O kaz­ni Fi­fe go­vo­rit ću kad nam ka­žu što smo zgri­je­ši­li

HNS je pot­pi­sao če­tve­ro­go­diš­nji ugo­vor s kla­di­oni­com Fav­bet

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Ro­bert Ju­na­ci ZAGREB

Bih li se kla­dio na Hr­vat­sku u fi­na­lu? Kao čel­nik ne smi­jem se kla­di­ti, Eu­ro­pol je uvi­jek iza nas. No vo­lio bih se po­ne­kad kla­di­ti – ve­li Šu­ker Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez do­dao je još jed­no ime, još je­dan lo­go­tip na plo­ču spon­zo­ra. Slje­de­će če­ti­ri go­di­ne kla­di­oni­ca Fav­bet bit će spon­zor sa­ve­za. Ugo­vor su pot­pi­sa­li pred­sjed­nik HNS-a Da­vor Šu­ker i ge­ne­ral­ni di­rek­tor Fav­be­ta An­drij Ma­ti­uk­ha.

Gdje je no­vac od kla­di­oni­ca

Ka­ko je kla­di­oni­ca no­vi spon­zor, a pred na­ma je Eu­rop­sko pr­vens­tvo, bi li se Da­vor Šu­ker kla­dio na to da će Hr­vat­ska igra­ti u fi­na­lu Eura? – Ne kla­dim se iako bih po­ko­ji put vo­lio da mo­gu. Ali Eu­ro­pol je stal­no iza nas, a mi čel­ni­ci ne bi­smo se smje­li kla­di­ti. Li­je­po je gle­da­ti ve­li­ke utak­mi­ce kao sad Re­al u fi­na­lu, uz pi­zzu, pi­vo i pri­ja­te­lje, pa se i ok­la­di­ti, ali me­ni je do­volj­no što mo­gu uži­va­ti u ve­li­kim no­go­met­nim pred­sta­va­ma – ka­zao je Šu­ker ne­za­do­vo­ljan nov­cem od kla­di­oni­ca ko­ji ide dr­ža­vi. – U dr­žav­ni pro­ra­čun go­diš­nje ide oko mi­li­jar­du ku­na. Za­ni­ma me ko­li­ko tog nov­ca do­đe na­trag u sport – ka­zao je Šu­ker ko­jeg ve­se­li at­mo­sfe­ra na pri­pre­ma­ma na­še re­pre­zen­ta­ci­je. – Po­hva­lio bih pri­je sve­ga at­mo­sfe­ru u Me­đi­mur­ju, Ro­vi­nju, Ko­priv­ni­ci, uvi­jek smo li­je­po do­če­ka­ni i u Sla­vo­ni­ji. Na­ši su na­vi­ja­či ta­ko doš­li na svo­je, a mi će­mo i u bu­du­ćim pri­pre­ma­ma, za kva­li­fi­ka­ci­je ili pred SP u Ru­si­ji opet ta­mo odves­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju. Bli­ži se taj 12. lip­nja i su­sret s Tur­skom, pr­va na­ša utak­mi­ca na Eu­ru o ko­joj mo­že dos­ta to­ga ovi­si­ti na pu­tu za pro­la­zak. – Oče­ki­va­nja se zna­ju, da pro­đe­mo sku­pi­nu, a on­da ide­mo utak­mi­cu po utak­mi­cu, oče­ku­jem po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru u i oko re- pre­zen­ta­ci­je. Mo­dri­ću i Ko­va­či­ću že­lim da nam se na­kon ovih ma­drid­skih da­na vra­te zdra­vi i da se u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je na­da­ju ve­li­kim us­pje­si­ma – ve­li Šu­ker. Ne­dav­no je HNS do­bio no­vu ‘čes­tit­ku’, sad je iz Fi­fe sti­gla kaz­na – dvi­je utak­mi­ce u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP, s Tur­skom i Is­lan­dom, igrat će se pred praz­nim tri­bi­na­ma te će sa­vez pla­ti­ti 150.000 švi­car­skih fra­na­ka. Sve zbog ne­pri­mje­re­nog na­vi­ja­nja, zbog vi­ka­nja ‘za dom sprem­ni’. – Žao mi je što se me­di­ji još ma­lo vi­še ni­su po­za­ba­vi­li tom te­mom. Zna­te da Ue­fa i Fi­fa ima­ju nul­tu to­le­ran­ci­ju, još 2012. do­ne­se­ne su od­lu­ke o kaž­nja­va­nju. Pr­va je nov­ča­na kaz­na i za­tva­ra­nje di­je­la tri­bi­na, dru­ga je ve­ća fi­nan­cij­ska, 100.000 eura i za­tva­ra­nje ci­je­log

Kod Ue­fe i Fi­fe jas­ne su gra­da­ci­je kaz­ne, na­kon odu­zi­ma­nja bo­do­va sli­je­di iz­ba­ci­va­nje

sta­di­ona, sli­je­di odu­zi­ma­nje bo­do­va, a on­da na kra­ju i iz­ba­ci­va­nje. Raz­go­va­ra­li smo o sve­mu to­me s lju­di­ma iz Ue­fe i FARE-a ne­dav­no u Bu­dim­pe­šti, sad će­mo i s Fi­fom. No sa­mu kaz­nu ne mo­gu pre­vi­še ko­men­ti­ra­ti dok ne do­bi­je­mo obraz­lo­že­nje. Kad saz­na­mo za što smo kaž­nje­ni, on­da ću to mo­ći ko­men­ti­ra­ti.

O Ši­mu­ni­ću i kaz­ni – nak­nad­no

Zna se da je kaz­na zbog ne­do­zvo­lje­nog skan­di­ra­nja ‘za dom sprem­ni’. I dok se go­vo­ri o ne­do­zvo­lje­nom skan­di­ra­ju na­vi­ja­ča, u is­to je vri­je­me ne klu­pi A re­pre­zen­ta­ci­je Joe Ši­mu­nić ko­ji je bio kaž­njen upra­vo zbog tog uzvi­ka u Mak­si­mi­ru. – Ne bih vi­še o to­me, o toj te­mi mo­že­mo raz­go­va­ra­ti u Ri­je­ci na­kon utak­mi­ce sa San Ma­ri­nom – za­klju­čio je Šu­ker i po­hva­lio sve što se do­ga­đa oko Ri­je­ke, ta­moš­nje no­go­met­ne in­fras­truk­tu­re i sa­me mom­ča­di. Na­ža­lost, to je sa­mo ri­je­dak svi­je­tli pri­mjer na­še no­go­met­ne zbi­lje.

DA­VOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Da­vor Šu­ker naj­a­vio je raz­go­vor s Fi­fom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.