Gle­da­te­lji nam za­hva­lju­ju što ih u ova te­ška vre­me­na ipak us­pi­je­va­mo na­smi­ja­ti

U sit­co­mu “Laž­ni svje­dok”, ko­ji se pri­ka­zu­je na No­voj TV, Žar­ko Ra­dić igra pos­lov­nog čo­vje­ka Iva­na Ga­li­ja­to­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net

U no­voj se­ri­ji glu­mi s Bog­da­nom Dik­li­ćem ko­je­ga je upoz­nao još na stu­di­ju, ali ovo im je pr­vi put da za­jed­no su­ra­đu­ju Iva­na Ca­re­vić Ka­da zna­te da Fe­đa Iso­vić, sce­na­rist ge­ni­jal­ne i re­gi­onal­no po­pu­lar­ne se­ri­je “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”, pot­pi­su­je rad­nju sit­co­ma “Laž­ni svje­dok” ko­ji se pri­ka­zu­je na No­voj TV, zna­te da je smi­jeh za­ga­ran­ti­ran. Uz Iso­vi­ća ve­li­ke zas­lu­ge pri­pa­da­ju i Bog­da­nu Dik­li­ću, Želj­ku Duv­nja­ku i Žar­ku Ra­di­ću ko­ji igra­ju glav­ne ulo­ge, a ka­ko je bi­lo na sni­ma­nju i ka­ko je bi­lo su­ra­đi­va­ti s ovom eki­pom, is­pri­čao nam je Žar­ko Ra­dić.

Od­ma­le­na obo­ža­va ko­me­di­ju

– Ja sam bio na če­t­vr­toj go­di­ni kad je Dik­lić po­la­gao pri­jam­ni na Aka­de­mi­ji, on pam­ti da sam mu ja re­kao da će bi­ti prim­ljen. Ovo je pr­vi put da ra­di­mo za­jed­no i dra­go mi je zbog to­ga jer je Dik za­is­ta po­se­ban. S Duv­nja­kom sam već ra­dio, od­li­čan je part­ner. At­mo­sfe­ra na sni­ma­nju bi­la je iz­u­zet­no dobra, rad­na i za­bav­na i na­dam se da će se to vi­dje­ti i na ekra­ni­ma – go­vo­ri glu­mac ko­jeg smo za­tek­li u ri­jet­kim tre­nu­ci­ma od­mo­ra u nje­go­vu Spli­tu. U se­ri­ji glu­mi Iva­na Ga­li­ja­to­vi­ća, pos­lov­nog čo­vje­ka ko­ji dvo­ji­ci od­vjet­ni­ka sprem­nih na sve nu­di iz­laz iz nov­ča­ne kri­ze, a o to­me pos­to­ji li slič­nost s li­kom Sve­te Te­pav­ca u “Kud puk­lo da puk­lo”, Ra­dić ka­že: – Ne pos­to­ji slič­nost iz­me­đu ta dva li­ka, na­dam se da će bi­ti pot­pu­no raz­li­či­ti, ali da će ih pu­bli­ka na is­ti na­čin pri­hva­ti­ti i vo­lje­ti. Glu­mac je ve­li­ki lju­bi­telj ko­me­di­je, i to još od dje­tinj­stva kad je gle­dao Char­li­eja Cha­pli­na, Fer­nan- de­la, a kas­ni­je je za­vo­lio Ste­vea Mar­ti­na, Se­in­fel­da... U zad­njih de­se­tak go­di­na Ra­dić je glu­mio u broj­nim do­ma­ćim sa­pu­ni­ca­ma i hu­mo­ris­tič­nim se­ri­ja­ma i iako je na­vr­šio 66 go­di­na, o mi­ro­vi­ni i ne raz­miš­lja.

Ju­nač­ki iz­dr­žao ples

– Po­s­ljed­njih go­di­na sam dos­ta ra­dio. Imao sam sre­će što sam su­dje­lo­vao u za­nim­lji­vim pro­jek­ti­ma s da­ro­vi­tim ko­le­ga­ma, tre­nu­tač­no se od­ma­ram i na­dam se da od­mor ne­će du­go po­tra­ja­ti. Od­lič­no se osje­ćam kad ra­dim i dok­le god je ta­ko, kad god mi se pru­ži za­nim­lji­va pri­li­ka, pri­hva­tit ću je – od­luč­no ka­že. Raz­go­va­ra­ti sa Žar­kom Ra­di­ćem a ne spo­me­nu­ti “Ka­pel­ske kre­so­ve” go­to­vo je ne­mo­gu­će. U to vri­je­me do­bi­vao je pu­no pi­sa­ma obo­ža­va­te­lji­ca, a da­nas? – Bi­lo je mno­go pi­sa­ma, ali to je bi­lo ja­ko dav­no. Kre­so­vi su se pr­vi put pri­ka­zi­va­li pri­je 42 go­di­ne. Sve se otad pro­mi­je­ni­lo. Nema vi­še pi­sa­ma, pos­to­je druš­tve­ne mre­že, ma­ilo­vi. Jav­lja­ju mi se gle­da­oci i za­hva­lju­ju mi što ih u ova te­ška vre­me­na us­pi­je­va­mo na­smi­ja­ti i ja sam za­hva­lan i po­no­san zbog to­ga – ka­že Ra­dić. Da uz glu­mač­ki ta­lent po­sje­du­je i ples­ni po­ka­zao je u jed­nom showu, a u “Kud puk­lo da puk­lo” je i za­pje­vao. – Sa­da mis­lim da sam bio hra­bar što sam su­dje­lo­vao u “Ple­su sa zvi­jez­da­ma”. Iz­dr­žao sam ju­nač­ki. Za­is­ta ne ža­lim, ali ne bih po­no­vio. Pje­vao sam u “Kud puk­lo da puk­lo” u ne­ko­li­ko na­vra­ta. Jed­na pje­sma je bi­la za­is­ta pra­vi hit na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ne­ke pje­sme mo­gu ot­pje­va­ti ko­rek­t­no uz dos­ta vjež­be. Ni­sam bo­gom­da­ni pje­vač – priz­na­je. Nje­go­vi si­no­vi Vedran i Og­njen ni­su kre­nu­li pu­tem glu­me, a taj put ni­je iz­bor ni nje­go­ve unu­ke Lu­ne. – Lu­nu ne za­ni­ma glu­ma i to je su­per. Lu­na od­lič­no cr­ta i mis­lim da ima šan­se da se tu neg­dje pro­na­đe. Po­ne­kad kad joj je pri ru­ci po­gle­da ne­što od to­ga što ja ra­dim – ka­že Ra­dić.

Unu­ku Lu­nu ne za­ni­ma glu­ma i to je su­per. Od­lič­no cr­ta i u to­me će se si­gur­no pro­na­ći

Ni u 66. go­di­ni ne po­miš­lja na mi­ro­vi­nu jer uži­va u pos­lu ko­ji ra­di, a u na­šem raz­go­vo­ru ra­do se pri­sje­tio i “Ka­pel­skih kre­so­va” ko­ji su ga pros­la­vi­li

Sce­na­rij se­ri­je “Laž­ni svje­dok” pot­pi­su­je Fe­đa Iso­vić ko­ji je zas­lu­žan za us­pjeh “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.