“Šes­ti auto­bus” ži­vot­ni je pro­jekt obi­te­lji Galić

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

U sre­di­štu film­ske pri­če je dje­voj­ka ko­ja iz SAD-a go­di­na­ma na­kon pa­da gra­da do­la­zi u Vu­ko­var u po­tra­zi za ocem ko­ji je nes­tao 1991. Iz ra­di­oni­ce Edu­ar­da i Do­mi­ni­ka Ga­li­ća iz­la­zi i sce­na­rij za du­go­me­traž­ni igrani film “Šes­ti auto­bus”, dra­mu ko­ja opi­su­je rat­na zbi­va­nja, pro­boj iz gra­da, zlo­čin na Ov­ča­ri, be­ograd­sko su­đe­nje, po­tra­gu za nes­ta­li­ma – sve ono što i da­nas, 25 go­di­na pos­li­je, či­ni vu­ko­var­sku tra­ge­di­ju. U sre­di­šte pri­če je dje­voj­ka ko­ja iz SAD-a go­di­na­ma na­kon pa­da gra­da do­la­zi u Vu­ko­var u po­tra­zi za ocem ko­ji je nes­tao u rat­nom vr­tlo­gu i ta­da se film­ska pri­ča is­pre­pli­će s rat­nom 1991. go­di­nom. Rad­nja fil­ma te­me­lje­na je na či­nje­ni­ca­ma, stvar­nim do­ga­đa­ji­ma i oso­ba­ma, a oni su Bla­go Za­dro, To­mis­lav Ja­kov­lje­vić, Miroslav Jo­sić, Ma­rin­ko An­tu­no­vićBo­sa­nac, Ni­ki­ca Bu­rić Sa­mo­bo­rac, Vlat­ko Vo­lo­der, Pe­tar Ka­čić, Al­fred Hill, Da­mir Mar­kuš Ku­ti­na te Je­an-Mic­hel Ni­co­li­er. – “Šes­ti auto­bus” kru­na je na­šeg bav­lje­nja Vu­ko­va­rom. Taj je film ži­vot­ni pro­jekt ove obi­te­lji, u tom je sce­na­ri­ju sve što smo na­uči­li o Vu­ko­va­ru. Oče­ku­je­mo po­moć svih mje­ro­dav­nih ins­ti­tu­ci­ja u Hr­vat­skoj jer na­ši su pla­no­vi vr­lo am­bi­ci­oz­ni i ve­za­ni uz pro­boj na ino­zem­no tr­ži­šte i fes­ti­va­le pa je svi­ma na­ma pri­li­ka da vu­ko­var­ska pri­ča na ve­li­ka vra­ta ode u svi­jet – ka­že Dominik Galić.

Po­sve­ta nes­ta­li­ma Film opi­su­je rat­na zbi­va­nja, pro­boj iz gra­da, zlo­čin na Ov­ča­ri, be­ograd­sko su­đe­nje, po­tra­gu za nes­ta­li­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.