu­ko­var­skoj tra­ge­di­ji, kao i o he­ro­ji­ma ko­ji su nad­ljud­skim na­po­ri­ma po­mo­gli da tra­ge­di­ja ne bu­de još ve­ćih raz­mje­ra.

Je­dan od su­go­vor­ni­ka u no­voj se­zo­ni je i An­te De­ur, sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce i ve­te­ran Ti­gro­va Jo­sip Vi­da­ko­vić iz Luš­ca pri­ča tra­gič­nu pri­ču o gu­bit­ku de­vet čla­no­va obi­te­lji

Re­da­telj Edu­ard Ga­lić i nje­gov sin Do­mi­nik, pro­du­cent se­ri­ja­la, te­ma­ti­kom Vu­ko­va­ra ba­ve se niz go­di­na

Sme­ta­lo nam je i što se o Vu­ko­va­ru pri­ča­lo sa­mo kroz nje­go­vu pat­nju i nje­go­vo uni­šte­nje. Što je s he­roj­skim ot­po­rom ko­ji je omo­gu­ćio Hr­vat­sku, ka­žu auto­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.